สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ
คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ

Advertisement

Advertisement

คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-05-19 เปิดอ่านแล้ว : 1221 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ

Advertisement

คลิกอ่านที่นี่!! ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ ตามข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน

คลิกอ่านทั้งหมดที่นี่ครับ

1 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
2 ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายและพัฒนาการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ….
3 ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษา พ.ศ. ….
4 ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาระบบหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. ….
5 ร่างพระราชบัญญัตินวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษา พ.ศ. ….
6 ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ….
7 ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ….
8 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันครุศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
9 ร่างพระราชบัญญัติการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ….
10 ร่างพระราชบัญญัติการรับรองคุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. ….
11 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ….
12 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการและบริหารการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
13 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….
14 ร่างพระราชบัญญัติการพิทักษ์ระบบคุณธรรมการศึกษา พ.ศ. ….
15 ร่างพระราชบัญญัติการกําหนดความผิดเกี่ยวกับการสอบ การรับจ้าง และการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้อื่น สําเร็จการศึกษา พ.ศ. ….

Advertisement


หลักการ

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

Advertisement

เหตุผล

เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาการ ศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ มาตรฐาน ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและทันเหตุการณ์ จึงจําเป็นต้องมีการปฏิรูปการจัดทํานโยบาย ระบบ และโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาของชาติขึ้นใหม่ และกําหนดหลักการของการปฏิรูปการศึกษาตาม อํานาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การกําหนดนโยบายการศึกษาของชาติให้สอดคล้อง กับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง การบริหารและการจัดการศึกษาที่ คํานึงถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ภายใต้หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยหน่วยงานที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ มีการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและหลักสูตร การศึกษาของชาติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อีกทั้งจัดให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนทั้งระบบการศึกษา ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสอบและประกันคุณภาพ การศึกษาที่มีความเข้มข้นและจริงจัง มีการจัดระบบบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดขวัญและกําลังใจ และ ความเป็นธรรมแก่บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งมีระบบพิทักษ์คุณธรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้ความ เป็นธรรมสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จึงมีความจําเป็น้องตราพระราชบัญญัตินี้


คลิกอ่านทั้งหมดที่นี่ครับ


ที่มา : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

Advertisement

สถาบันคุรุฯ พิจารณาหลักสูตรคูปองรายรุ่นเพิ่ม 367 รุ่น ยอดช็อปปิ้งรอบ 2 รวมสองวัน 6 หมื่นที่นั่ง

สถาบันคุรุฯ พิจารณาหลักสูตรคูปองรายรุ่นเพิ่ม 367 รุ่น ยอดช็อปปิ้งรอบ 2 รวมสองวัน 6 หมื่นที่นั่ง..(877)

ย้ายด่วนผอ.ร.ร.ดังที่ขอนแก่น ปมอาหารกลางวัน สั่งสอบข้อเท็จจริงใน7วัน

ย้ายด่วนผอ.ร.ร.ดังที่ขอนแก่น ปมอาหารกลางวัน สั่งสอบข้อเท็จจริงใน7วัน ..(2962)

เกือบเต็ม!! สพค.ประเมิน ‘คูปอง’ ให้ตัวเอง 9 เต็ม 10 แต้ม

เกือบเต็ม!! สพค.ประเมิน ‘คูปอง’ ให้ตัวเอง 9 เต็ม 10 แต้ม..(484)

สพฐ.รื้อใหญ่แก้ระเบียบรับนักเรียนปี62 เน้นให้เด็กในเขตพื้นที่บริการมีสิทธิได้รับการคัดเลือก

สพฐ.รื้อใหญ่แก้ระเบียบรับนักเรียนปี62 เน้นให้เด็กในเขตพื้นที่บริการมีสิทธิได้รับการคัดเลือก..(1068)

Advertisement

ศธจ.เชียงราย เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 123 อัตรา

ศธจ.เชียงราย เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 123 อัตรา..(889)

ศธจ.อุบลราชธานี เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561  39 อัตรา

ศธจ.อุบลราชธานี เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 39 อัตรา..(893)

ศธจ.เพชรบูรณ์ เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 85 อัตรา

ศธจ.เพชรบูรณ์ เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 85 อัตรา..(372)

ศธจ.ปทุมธานีเปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561  211 อัตรา

ศธจ.ปทุมธานีเปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 211 อัตรา..(809)

Advertisement

ศธจ.นครศรีธรรมราช เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561  127 อัตรา

ศธจ.นครศรีธรรมราช เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 127 อัตรา..(405)

ศธจ.กาญจนบุรี เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561  115 อัตรา

ศธจ.กาญจนบุรี เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 115 อัตรา..(468)

ศธจ.มหาสารคาม เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561  81 อัตรา

ศธจ.มหาสารคาม เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 81 อัตรา..(346)

ศธจ.หนองบัวลำภู เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561  114 อัตรา

ศธจ.หนองบัวลำภู เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 114 อัตรา..(596)

ศธจ.ชลบุรี เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561  59 อัตรา

ศธจ.ชลบุรี เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 59 อัตรา..(263)


Tags
คลิกอ่านที่นี่!!
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่
ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา
จำนวน
15
ฉบับ
MBA
IELTS
chulatutor