sesli chat rent a car antalya antalya oto kiralama ehliyet sınav soruları
จะสอบครูอ่านด่วน! ทำความเข้าใจก่อนสมัครสอบบรรจุรับราชการครู
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

จะสอบครูอ่านด่วน! ทำความเข้าใจก่อนสมัครสอบบรรจุรับราชการครู

จะสอบครูอ่านด่วน! ทำความเข้าใจก่อนสมัครสอบบรรจุรับราชการครู

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-20 เปิดอ่านแล้ว : 3827 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

จะสอบครูอ่านด่วน! ทำความเข้าใจก่อนสมัครสอบบรรจุรับราชการครู

สนามสอบต่อไป เรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะ

การสมัครสอบบรรจุรับราชการครู ประกอบด้วยสองส่วนหลักใหญ่ คือ

1. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

2. วิชาเอกที่ กคศ. รับรอง

สำหรับเรื่องของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คุรุสภาเป็นผู้รับผิดชอบ การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ผ่านมาสำหรับผู้เป็น ปริญญาตรีอื่น คือ
การเรียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู หรือเข้าสู่กระบวนการ 9 มาตรฐาน สองกิจกรรมนี้เป็นการทำคุณสมบัติเพื่อนำมาขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนะคะ
อย่าเผลอไปเถียงคนรับสมัครว่าหนูมี ป.บัณฑิต หนูต้องสมัครได้นะคะ ย้ำนะคะ ป.บัณฑิตวิชาชีพครูไม่ใช่วิชาเอก ป.บัณฑิตวิชาชีพครู คือการเรียนเพื่อทำคุณสมบัติในการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ 9 มาตรฐาน ก็คือการทำคุณสมบัติเพื่อนำไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จนกว่าจะมีประสบการณ์สอน จึงจะไปขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อไป ซึ่งปัจจุบัน กระบวนการทาง 9 มาตรฐานสิ้นสุดไปแล้ว เหลือแค่กรณีที่เรียนอยู่ก่อน 4 ตุลาคม 2556 และจบหลังจากนี้ไม่เกิน 1 ปี เท่านั้นที่ได้สิทธิ์ แต่สิทธิ์นี้ใกล้จะปิดถาวรเช่นกันย้ำนะคะ ป.บัณฑิต และ 9 มาตรฐาน ไม่ใช่ คุณสมบัติในการสมัครสอบบรรจุและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอย่างเดียว ก็ไม่สามารถสมัครสอบบรรจุได้ค่ะ

สำหรับกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพ. ศ. 2560  มีรายละเอียดดังนี้

1) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560  

2) รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธที่ 29 มีนาคมถึงวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560  

4) สอบข้อเขียน

    ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

    ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

    วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

5) สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ     วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

6) ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

เพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรในการสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 1/2560 มีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 150 คะแนน ประกอบไปด้วย

  1) ความรอบรู้ 50 คะแนน

    ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

        1.1 สังคมเศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

        1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

        1.3 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

        1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  

            1.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ

            1.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

            1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

            1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            1.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก

            1.4.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

            1.4.7 กฎหมายกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้ามีให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันด้วย  

        1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

            โดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  

    2 ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน

            ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องดังต่อไปนี้  

        2.1 ความสามารถด้านตัวเลขให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ  

        2.2 ความสามารถด้านภาษาไทยให้ทดสอบความเข้าใจภาษาการอ่านจับใจความการสรุปความการตีความการขยายความการเรียงข้อความการสะกดคำการแต่งประโยคและคำศัพท์  

        2.3 ความสามารถด้านเหตุผลให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย  

    3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 50 คะแนน

        ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้  

        3.1 คุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู

        3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

        3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

        3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน

        3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 150 คะแนน  

        1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 75 คะแนน

            ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

            1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

            1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

            1.4 การพัฒนาผู้เรียน

            1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

            1.6 การวิจัยทางการศึกษา

            1.7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

            1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

            1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

        2) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 75 คะแนน

            ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  50 คะแนน

            ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์สังเกตตรวจสอบเอกสารหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมโดยประเมินจาก

            1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

            2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา  

            3 วุฒิภาวะทางอารมณ์

            4 การมีปฏิภาณไหวพริบ

            5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เจตคติและอุดมการณ์

ขอบคุณที่มาของบทความ :คุณณภัค ถิรกุลยศมาดี

#ครูอัพเดตดอทคอม


แหล่งที่มา :

Tags
จะสอบครูอ่านด่วน!
ทำความเข้าใจก่อนสมัครสอบบรรจุรับราชการครู
loading...

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

แชร์เลย! เตรียมสมัคร  ทุน สควค. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รุ่นสุดท้าย) รับจำนวน ๕๘๐ ทุน จบแล้วบรรจุเป็นข้าราชการครูทันที

แชร์เลย! เตรียมสมัคร ทุน สควค. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รุ่นสุดท้าย) รับจำนวน ๕๘๐ ทุน จบแล้วบรรจุเป็นข้าราช..(29156)

เช็คด่วน! 23 วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น ปี 2560

เช็คด่วน! 23 วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น ปี 2560..(24378)

เช็คด่วนที่นี่! 3 จังหวัดเปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2560 สังกัด อปท. จำนวน 316 อัตรา

เช็คด่วนที่นี่! 3 จังหวัดเปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2560 สังกัด อปท. จำนวน 316 อัตรา ..(9484)

แชร์ด่วน! เตรียมใช้เกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วยปี 61 พร้อมปรับรูปแบบการสอบครูผู้ช่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ

แชร์ด่วน! เตรียมใช้เกณฑ์ใหม่สอบครูผู้ช่วยปี 61 พร้อมปรับรูปแบบการสอบครูผู้ช่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน..(10093)

เช็คด่วน! 15วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดอปท. (ข้อมูลไม่เป็นทางการ)

เช็คด่วน! 15วิชาเอก เปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดอปท. (ข้อมูลไม่เป็นทางการ)..(52060)

แชร์ด่วน! อบจ.ระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู 62 อัตรา และพนักงานจ้าง 51 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 24 พ.ค. 2560

แชร์ด่วน! อบจ.ระยอง เปิดสอบผู้ช่วยครู 62 อัตรา และพนักงานจ้าง 51 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 24 พ.ค. 2560..(4940)

  แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่!

แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที..(117826)

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 19 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 19 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560 ..(57551)

Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor