sesli chat rent a car antalya antalya oto kiralama ehliyet sınav soruları
คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ

คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-05-19 เปิดอ่านแล้ว : 823 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ

คลิกอ่านที่นี่!! ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ ตามข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน

คลิกอ่านทั้งหมดที่นี่ครับ

1 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
2 ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายและพัฒนาการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ….
3 ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษา พ.ศ. ….
4 ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาระบบหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. ….
5 ร่างพระราชบัญญัตินวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษา พ.ศ. ….
6 ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ….
7 ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ….
8 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันครุศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
9 ร่างพระราชบัญญัติการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ….
10 ร่างพระราชบัญญัติการรับรองคุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. ….
11 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ….
12 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการและบริหารการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
13 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….
14 ร่างพระราชบัญญัติการพิทักษ์ระบบคุณธรรมการศึกษา พ.ศ. ….
15 ร่างพระราชบัญญัติการกําหนดความผิดเกี่ยวกับการสอบ การรับจ้าง และการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้อื่น สําเร็จการศึกษา พ.ศ. ….


หลักการ

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

เหตุผล

เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาการ ศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ มาตรฐาน ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและทันเหตุการณ์ จึงจําเป็นต้องมีการปฏิรูปการจัดทํานโยบาย ระบบ และโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาของชาติขึ้นใหม่ และกําหนดหลักการของการปฏิรูปการศึกษาตาม อํานาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การกําหนดนโยบายการศึกษาของชาติให้สอดคล้อง กับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง การบริหารและการจัดการศึกษาที่ คํานึงถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ภายใต้หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยหน่วยงานที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ มีการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและหลักสูตร การศึกษาของชาติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อีกทั้งจัดให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนทั้งระบบการศึกษา ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสอบและประกันคุณภาพ การศึกษาที่มีความเข้มข้นและจริงจัง มีการจัดระบบบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดขวัญและกําลังใจ และ ความเป็นธรรมแก่บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งมีระบบพิทักษ์คุณธรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้ความ เป็นธรรมสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จึงมีความจําเป็น้องตราพระราชบัญญัตินี้


คลิกอ่านทั้งหมดที่นี่ครับ


ที่มา : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

แหล่งที่มา :

Tags
คลิกอ่านที่นี่!!
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่
ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา
จำนวน
15
ฉบับ
loading...

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

สมศ.เริ่มประเมินภายนอกรอบ 4 ส.ค.นี้

สมศ.เริ่มประเมินภายนอกรอบ 4 ส.ค.นี้..(941)

สนช.จี้ศธ.เข้มโรงเรียนให้เด็กร้องเพลงชาติหน้าเสาธง

สนช.จี้ศธ.เข้มโรงเรียนให้เด็กร้องเพลงชาติหน้าเสาธง..(1983)

อ่านที่นี่! วิธีแก้ปัญหาเด็กอ่าน-เขียนภาษาไทยไม่ได้

อ่านที่นี่! วิธีแก้ปัญหาเด็กอ่าน-เขียนภาษาไทยไม่ได้..(7433)

"หมอธี"ยุ ป.โทสายครู ม.กรุงเทพธนบุรี ร้องเรียกเงินคืน..(2369)

ครูแห่สมัครอบรมหลักสูตรพัฒนา กว่า 2 แสนราย ขณะที่ศธ.ทุ่มงบค่าอบรมกว่า 5 พันล้านบาท

ครูแห่สมัครอบรมหลักสูตรพัฒนา กว่า 2 แสนราย ขณะที่ศธ.ทุ่มงบค่าอบรมกว่า 5 พันล้านบาท..(3116)

ศธ.ปลื้ม ครูกว่า 200,000 คนแห่ชอปหลักสูตรพัฒนาตนเอง

ศธ.ปลื้ม ครูกว่า 200,000 คนแห่ชอปหลักสูตรพัฒนาตนเอง..(5380)

ได้ฤกษ์ปรับเกณฑ์วิทยฐานะ ปฏิรูปการศึกษา ยกระดับคุณภาพ “ครูไทย”

ได้ฤกษ์ปรับเกณฑ์วิทยฐานะ ปฏิรูปการศึกษา ยกระดับคุณภาพ “ครูไทย”..(2444)

ครม.ทุ่ม 1700 ล้านบาท ทำบัตรสวัสดิการ ข้าราชการ-คนจน เริ่มใช้ 1 ต.ค. 2560

ครม.ทุ่ม 1700 ล้านบาท ทำบัตรสวัสดิการ ข้าราชการ-คนจน เริ่มใช้ 1 ต.ค. 2560..(9841)

Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor