เช็คด่วนที่นี่! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ล่าสุด 31 จังหวัด
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ล่าสุด 31 จังหวัด

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ล่าสุด 31 จังหวัด

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-10 เปิดอ่านแล้ว : 20749 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

เช็คด่วนที่นี่! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย ล่าสุด 31 จังหวัด

กศจ.ที่ประกาศเพิ่มเติมจะปรากฎด้านล่างนะครับ

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. กระบี่

คลิก>>

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. จันทบุรี

คลิก>>

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ชลบุรี

คลิก>>

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ชุมพร

คลิก>>

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ตรัง

คลิก>>

6.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ตราด

คลิก>>

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ตาก

คลิก>>

8.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. นครนายก

คลิก>>

9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. นครปฐม

คลิก>>

10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. นครราชสีมา

คลิก>>

11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. นครศรีธรรมราช

คลิก>>

12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. นนทบุรี

คลิก>>

13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ประจวบคีรีขันธ์

คลิก>>

14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. พระนครศรีอยุธยา

คลิก>>

15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. พิษณุโลก

คลิก>>

16ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ภูเก็ต

คลิก>>

17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ยโสธร

คลิก>>

18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ราชบุรี

คลิก>>


20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. ลำพูน

คลิก>>

21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. สมุทรสงคราม

คลิก>>

22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. สมุทรสาคร

คลิก>>

23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. สระแก้ว

คลิก>>

24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. สิงห์บุรี

คลิก>>

25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. สุราษฎร์ธานี


คลิก>>

26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. อุดรธานี

คลิก>>

27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. อุตรดิตถ์

คลิก>>

28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย กศจ. อุทัยธานี

คลิก>>

29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)

คลิก>>

30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย  กศจ.ระนอง

คลิก>>

31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย  กศจ.ลำปาง

คลิก>>

กศจ.ที่ประกาศเพิ่มเติมจะปรากฎด้านล่างนะครับ

หลักสูตรที่ใช้ในการสอบบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครั้งที่1 ปี 2560 จะแบ่งหลักสูตรในการสอบออกเป็น 3 ภาค ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

----------- ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 150 คะแนน ประกอบไปด้วย

1) ความรอบรู้ 50 แนนให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

        1.1 สังคมเศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

        1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

        1.3 วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

        1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ  

            1.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ

            1.4.2 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

            1.4.3 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

            1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

            1.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก

            1.4.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

            1.4.7 กฎหมายกฎระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถ้ามีให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันด้วย  

        1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยให้เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  

2) ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องดังต่อไปนี้  

            2.1 ความสามารถด้านตัวเลขให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลขสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ  

            2.2 ความสามารถด้านภาษาไทยให้ทดสอบความเข้าใจภาษาการอ่านจับใจความการสรุปความการตีความการขยายความการเรียงข้อความการสะกดคำการแต่งประโยคและคำศัพท์  

            2.3 ความสามารถด้านเหตุผลให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย  

3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 50 คะแนนให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้  

        3.1 คุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู

        3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

        3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

        3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน

        3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

--------- ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 150 คะแนน  

1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 75 คะแนนให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

        1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร         
        1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ         
        1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว         
        1.4 การพัฒนาผู้เรียน

         1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

         1.6 การวิจัยทางการศึกษา         
         1.7 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

         1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

        1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

2) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก 75 คะแนนให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนและหรือสอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก                                                                                                                                        

-------------- ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ  50 คะแนนให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์สังเกตตรวจสอบเอกสารหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมโดยประเมินจาก 1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 2 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา  3 วุฒิภาวะทางอารมณ์ 4 การมีปฏิภาณไหวพริบ 5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เจตคติและอุดมการณ์ 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

มาแล้ว ! ร่างปฏิทินสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

มาแล้ว ! ร่างปฏิทินสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ..(17400)

อ่านด่วน! ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร ครูคืนถื่น ปี2560 จบแล้วบรรจุเป็นครูผู้ช่วยใกล้บ้านทันที

อ่านด่วน! ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร ครูคืนถื่น ปี2560 จบแล้วบรรจุเป็นครูผู้ช่วยใกล้บ้านทันที..(3296)

แชร์ด่วน! รับสมัครครูคืนถิ่น 27,000 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่บ้านเกิดทันที อ่านรายละเอียดที่นี่!

แชร์ด่วน! รับสมัครครูคืนถิ่น 27,000 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่บ้านเกิดทันที อ่านรายละเอียดที..(23802)

ด่วน! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ 77 จังหวัด 4,680 อัตรา

ด่วน! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ 77 จังหวัด 4,680 อัตรา ..(3240)

แชร์ด่วน! กทม. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย 329 อัตรา ภายใน ธ.ค.นี้

แชร์ด่วน! กทม. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย 329 อัตรา ภายใน ธ.ค.นี้ ..(2953)

ด่วนที่สุด (แจ้ง ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ.) เรื่อง คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด (แจ้ง ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ.) เรื่อง คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้..(1772)

ตรวจสอบด่วน! คุณสมบัติสำหรับสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่2/2560

ตรวจสอบด่วน! คุณสมบัติสำหรับสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่2/2560..(9899)

ด่วน! เปิดระบบสมัครแล้ว ทุน สควค. 541 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้

ด่วน! เปิดระบบสมัครแล้ว ทุน สควค. 541 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ ..(31122)


Tags
เช็คด่วนที่นี่!
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย
ล่าสุด
31
จังหวัด
MBA
IELTS
chulatutor