จะสอบครูอ่านด่วน! สรุปสาระสำคัญ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

จะสอบครูอ่านด่วน! สรุปสาระสำคัญ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

จะสอบครูอ่านด่วน! สรุปสาระสำคัญ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-06 เปิดอ่านแล้ว : 3839 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

จะสอบครูอ่านด่วน! สรุปสาระสำคัญ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปสาระสำคัญ

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐

เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช๒๕๖๐

---------------------------------------

๑. ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ คำสั่งหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่

๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไข

เพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๒กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และจัดทำเป็นคำสั่งฉบับเดียว เพื่อให้

ง่ายต่อความเข้าใจ ไม่สับสนและเกิดประโยชน์ในการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ

กระทรวงศึกษาธิการ

๒.เพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน

ภูมิภาค อีก ๒ คน ได้แก่ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย เป็นกรรมการ

๒. เพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน

ภูมิภาค (กปภ.) ได้แก่

(๑) โอนกิจการทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการไป

เป็นของส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ

กำหนดรวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือ

จังหวัด

(๒) เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเงินงบประมาณและทรัพย์สินของ

ส่วนราชการต่าง ๆของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากำลังคนและงบประมาณ

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน

ภูมิภาค การเกลี่ยอัตรากำลังให้ตัดโอนอัตราตำแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดินประจำอัตรา รวมตลอดทั้ง

งบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งไว้สำหรับตำแหน่งที่เกลี่ย

นั้นมาเป็นของส่วนราชการที่รับโอนและการโอนหรือการน ารายจ่ายที่กำหนดไว้สำหรับส่วนราชการใดใน

กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สำหรับส่วนราชการที่รับโอนนอกเหนือจากกรณีตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้กระทำได้

๓.ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในสำนักงาน

ศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาคและให้มีรอง

ศึกษาธิการภาคจำนวนหนึ่งคนเพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ทั้งนี้ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการ

ภาคต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง หรือ

ศึกษาธิการจังหวัด

๔. ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาคและสั่งบรรจุและแต่งตั้งรอง

ศึกษาธิการภาคจากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ

๕.ปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จาก ๒๒ คน ให้เหลือ ๑๕ คนได้แก่

(๑)ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ

(๒)ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ

(๓) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและผู้แทนสำนักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นกรรมการ

(๔)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพและผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน

(๕) ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ

(๖)รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ด้วยก็ได้

๖. ให้ กศจ. สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานของ กศจ.ซึ่งอย่างน้อยต้องมี คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาโดยให้น าองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๗. ปรับอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้สามารถการบริหารและการจัดการศึกษาใน

ระดับจังหวัดได้มากขึ้น ได้แก่

(๑)รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ

ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ. มอบหมาย

(๒) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ

(๓) สั่งการ กำกับ ดูแลเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

(๔) จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา

(๕)ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ

(๖) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 (๗) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการการนิเทศ และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภทรวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

(๘) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

(๙)ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา

(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน

(๑๑)ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด

๘. ให้มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศึกษาธิการภาคมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานของ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเฉพาะงานที่เกี่ยวกับอ.ก.ค.ศ. เขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด

เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จำนวนสามคน

๙. ให้ศึกษาธิการจังหวัดรองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัดดำรงตำแหน่งเทียบกับ

ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูงและผู้ที่จะดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รอง

ศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

๑๐.ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

๑๑.ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและเลขาธิการคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลวิชาการ การบริหารทั่วไป งบประมาณ

และทรัพย์สินให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้นรวมทั้งให้เลขาธิการคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการ

จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯกำหนด

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน กำกับดูแลและบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือ

กรุงเทพมหานคร

๑๒.ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กำหนด

สถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่

วันที่คำสั่งมีผลใช้บังคับ

---------------------------------------

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

คลิก>>

ที่มา : https://drive.google.com/file/d/0B1LlAg6nCyAbUmxndHFLenJaZGs/view

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

มาแล้ว ! ร่างปฏิทินสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

มาแล้ว ! ร่างปฏิทินสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ..(17400)

อ่านด่วน! ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร ครูคืนถื่น ปี2560 จบแล้วบรรจุเป็นครูผู้ช่วยใกล้บ้านทันที

อ่านด่วน! ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร ครูคืนถื่น ปี2560 จบแล้วบรรจุเป็นครูผู้ช่วยใกล้บ้านทันที..(3296)

แชร์ด่วน! รับสมัครครูคืนถิ่น 27,000 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่บ้านเกิดทันที อ่านรายละเอียดที่นี่!

แชร์ด่วน! รับสมัครครูคืนถิ่น 27,000 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่บ้านเกิดทันที อ่านรายละเอียดที..(23802)

ด่วน! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ 77 จังหวัด 4,680 อัตรา

ด่วน! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ 77 จังหวัด 4,680 อัตรา ..(3240)

แชร์ด่วน! กทม. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย 329 อัตรา ภายใน ธ.ค.นี้

แชร์ด่วน! กทม. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย 329 อัตรา ภายใน ธ.ค.นี้ ..(2953)

ด่วนที่สุด (แจ้ง ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ.) เรื่อง คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด (แจ้ง ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ.) เรื่อง คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้..(1772)

ตรวจสอบด่วน! คุณสมบัติสำหรับสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่2/2560

ตรวจสอบด่วน! คุณสมบัติสำหรับสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่2/2560..(9899)

ด่วน! เปิดระบบสมัครแล้ว ทุน สควค. 541 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้

ด่วน! เปิดระบบสมัครแล้ว ทุน สควค. 541 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ ..(31122)


Tags
จะสอบครูอ่านด่วน!
สรุปสาระสำคัญ
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
๑๙/๒๕๖๐เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
MBA
IELTS
chulatutor