สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
เช็กด่วน!! คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร
เช็กด่วน!! คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร

Advertisement

เช็กด่วน!! คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-10-19 เปิดอ่านแล้ว : 17486 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

เช็กด่วน!! คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 แห่ง 41 หลักสูตร

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู ตามมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ คุรุสภารับรอง จำนวน ๔๐ แห่ง ๔๑ หลักสูตร โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้ เงื่อนไขการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต ๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด

ที่ สถาบัน ชื่อหลักสูตร จำนวนนักศึกษาที่ได้รับอนุญาต (คน)
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๖๐
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๖๐
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๘๐
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แบ่งเป็น – โครงการสมเด็จพระเทพฯ จำนวน ๑๐๕ คน – นักศึกษาภายนอกโครงการฯ จำนวน ๗๕ คน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน ๑๘๐
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ๑๘๐
๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ๑๘๐
๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๒๐
๑๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๑๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๕๐
๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗ ๑๘๐
๒๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ๙๐
๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๗) ๑๘๐
๒๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๒๕ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี อีสเทิร์น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘) ๑๒๐
๒๖ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๖๐
๒๗ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๕๐
๒๘ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๒๐
๒๙ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๒๐
๓๐ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘๐
๓๑ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๓๒ วิทยาลัยเชียงราย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๓๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๒๐
๓๔ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘) ๑๘๐
๓๕ วิทยาลัยสันตพล หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗) ๑๘๐
๓๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ๑๒๐
๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๒๐
๓๘ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ๖๐
๓๙ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ๙๐
๔๐ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ๑๒๐
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ๖๐

ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา

Loading...

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

จริงหรือ? การเลื่อน เงินเดือนครู แบบใหม่ เลื่อนร้อยละเท่ากันไม่ได้

จริงหรือ? การเลื่อน เงินเดือนครู แบบใหม่ เลื่อนร้อยละเท่ากันไม่ได้ ..(12218)

"หมอธี" สั่ง สพฐ.ล้างบางปัญหาเด็กผี ..(2145)

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประเมิน เลื่อน เงินเดือน ครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประเมิน เลื่อน เงินเดือน ครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561 ..(28843)

มาแล้ว!! กทม.เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 15 สาขาวิชา จำนวน 300 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 21 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

มาแล้ว!! กทม.เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 15 สาขาวิชา จำนวน 300 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 21 - 27 พฤศจิกาย..(12781)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผ..(8598)

ด่วน!! สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ในวันที่ 15 พ.ย.61 เวลา10:00น.

ด่วน!! สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริ..(7237)

คุณครูรู้ยัง!! ประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ต้องมี PLC LOGBOOK คูปองครู ID-PLAN

คุณครูรู้ยัง!! ประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ต้องมี PLC LOGBOOK คูปองครู ID-PLAN ..(32167)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562..(2458)

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ..(994)

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง..(953)


Tags
เช็กด่วน!!
คุรุสภารับรองหลักสูตรป.บัณฑิตวิชาชีพครู
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ปีการศึกษา
2561
จำนวน
40
แห่ง
41
หลักสูตร
MBA
IELTS
chulatutor