ace333
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ace333
มาแล้ว!! ก.ค.ศ. ประกาศ หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือนครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑
มาแล้ว!! ก.ค.ศ. ประกาศ หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือนครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑

Advertisement

มาแล้ว!! ก.ค.ศ. ประกาศ หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือนครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-03 เปิดอ่านแล้ว : 44165 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มาแล้ว!! ก.ค.ศ. ประกาศ หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือนครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕:๔๘ เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่หนังสือ ว ๒๐/๒๕๖๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมี หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ครับ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดย โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๔ (๔) และ ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนําผลการประเมินไปใช้ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

(๑) การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ

(๒) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

(๓) การให้รางวัลจูงใจ

(๔) การให้ออกจากราชการ

(๕) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ

๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดําเนินการประเมินปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป

ครั้งที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน

๕. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี ๒ องค์ประกอบ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน ๗๐ คะแนน

องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน ๓๐ คะแนน

ระดับผลการประเมินมี ๕ ระดับ ดังนี้

ดีเด่น (ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป)

ดีมาก (ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙)

ดี (ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙)

พอใช้ (ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙)


Advertisement

ปรับปรุง (ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา)

๖. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด

๗. ให้มีการกําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ ผู้รับการประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงของส่วนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา มาตรฐานและภาระงานขั้นต่ําที่ได้มีการจัดทําและกําหนดไว้

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน

(๒) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดําเนินการประเมินตามข้อตกลงและกําหนดปฏิทิน การประเมิน ให้ทราบโดยทั่วกัน

(๓) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยประเมินจากเอกสาร หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา

(๔) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้

(๕) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้คําปรึกษา แนะนําผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบ ผลสําเร็จ ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน

(๖) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ

(๗) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

๙. ให้ส่วนราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ดําเนินการให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผู้รับการประเมิน เพื่อนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ในข้อ ๓. สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการจัดเก็บรักษาไว้อย่างน้อยสองรอบการประเมิน

๑๐. การนําผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัลจูงใจ การให้ ออกจากราชการ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ ให้หน่วยงานที่จะนําผลการประเมินไปใช้ กําหนด รายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น

๑๑. กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

มาแล้ว!! ก.ค.ศ. ประกาศ หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือนครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑

มาแล้ว!! ก.ค.ศ. ประกาศ หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือนครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑

มาแล้ว!! ก.ค.ศ. ประกาศ หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือนครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดไฟล์

หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิกที่นี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติ คลิกที่นี่

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562..(1607)

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ..(717)

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง..(674)

"หมอธี" ลั่น 3 ปี คะแนนพิซาเด็กไทยขยับสูงขึ้นแน่..(1205)

มาแล้ว!! ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2561

มาแล้ว!! ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2561..(7124)

สพฐ.จับมือ กสศ. ปฏิรูประบบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน เด็กยากจนพิเศษรับเพิ่มภาคเรียนละ 800 บาท

สพฐ.จับมือ กสศ. ปฏิรูประบบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน เด็กยากจนพิเศษรับเพิ่มภาคเรียนละ 800 บาท..(2344)

กมว.เล็งปรับปรุงกฎจรรยาบรรณครู  กั๊กวิชาเพื่อสอนพิเศษ เล่นไลน์เล่นเฟสจีบเด็กนร. เข้าข่ายผิดทันที

กมว.เล็งปรับปรุงกฎจรรยาบรรณครู กั๊กวิชาเพื่อสอนพิเศษ เล่นไลน์เล่นเฟสจีบเด็กนร. เข้าข่ายผิดทันที..(891)

ลุ้น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติประกาศใช้

ลุ้น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติประกาศใช้..(1163)

ไฟเขียวร่างใหม่มาตรฐานวิชาชีพครู

ไฟเขียวร่างใหม่มาตรฐานวิชาชีพครู..(2184)

กมว.ทบทวนเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูใหม่ ชี้ครูที่เปิดกวดวิชาแล้วบังคับลูกศิษย์ไปเรียน ถ้าผู้ปกครองร้องเรียนว่าสอนเด็กไม่เต็มที่ ถือว่าผิดจรรยาบรรณ

กมว.ทบทวนเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูใหม่ ชี้ครูที่เปิดกวดวิชาแล้วบังคับลูกศิษย์ไปเรียน ถ้าผู้ปกค..(2321)


Tags
มาแล้ว!!
ก.ค.ศ.
ประกาศ
หลักเกณฑ์
และ
วิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อเลื่อน
เงินเดือนครู
ตามกฎ
ก.ค.ศ.
พ.ศ.
๒๕๖๑
MBA
IELTS
chulatutor