สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ
Advertisement

คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-05-19 เปิดอ่านแล้ว : 1135 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ

Advertisement

คลิกอ่านที่นี่!! ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ ตามข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน

คลิกอ่านทั้งหมดที่นี่ครับ

1 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
2 ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายและพัฒนาการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ….
3 ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษา พ.ศ. ….
4 ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาระบบหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. ….
5 ร่างพระราชบัญญัตินวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษา พ.ศ. ….
6 ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ….
7 ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ….
8 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันครุศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
9 ร่างพระราชบัญญัติการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ….
10 ร่างพระราชบัญญัติการรับรองคุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. ….
11 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ….
12 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการและบริหารการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
13 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….
14 ร่างพระราชบัญญัติการพิทักษ์ระบบคุณธรรมการศึกษา พ.ศ. ….
15 ร่างพระราชบัญญัติการกําหนดความผิดเกี่ยวกับการสอบ การรับจ้าง และการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้อื่น สําเร็จการศึกษา พ.ศ. ….


Advertisement


หลักการ

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ


Advertisement

เหตุผล

เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาการ ศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ มาตรฐาน ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและทันเหตุการณ์ จึงจําเป็นต้องมีการปฏิรูปการจัดทํานโยบาย ระบบ และโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาของชาติขึ้นใหม่ และกําหนดหลักการของการปฏิรูปการศึกษาตาม อํานาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การกําหนดนโยบายการศึกษาของชาติให้สอดคล้อง กับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง การบริหารและการจัดการศึกษาที่ คํานึงถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ภายใต้หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยหน่วยงานที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ มีการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและหลักสูตร การศึกษาของชาติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อีกทั้งจัดให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนทั้งระบบการศึกษา ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสอบและประกันคุณภาพ การศึกษาที่มีความเข้มข้นและจริงจัง มีการจัดระบบบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดขวัญและกําลังใจ และ ความเป็นธรรมแก่บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งมีระบบพิทักษ์คุณธรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้ความ เป็นธรรมสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จึงมีความจําเป็น้องตราพระราชบัญญัตินี้


คลิกอ่านทั้งหมดที่นี่ครับ


ที่มา : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 12 ราย

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 12 ราย..(2112)

ด่วน!! สพฐ.แจ้งวิธีการขอรหัสผ่านใหม่ ในระบบคูปองพัฒนาครู

ด่วน!! สพฐ.แจ้งวิธีการขอรหัสผ่านใหม่ ในระบบคูปองพัฒนาครู..(1670)

ชี้ กอปศ.แนะปรับเงินวิทยฐานะครู ต้องศึกษาความเหมาะสมให้รอบด้าน

ชี้ กอปศ.แนะปรับเงินวิทยฐานะครู ต้องศึกษาความเหมาะสมให้รอบด้าน ..(7629)

ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  โดยจะขยายเพดานเงินสมทบ จาก 15% เป็น 30% ของเงินเดือน

ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดยจะขยายเพดานเงินสมทบ จาก 15% เป็น 30% ของ..(8839)

สพค.ประกาศ คุณครูBookingได้ แม้หลักสูตรจะขึ้น “ที่นั่งเต็ม” ถ้ากด“ลงทะเบียน”และกด“ลงทะเบียนที่นั่งสำรอง”จะถือว่าBookingแล้ว

สพค.ประกาศ คุณครูBookingได้ แม้หลักสูตรจะขึ้น “ที่นั่งเต็ม” ถ้ากด“ลงทะเบียน”และกด“ลงทะเบียนที่นั่งสำ..(3778)

สถานี ก.ค.ศ. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและการเตรียมสอบครูผู้ช่วย  สังกัด สพฐ.

สถานี ก.ค.ศ. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและการเตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ..(3517)

"หมอธี"ชี้การศึกษาไทยป่วยปางตาย/หวังรร.ประชารัฐช่วยฟื้นสภาพ..(2631)

สพฐ.เผยครูเข้าระบบคูปองครู วันแรก ทะลุ 570000 ครั้ง แต่Booking ได้เพียง 29000 คน สามารถลงทะเบียนได้ถึง 2 พ.ค. 2561

สพฐ.เผยครูเข้าระบบคูปองครู วันแรก ทะลุ 570000 ครั้ง แต่Booking ได้เพียง 29000 คน สามารถลงทะเบียนได้ถ..(6742)


Tags
คลิกอ่านที่นี่!!
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่
ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา
จำนวน
15
ฉบับ
MBA
IELTS
chulatutor