sesli chat
สถิติการรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยของ กศจ.นครศรีธรรมราช
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สถิติการรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยของ กศจ.นครศรีธรรมราช

สถิติการรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยของ กศจ.นครศรีธรรมราช

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-03-29 เปิดอ่านแล้ว : 2053 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน
Advertisement

สถิติการรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยของ กศจ.นครศรีธรรมราช

รอการอัพเดตข้อมูลตอนเย็นนะครับ........

1. สถิติการรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยของ กศจ.นครศรีธรรมราช  

>>สถิติรับสมัครคลิกที่นี่

>>เว็บไซต์ กศจ.คลิกที่นี่

>>Facebook กศจ.คลิกที่นี่

>>โทร :  075-356151

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ. ศ. 2560  มีรายละเอียดดังนี้

1) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน  ระหว่างวันที่ 21-29 มีนาคม 2560  

2) รับสมัครสอบแข่งขัน วันพุธที่ 29 มีนาคมถึงวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560  

4) สอบข้อเขียน

    ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560

    ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

    วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560

5) สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ     วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

6) ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

 หลักสูตรที่ใช้ในการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครั้งที่1 ปี 2560 จะแบ่งหลักสูตรในการสอบออกเป็น 3 ภาค ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

----------- ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 150 คะแนน ประกอบไปด้วย

1) ความรอบรู้ 50 แนนให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

        1.1 สังคมเศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

        1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

        1.3 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

        1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  

            1.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ

            1.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

            1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

            1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            1.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก

            1.4.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

            1.4.7 กฎหมายกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้ามีให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันด้วย  

        1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  

2) ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องดังต่อไปนี้  

            2.1 ความสามารถด้านตัวเลขให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ  

            2.2 ความสามารถด้านภาษาไทยให้ทดสอบความเข้าใจภาษาการอ่านจับใจความการสรุปความการตีความการขยายความการเรียงข้อความการสะกดคำการแต่งประโยคและคำศัพท์  

            2.3 ความสามารถด้านเหตุผลให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย  

3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 50 คะแนนให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้  

        3.1 คุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู

        3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

        3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

        3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน

        3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

--------- ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 150 คะแนน  

1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 75 คะแนนให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

        1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร         
        1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ         
        1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว         
        1.4 การพัฒนาผู้เรียน

         1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

         1.6 การวิจัยทางการศึกษา         
         1.7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

         1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

        1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

2) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 75 คะแนนให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก                                                                                                                                        

-------------- ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  50 คะแนนให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์สังเกตตรวจสอบเอกสารหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมโดยประเมินจาก 1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา  3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เจตคติและอุดมการณ์

แหล่งที่มา :

Tags
สถิติการรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยของ
กศจ.นครศรีธรรมราช
Advertisement

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 19 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 19 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560 ..(7452)

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 15 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 15 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560 ..(7244)

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 15 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 15 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560 ..(14784)

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 4 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 4 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560 ..(4682)

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 3 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศแล้ว 3 จังหวัด ผลสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ครั้งที่1/2560 ..(7793)

เช็คด่วนที่นี่!จังหวัดแรกมาแล้ว!ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่1/2560

เช็คด่วนที่นี่!จังหวัดแรกมาแล้ว!ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่1/2560 ..(30054)

แชร์เลย! สอศ.เปิดสอบแข่งขันครูผู้ช่วยอาชีวะ 572 อัตรา

แชร์เลย! สอศ.เปิดสอบแข่งขันครูผู้ช่วยอาชีวะ 572 อัตรา..(9083)

แชร์ไปอ่านเช้านี้! 5ประเด็นที่ต้องเตรียม ก่อนสอบสัมภาษณ์

แชร์ไปอ่านเช้านี้! 5ประเด็นที่ต้องเตรียม ก่อนสอบสัมภาษณ์..(3421)

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน