สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
แผนการศึกษาชาติ เน้นจัดการศึกษาครอบคลุม ทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ การศึกษาภาคบังคับ 12 ปี เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยคือ 3 ขวบเป็นต้นไป
แผนการศึกษาชาติ เน้นจัดการศึกษาครอบคลุม ทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ การศึกษาภาคบังคับ 12 ปี เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยคือ 3 ขวบเป็นต้นไป

Advertisement

แผนการศึกษาชาติ เน้นจัดการศึกษาครอบคลุม ทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ การศึกษาภาคบังคับ 12 ปี เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยคือ 3 ขวบเป็นต้นไป

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-04-21 เปิดอ่านแล้ว : 10021 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

แผนการศึกษาชาติ เน้นจัดการศึกษาครอบคลุม ทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ การศึกษาภาคบังคับ 12 ปี เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยคือ 3 ขวบเป็นต้นไป

แผนการศึกษาชาติ เน้นจัดการศึกษาครอบคลุม ทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ การศึกษาภาคบังคับ 12 ปี เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยคือ 3 ขวบเป็นต้นไป

ศธ.เปิดตัวแผนการศึกษาชาติ 20 ปี 
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวแผนการศึกษาชาติ 20ปี พ.ศ.2560 -2579 เชื่อมโยงทุกภาคส่วนร่วมปฎิรูปการศึกษา สร้างจุดเน้นผลิตคนตอบโจทย์ประเทศไทยในอนาคต 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 196/2560
ศธ.
จัดประชุมแถลง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579" ต่อสาธารณชน


กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมแถลงเรื่อง "แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อเผยแพร่แผนการศึกษาแห่งชาติต่อสาธารณชน โดยมี พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษเรื่อง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษครั้งนี้ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าการจัดการศึกษา

แผนการศึกษาชาติ เน้นจัดการศึกษาครอบคลุม ทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ การศึกษาภาคบังคับ 12 ปี เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยคือ 3 ขวบเป็นต้นไป

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งเกี่ยวกับการแถลง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ว่า ในปี 2559 ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้พยายามที่จะขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น การผลิตและพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมให้เด็กมีความสุขในการเรียน เช่น การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2560 ที่ได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติเสร็จสมบูรณ์และผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงเป็นอีกปีที่มีความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษา โดยนำแผนการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อเป็นแนวทางในการเดินหน้าจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัย ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา จนถึงอุดมศึกษา และวัยทำงาน โดยจะทำงานแบบบูรณาการทั้งภายในกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น

การแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี ในการที่จะมีแผนงานด้านการศึกษาที่มั่นคงชัดเจน และผ่านความเห็นชอบจากทุกฝ่ายแล้ว เพื่อร่วมกันก้าวไปข้างหน้า (To Step Forward) ให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศได้สำเร็จ ซึ่งทุกคน ณ ที่นี้มีความสำคัญในการพลิกประวัติศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อพัฒนากำลังคน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงขอฝากให้ช่วยกันเฝ้าติดตามการทำงานของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อความมุ่งหวังให้การปฏิรูปการศึกษา ส่งผลสัมฤทธิ์ตอบโจทย์การเป็นไทยแลนด์ 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป พร้อมทั้งขอขอบคุณผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในการร่วมจัดงานแถลงแผนการศึกษาแห่งชาติในครั้งนี้

แผนการศึกษาชาติ เน้นจัดการศึกษาครอบคลุม ทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ การศึกษาภาคบังคับ 12 ปี เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยคือ 3 ขวบเป็นต้นไป

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 กับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีสาระสำคัญสรุป ดังนี้

 แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นหัวใจสำคัญเสมือน “ไบเบิ้ล” ในการทำงานร่วมกัน

ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านการศึกษา ตลอดจนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพลังงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานวิจัยของประเทศ ซึ่งการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ ช่วยให้เกิดความเข้าใจภาพของการสร้างคน พัฒนาคน เพื่อรองรับความต้องการกำลังคนในอนาคต ทั้งในสาขาวิชาชีพ สาขาวิชาการ และในสายงานต่าง ๆ ในด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อการวางแผนงานและกำหนดทิศทาง รวมทั้งเป้าหมายการทำงานที่มีความชัดเจน ดังนั้น แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ จึงเป็นเสมือน “ไบเบิ้ล” เป็นกรอบการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญ ที่ทุกภาคส่วนจะได้ใช้ในการสร้างคน สร้างองค์ความรู้ และสร้างเทคโนโลยีที่จะสามารถใช้ประโยชน์ให้ตรงความต้องการของประเทศชาติ และบรรลุเป้าหมายตามที่เราคาดหวังไว้

● ปรับแผนการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องและรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

หากจะกล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ถือว่ามีจุดเน้นครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน การสร้างศักยภาพของคน การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาค เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการคำนึงถึงความสมดุลในระบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องและรองรับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แล้ว รวมทั้งการผลักดันประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ Thailand 4.0 ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญ ที่กระทรวงศึกษาธิการจะต้องนำมาพิจารณาเพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้รองรับกระแสเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอีก 10-15 ปีข้างหน้าด้วย

เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไปที่ทุกคนจะได้ร่วมมือร่วมใจกัน โดยมองจุดเน้นเดียวกันคือ ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนสนับสนุนปัจจัยเสริมทั้งในเรื่องของครู ผู้บริหาร หลักสูตร สถานศึกษา การบริหารราชการ และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กได้เต็มตามศักยภาพแต่ละช่วงวัยอย่างละเอียดรอบคอบ ตั้งแต่ในครรภ์มารดาคือก่อนปฐมวัย จนกระทั่งระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้พลาดโอกาส การศึกษาสำหรับคนวัยทำงานก่อนจะมีอายุครบ 65 ปี และหลังวัยเกษียณอายุราชการหรือทำงาน

● เน้นจัดการศึกษาครอบคลุมทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ

การดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เรียกได้ว่าเราจะต้องมองอย่างรอบด้าน เพื่อจัดการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตลอดทุกช่วงวัย ซึ่งสอดคล้องกับที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า “รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการจะต้องจัดให้มีการศึกษาในภาคบังคับ 12 ปีโดยเริ่มตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยคือ 3 ขวบเป็นต้นไป” ถือเป็นการดำเนินงานที่มีความละเอียดและมีความซับซ้อนมากขึ้น ตลอดจนมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ระยะที่เด็กอยู่ในครรภ์มารดา เพื่อดูแลด้านสุขภาพ สุขภาวะ และอนามัย, กระทรวงมหาดไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องของการสร้างสุขภาพที่ดี สุขภาวะที่เหมาะสมต่อพัฒนาการ และเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจในระดับก่อนปฐมวัย เน้นสร้างวินัยและเรียนรู้ที่มาที่ไปของชาติในลักษณะการเรียนการสอนแบบธรรมชาติ เพื่อส่งต่อเด็กเข้าสู่ระดับปฐมวัย

ส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบดูแลจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งในระดับประถมศึกษาจะเน้นเนื้อหาทางด้านวิชาการที่มีความเข้มข้นและมีกิจกรรมการเรียนรู้สร้างเสริมทักษะมากขึ้น เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นต้น เพราะการที่เด็กจะมีทักษะมากขึ้นนั้น ต้องมีกระบวนการเรียนการสอนที่เป็นธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กได้เริ่มรู้จักการแสดงออกทางความคิด ความสามารถ และความต้องการเรียนรู้ของตัวเอง

จนเมื่อเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เด็กจะต้องเริ่มมีความถนัดและความสนใจที่แตกต่างกันออกไป ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในการเลือกเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่เราจะช่วยกันชี้แนะให้เด็กเลือกเรียนต่อในสายสามัญหรือสายวิชาชีพตามความถนัดของตนเอง โดยเฉพาะสายวิชาชีพที่จะต้องคำนึงถึงความสนใจของเด็กและความเหมาะสมที่จะเข้าสู่สาขาวิชาต่าง ๆ ด้วย รวมทั้งสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของประเทศและการเดินหน้าสู่ Thailand 4.0 ที่ได้กำหนดเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมารองรับ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ, การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแห่งอนาคต, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมการบินและการขนส่งขนส่งและการบิน, อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ที่เราจะต้องสร้างคนรองรับงานในอนาคตให้ได้ โดยจะต้องมีการเตรียมการทั้งในเรื่องของหลักสูตร สถานศึกษา บุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในแต่ละสาขาวิชา

ดังนั้น บุคลากรและคนในวงการศึกษา จะต้องมีวิจารณญาณที่ถูกต้อง มีความรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายและความต้องการกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ สิ่งสำคัญคือมีความเข้าใจในตัวเด็ก เพื่อชี้ทางสว่างให้เด็กเดินไปสู่เส้นทางนั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการดำเนินงานส่วนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จัดโดยภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น เพื่อให้บรรลุตามแผนการศึกษาชาติในการสร้างกำลังคนให้กับประเทศตั้งแต่บัดนี้จนถึงอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า

● 6 ยุทธศาสตร์หลักในการทำงาน

ยุทธศาสตร์หลักทั้ง 6 ด้านที่จะใช้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของชาติ ได้กำหนดเป้าหมายความต้องการพื้นฐานไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในแต่ละระดับ เช่น ในเด็กเล็กเน้นการอ่านและเขียนได้ การคำนวณ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ของครู ที่จะต้องถ่ายทอดและบ่มเพาะให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อสั่งสมให้เด็กมีพื้นฐานทางวิชาการ มีสมรรถนะ และความสามารถเพียงพอเหมาะสมตามเป้าหมายพื้นฐานตามที่กำหนด พร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างเสริมให้เด็กมีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สาขาวิชาเฉพาะด้าน เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฯลฯ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยใหม่ ๆ เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อการต่อยอดในวิชาชีพที่สนใจ ตลอดจนถึงการเกิดนวัตกรรมเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

● ผสานความร่วมมือ-เน้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อสร้างกลุ่มนำขับเคลื่อนประเทศ

ในการดำเนินงานที่มีความละเอียดและซับซ้อนมากขึ้น เชื่อว่าชาวกระทรวงศึกษาธิการทราบดีและมีประสบการณ์ด้านการศึกษาอย่างหลากหลายอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักทั้ง 6 ด้าน สิ่งสำคัญคือต้องมีความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นทั้งภายในกระทรวงศึกษาธิการและเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านเสริมทักษะ สมรรถนะ และความเชี่ยวชาญของกำลังคนวัยทำงาน เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการประสานการทำงานร่วมกันมากขึ้นแล้ว จะต้องมีการฝึกปฏิบัติงาน (On the job training) มากขึ้นด้วย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างคนรองรับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในอนาคต จนสามารถก้าวขึ้นเป็นกลุ่มนำของประเทศ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้พ้นกับดักของประเทศที่มีรายได้ปานกลางให้ได้

ขอชื่นชมการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ และขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยสานต่องานตามแผนการศึกษาแห่งชาติให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งแน่นอนว่าในระหว่างการทำงานย่อมพบอุปสรรค ทำให้หนทางไปสู่เป้าหมายไม่สวยหรูดังที่คาดหวังไว้ อาทิ ความพร้อมของสถานศึกษา ความถนัดและทักษะของครูในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ตลอดจนถึงอาคารสถานที่และทรัพยากรต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นแก้ไขได้โดยงบประมาณหรือการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการเอง การเชื่อมโยงกับภาคเอกชนเข้ามาร่วมมีส่วนร่วม ตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล หรือแม้กระทั่งการเชื่อมโยงกับระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่ว่าจะแก้ไขด้วยวิธีการใดก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันการทำงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ขอขอบคุณ.

แผนการศึกษาชาติ เน้นจัดการศึกษาครอบคลุม ทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ การศึกษาภาคบังคับ 12 ปี เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยคือ 3 ขวบเป็นต้นไป

 

แผนการศึกษาชาติ เน้นจัดการศึกษาครอบคลุม ทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ การศึกษาภาคบังคับ 12 ปี เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยคือ 3 ขวบเป็นต้นไป

นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
21/4/2560

ขอบคุณที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ

.................................................................................................................

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์รายงานว่า 


วันนี้(20 เม.ย.) ที่ห้องแกรนด์บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมเรื่อง แผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2560-2579 โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษแผนการศึกษาชาติกับการขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ว่า แผนดังกล่าวต้องการขับเคลื่อนปฎิรูปการศึกษาของประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งแผนการศึกษาชาติถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยทุกภาคส่วนสร้างคน สร้างเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ตามความต้องการของประเทศ โดยนโยบายประเทศไทย 4.0 มีความสำคัญมาก และแผนดังกล่าวจะเชื่อมโยงในเรื่องนี้ เพื่อสร้างคนรองรับ

แม้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ตนมองว่าไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่ทุกคนจะช่วยกันขับเคลื่อน ซึ่งขอให้ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยมี ครู และหลักสูตร เป็นตัวช่วยเสริมการเรียนรู้อย่างถูกทิศทาง ขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นด้วย เพราะถือเป็นระดับหัวเลี้ยวหัวต่อว่าผู้เรียนจะเลือกเรียนเส้นทางไหน 
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า แผนการศึกษาชาติที่ได้จัดทำครั้งนี้จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องช่วยจัดการศึกษาและสร้างคนร่วมกัน เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น ซึ่งขอให้ทุกองค์กรหลักของศธ.ร่วมกันทำงานกับทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยสนับสนุน เพราะหากเราสร้างคนตอบโจทย์ประเทศในอนาคตได้ก็เท่ากับว่าเราได้สร้างผู้นำด้านอุตสาหกรรมและหลุดพ้นกับดักความยากจนอย่างแน่นอน

ด้าน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า แผนการศึกษาชาติที่จัดทำขึ้นได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ครอบคลุมการขับเคลื่อนอย่างหลากหลาย เช่น การแก้ปัญหายาเสพติด การจัดการศึกษาชายขอบ และการจัดการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่งแผนดังกล่าวไม่ได้มีแต่ศธ.ดำเนินการเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน เพื่อสร้างจุดเน้นสำคัญของการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 15.01 น.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

ด่วน!! สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ในวันที่ 15 พ.ย.61 เวลา10:00น.

ด่วน!! สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริ..(450)

คุณครูรู้ยัง!! ประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ต้องมี PLC LOGBOOK คูปองครู ID-PLAN

คุณครูรู้ยัง!! ประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ต้องมี PLC LOGBOOK คูปองครู ID-PLAN ..(13462)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562..(1772)

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ..(763)

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง..(709)

"หมอธี" ลั่น 3 ปี คะแนนพิซาเด็กไทยขยับสูงขึ้นแน่..(1313)

มาแล้ว!! ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2561

มาแล้ว!! ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2561..(7382)

สพฐ.จับมือ กสศ. ปฏิรูประบบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน เด็กยากจนพิเศษรับเพิ่มภาคเรียนละ 800 บาท

สพฐ.จับมือ กสศ. ปฏิรูประบบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน เด็กยากจนพิเศษรับเพิ่มภาคเรียนละ 800 บาท..(2406)

กมว.เล็งปรับปรุงกฎจรรยาบรรณครู  กั๊กวิชาเพื่อสอนพิเศษ เล่นไลน์เล่นเฟสจีบเด็กนร. เข้าข่ายผิดทันที

กมว.เล็งปรับปรุงกฎจรรยาบรรณครู กั๊กวิชาเพื่อสอนพิเศษ เล่นไลน์เล่นเฟสจีบเด็กนร. เข้าข่ายผิดทันที..(915)

ลุ้น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติประกาศใช้

ลุ้น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติประกาศใช้..(1185)


Tags
แผนการศึกษาชาติ
เน้นจัดการศึกษาครอบคลุม
ทุกช่วงวัยตามรัฐธรรมนูญ
การศึกษาภาคบังคับ
12
ปี
เริ่มตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัยคือ
3
ขวบเป็นต้นไป
MBA
IELTS
chulatutor