สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
แชร์เลย! ดาวน์โหลดที่นี่! แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
แชร์เลย! ดาวน์โหลดที่นี่! แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์
Advertisement

Advertisement

แชร์เลย! ดาวน์โหลดที่นี่! แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-18 เปิดอ่านแล้ว : 33400 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

แชร์เลย! ดาวน์โหลดที่นี่! แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์

Advertisement

คุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่กำหนดขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งทำให้มีความจำเป็นต้องเน้นและปลูกฝังลักษณะดังกล่าวให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนทุกคนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในองค์รวมทั้งด้านสติปัญญา และคุณธรรม อันจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงสงบสุขในสังคม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์          


Advertisement

๒. ซื่อสัตย์สุจริต          

๓. มีวินัย


Advertisement

๔. ใฝ่เรียนรู้     

๕. อยู่อย่างพอเพียง   

๖. มุ่งมั่นในการทำงาน 

๗. รักความเป็นไทย 

๘. มีจิตสาธารณะ

ข้อที่ ๑   รักชาติ  ศาสน์   กษัตริย์

รักชาติศาสน์ กษัตริย์หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด
๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ
๑.๒ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย
๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริต

       ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติ ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ

ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการดำเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด

ตัวชี้วัด๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ

ข้อที่ ๓ มีวินัยมีวินัยหมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม

ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

ตัวชี้วัด๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้

ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายน

โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 ตัวชี้วัด

๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ข้อที่ ๕ อยู่อย่างพอเพียง                                                                                                                     s

อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่าง พอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

     ๕.๑. ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม

    ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทำงาน 

มุ่งมั่นในการทำงาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบ ในการทำหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมา

ผู้ที่มุ่งมั่นในการทำงาน คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ให้ สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงาน

ตัวชี้วัด
        ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
        ๖.๒ ทำงานด้วยความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

ข้อที่ ๗ รักความเป็นไทย

        รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

        ผู้ที่รักความเป็นไทย คือ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชื่นชม มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด

๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที

๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๗.๓ อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย

ข้อที่ ๘ มีจิตสาธารณะ

        มีจิตสาธารณะ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น ชุมชน และสังคม ด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น โดยไม่หวังผลตอบแทน

        ผู้ที่มีจิตสาธารณะ คือ ผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปันความสุข ส่วนตนเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ให้เกิดในชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

        ตัวชี้วัด
        ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
        ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

>>คลิกที่นี่

หรือท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desirable Charateristics Assessment)ที่เป็นรูปเล่ม สำหรับโรงเรียน

 >> ป 1-3

 >> ป 4-6

 >> ม 1-3

ที่มา : สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

อ่านที่นี่!! วิธีดาวน์โหลดคู่มือครู หนังสือเรียนของ สสวท.

อ่านที่นี่!! วิธีดาวน์โหลดคู่มือครู หนังสือเรียนของ สสวท. ..(13308)

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๑ (๑๕ ชุด)  (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๑ (๑๕ ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! ) ..(8361)

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ (๑๒ ชุด)  (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ (๑๒ ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! ) ..(5297)

ดาวน์โหลดที่นี่!!    ID Plan คุณครูพร้อมไฟล์ ปก5 แบบ  (ไฟล์ word ปรับแก้ได้!!)

ดาวน์โหลดที่นี่!! ID Plan คุณครูพร้อมไฟล์ ปก5 แบบ (ไฟล์ word ปรับแก้ได้!!)..(27756)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ ป.1-ม.3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ไฟล์ word)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ ป.1-ม.3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ไฟล์ word) ..(55319)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ ป.1-ม.3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ไฟล์ word)

ดาวน์โหลดที่นี่!! หลักสูตร 8 กลุ่มสาระ ป.1-ม.3 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 ไฟล์ word) ..(5493)

เรียนอย่างไร ให้สัมฤทธิ์ผล ในยุคปฏิรูป

เรียนอย่างไร ให้สัมฤทธิ์ผล ในยุคปฏิรูป ..(913)

ผู้ปกครองควรอ่าน!! เรื่องความปลอดภัยสำคัญมาก อย่าเอาชีวิตลูกไปเป็นเดิมพันเลย!

ผู้ปกครองควรอ่าน!! เรื่องความปลอดภัยสำคัญมาก อย่าเอาชีวิตลูกไปเป็นเดิมพันเลย!..(1964)


Tags
แชร์เลย!
ดาวน์โหลดที่นี่!
แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
MBA
IELTS
chulatutor