sesli chat ehliyet sınav soruları
คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ

คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2016-05-19 เปิดอ่านแล้ว : 705 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

คลิกอ่านที่นี่!! สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่ ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ

คลิกอ่านที่นี่!! ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา จำนวน 15 ฉบับ ตามข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน

คลิกอ่านทั้งหมดที่นี่ครับ

1 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
2 ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายและพัฒนาการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ….
3 ร่างพระราชบัญญัติการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษา พ.ศ. ….
4 ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาระบบหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. ….
5 ร่างพระราชบัญญัตินวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ ศึกษา พ.ศ. ….
6 ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ….
7 ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ….
8 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันครุศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
9 ร่างพระราชบัญญัติการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ….
10 ร่างพระราชบัญญัติการรับรองคุณวุฒิการศึกษา พ.ศ. ….
11 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ….
12 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการและบริหารการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
13 ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ….
14 ร่างพระราชบัญญัติการพิทักษ์ระบบคุณธรรมการศึกษา พ.ศ. ….
15 ร่างพระราชบัญญัติการกําหนดความผิดเกี่ยวกับการสอบ การรับจ้าง และการจัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้อื่น สําเร็จการศึกษา พ.ศ. ….


หลักการ

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

เหตุผล

เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพัฒนาการ ศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ มาตรฐาน ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและทันเหตุการณ์ จึงจําเป็นต้องมีการปฏิรูปการจัดทํานโยบาย ระบบ และโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาของชาติขึ้นใหม่ และกําหนดหลักการของการปฏิรูปการศึกษาตาม อํานาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การกําหนดนโยบายการศึกษาของชาติให้สอดคล้อง กับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง การบริหารและการจัดการศึกษาที่ คํานึงถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ภายใต้หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยหน่วยงานที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ มีการวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาและหลักสูตร การศึกษาของชาติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อีกทั้งจัดให้มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนทั้งระบบการศึกษา ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสอบและประกันคุณภาพ การศึกษาที่มีความเข้มข้นและจริงจัง มีการจัดระบบบริหารงานบุคคลขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดขวัญและกําลังใจ และ ความเป็นธรรมแก่บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งมีระบบพิทักษ์คุณธรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้ความ เป็นธรรมสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จึงมีความจําเป็น้องตราพระราชบัญญัตินี้


คลิกอ่านทั้งหมดที่นี่ครับ


ที่มา : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

แหล่งที่มา :

Tags
คลิกอ่านที่นี่!!
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเผยแพร่
ร่างกฎหมายปฏิรูปการศึกษา
จำนวน
15
ฉบับ
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

เลขาฯภตช. ขอบคุณ!!“ลุงตู่”เลื่อนยืมเรียนไปปี2562

เลขาฯภตช. ขอบคุณ!!“ลุงตู่”เลื่อนยืมเรียนไปปี2562..(1079)

ก.ค.ศ.ทำโฟกัสกรุ๊ปเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ยืนยันครูที่คุณสมบัติครบไม่เสียสิทธิยื่นขอวิทยฐานะ มีสิทธิเลือกใช้เกณฑ์ประเมินใหม่หรือเก่าก็ได้

ก.ค.ศ.ทำโฟกัสกรุ๊ปเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ยืนยันครูที่คุณสมบัติครบไม่เสียสิทธิยื่นขอวิทยฐานะ มีสิทธิเลือกใ..(2103)

ข่าวด่วน! ผลการประชุม การปรับปรุงเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ถ้ายื่น คศ.2 หลังวันที่ 5 ก.ค. 60 จะต้องยื่น คศ.3 ด้วยเกณฑ์ใหม่

ข่าวด่วน! ผลการประชุม การปรับปรุงเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ถ้ายื่น คศ.2 หลังวันที่ 5 ก.ค. 60 จะต้องยื่น คศ.3..(29523)

11 ข้อที่ต้องรู้ ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลปีการศึกษา 2560

11 ข้อที่ต้องรู้ ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลปีการศึกษา 2560..(10653)

คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ..(2416)

สพฐ.ตั้ง 8 ทีมลงพื้นที่สแกนหนังสือเรียน

สพฐ.ตั้ง 8 ทีมลงพื้นที่สแกนหนังสือเรียน..(1201)

“หมอธี”เซ็นตั้ง 76ศึกษาธิการจังหวัด ขาดแค่นราธิวาสเหตุไร้ผู้สมัคร เผยมาจาก สพฐ.ถึง 68 คน

“หมอธี”เซ็นตั้ง 76ศึกษาธิการจังหวัด ขาดแค่นราธิวาสเหตุไร้ผู้สมัคร เผยมาจาก สพฐ.ถึง 68 คน..(844)

"หมอธี"ไม่แคร์นักวิชาการประเมินให้ตก..(1519)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน