ace333
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ace333
ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งให้รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งให้รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งให้รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-11-08 เปิดอ่านแล้ว : 4621 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งให้รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่อง การรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. แบบรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. คู่มือการจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔๗ มาตรา ๒๓ (๘) กําหนดให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่จัดทํารายงานประจําปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. และมาตรา ๒๕ กําหนดให้ ก.ค.ศ. ตั้ง อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ “บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย การศึกษาแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคําสั่งนี้ โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้” บรรดาบทบัญญัติที่อ้างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึง กศจ. ดังนั้น กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง จึงมีหน้าที่จัดทํารายงาน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.


Advertisement

สํานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นรูปแบบเดียวกัน จึงจัดส่งแบบรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรายงาน ผลการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) และจัดส่งคืนมายังสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ อาจรายงานข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลตามแบบรายงาน ที่กําหนด เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลด้วยก็ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณนภาพร เบอร์ 02-280-2826, 02-280-2823

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562..(1605)

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ..(716)

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง..(674)

"หมอธี" ลั่น 3 ปี คะแนนพิซาเด็กไทยขยับสูงขึ้นแน่..(1203)

มาแล้ว!! ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2561

มาแล้ว!! ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2561..(7121)

สพฐ.จับมือ กสศ. ปฏิรูประบบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน เด็กยากจนพิเศษรับเพิ่มภาคเรียนละ 800 บาท

สพฐ.จับมือ กสศ. ปฏิรูประบบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน เด็กยากจนพิเศษรับเพิ่มภาคเรียนละ 800 บาท..(2343)

กมว.เล็งปรับปรุงกฎจรรยาบรรณครู  กั๊กวิชาเพื่อสอนพิเศษ เล่นไลน์เล่นเฟสจีบเด็กนร. เข้าข่ายผิดทันที

กมว.เล็งปรับปรุงกฎจรรยาบรรณครู กั๊กวิชาเพื่อสอนพิเศษ เล่นไลน์เล่นเฟสจีบเด็กนร. เข้าข่ายผิดทันที..(891)

ลุ้น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติประกาศใช้

ลุ้น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติประกาศใช้..(1163)

ไฟเขียวร่างใหม่มาตรฐานวิชาชีพครู

ไฟเขียวร่างใหม่มาตรฐานวิชาชีพครู..(2184)

กมว.ทบทวนเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูใหม่ ชี้ครูที่เปิดกวดวิชาแล้วบังคับลูกศิษย์ไปเรียน ถ้าผู้ปกครองร้องเรียนว่าสอนเด็กไม่เต็มที่ ถือว่าผิดจรรยาบรรณ

กมว.ทบทวนเรื่องของจรรยาบรรณทางวิชาชีพครูใหม่ ชี้ครูที่เปิดกวดวิชาแล้วบังคับลูกศิษย์ไปเรียน ถ้าผู้ปกค..(2321)


Tags
ก.ค.ศ.มีหนังสือแจ้งให้รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
MBA
IELTS
chulatutor