แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่!
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

  แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่!

แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่!

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-02 เปิดอ่านแล้ว : 129334 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

แชร์ด่วน! เตรียมตัวสมัคร ครูคืนถิ่น ปี2560 จำนวน 4,939 อัตรา (ผ่านระบบAdmissions) อ่านรายละเอียดที่นี่!

ล่าสุดมีข่าวจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหนังสือแจ้งเกี่ยวกับเรื่องรับสมัครนิสิตครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ครับ

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนิสิตครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีการศึกษา 2560

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิ่งที่ส่งมาด้วยเอกสารเกี่ยวกับอัตรากำลังบรรจุภาคเหนือตอนล่างจำนวน 1 ชุด

        ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาครูผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพ. ศ. 2559 ถึง 2572 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคัดเลือกคนดีคนเก่งเข้ามาในวิชาชีพครูและศึกษาในสถาบันฝ่ายผลิตครูที่มีคุณภาพและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถบรรจุในภูมิลำเนาของตนเองเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นลดปัญหาการโยกย้ายแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตครูจำนวน 7 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาฟิสิกส์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

        สำหรับจำนวนอัตรากำลังที่บรรจุหลังจากที่นิสิตสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ในแต่ละสาขาวิชาในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างตามสิ่งที่ส่งมาด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีภูมิลำเนาในจังหวัดที่มีอัตราบรรจุ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 มากกว่าหรือเท่ากับ3.00
3. คะแนนผลการสอบ o-net top30 % ในจังหวัด

        ในการนี้ เพื่อให้การคัดเลือกนิสิตครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนของท่านที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 ไปแล้วในปีการศึกษา 2559 ที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสมัครเข้าศึกษาต่อในระบบกลาง admission โดยเลือกสาขาที่สนใจในสาขาวิชาทั้ง 7 สาขาวิชาดังกล่าว

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

        ขอแสดงความนับถือ

        รองศาสตราจารย์ดอกเตอร์สำราญมีแจ้ง

        คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

        คณะศึกษาศาสตร์โทร 05 596 2428

ครูคืนถิ่น ม.6 เปิดรับสมัครผ่านระบบแอทมิชชั่น

 

สาขาที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับคัดเลือก

ครูคืนถิ่น ม.6 เปิดรับสมัครผ่านระบบแอทมิชชั่น


อ้างอิงจาก การประชาสัมพันธ์การคัดเลือกโซนภาคเหนือตอนล่าง และ http://www.mornornews.com/

**** จะมีมหาวิทยาลัยใดที่เข้าร่วมโครงการบ้างนั้นสามารถสอบถามไปที่ สกอ. ได้นะครับ
เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6
และเว็บไซต์  www.mua.go.th

รายละเอียดโครงการครูคืนถิ่นครับ...

เว็บไซต์ครูอัพเดตขอนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมให้ทุกท่านเข้าใจในส่วนของคุณสมบัติและเงื่อนไขต่างๆของทุนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยปีนี้ได้มอบให้สพฐ.เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยปลัดศธ.ได้ให้ข่าวเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 60 ดังนี้ครับ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2559-2572) โดยได้อนุมัติงบฯผูกพันไว้เพียง 2 ปี คือ พ.ศ. 2559-2560 จำนวน 700 ล้านบาท เนื่องจากรัฐบาลมีเวลาจำกัด จากวงเงินงบฯที่ตั้งไว้สำหรับดำเนินโครงการประมาณ 3,800 ล้านบาท เพื่อผลิตครูได้ 9,264 คน โครงการนี้จะประกันการมีงานทำ โดยรับนักเรียน นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 แบ่งเป็น

1. กลุ่มนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 เพื่อจบปริญญาตรีในปีการศึกษา 2559-2563 จำนวน 26,732 คน

2. กลุ่มนักเรียนที่จบชั้น ม.6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า เรียนในปีการศึกษา 2559-2563 เพื่อจบปริญญาตรีในปีการศึกษา 2564-2568 จำนวน 21,651 คน ในจำนวนนี้ร้อยละ 5 จะเป็นการให้ทุนการศึกษาเด็กชายขอบ จำนวน 5 รุ่นตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2563 จำนวน 1,080 คน ส่วนอีกร้อยละ 95 จะไม่ให้ทุนแต่สามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)ได้ 100%

** ในส่วนผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์โดยตรง สามารถเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) จากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอน ป.บัณฑิตได้ (ที่มา : เดลินิวส์ จันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 12.19 น. )

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2559-2572)


หลักการ โดยเบื้องต้น มีดังนี้
1) เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อผลิตครูระบบจำกัดรับ ด้วยการให้ทุนการศึกษาและ/หรือประกันการมีงานทำ โดยคัดเลือกผู้เรียนในพื้นที่ด้วยระบบกลางที่คัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างศึกษามีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยาภาพ เมื่อสำเร็จการศึกษาบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เรียน เพื่อดึงดูด คนเก่ง เข้ามาศึกษาวิชาชีพครูด้วยหลักสูตรและกระบวนการที่เน้นการปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เข้มข้น และเมื่อสำเร็จการศึกาาเป็นครูที่มีความรู้ทางวิชาการ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และมีอุมการณ์ในวิชาชีพครู

2) เมื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูในระยะเวลา 3 ปีแล้ว สามารถแข่งขันเข้ารับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการสอน จำนวน100ทุน/รุ่น แบ่งเป็น ทุนศึกษาต่อในประเทศ 50 ทุน/รุ่น ทุนศึกษาต่อต่างประเศ จำนวน 50 ทุน/รุ่น เมื่อสำเร็จการศึกษาต้องชดใช้ทุนในสถานศึกษาเป็นระยะเวลา 1 เท่าของเวลาที่ศึกษาต่อ ในกรณีศึกษาต่อในประเทศ และเป็นระยะเวลา 2 เท่าของเวลาที่ศึกษาในกรณีศึกษาต่อต่างประเทศ

3) ค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นทุนการศึกษาและงบดำเนินการ ดังนี้
   - ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ อัตราเหมาจ่าย 100,000.- บาท/คน/ปี
   - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททางการสอนในประเทศ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 289,400.- บาท/ปี/คน
   - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททางการสอนในต่างประเทศ ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,547,500.-บาท/คน/ปี
   - งบเพิ่มศักยภาพและทักษะความเป็นครู เป็นงบดำเนินการของสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ ทั้งในระหว่างเรียน และบรรจุเป็นข้าราชการในช่วง 2 ปีแรก ในอัตรา 10,000.- บาท/คน/ปี


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> สกอ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

มาแล้ว ! ร่างปฏิทินสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

มาแล้ว ! ร่างปฏิทินสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ครั้งที่ 1/2561 ..(17462)

อ่านด่วน! ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร ครูคืนถื่น ปี2560 จบแล้วบรรจุเป็นครูผู้ช่วยใกล้บ้านทันที

อ่านด่วน! ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร ครูคืนถื่น ปี2560 จบแล้วบรรจุเป็นครูผู้ช่วยใกล้บ้านทันที..(3297)

แชร์ด่วน! รับสมัครครูคืนถิ่น 27,000 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่บ้านเกิดทันที อ่านรายละเอียดที่นี่!

แชร์ด่วน! รับสมัครครูคืนถิ่น 27,000 อัตรา จบแล้วบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่บ้านเกิดทันที อ่านรายละเอียดที..(23803)

ด่วน! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ 77 จังหวัด 4,680 อัตรา

ด่วน! สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ 77 จังหวัด 4,680 อัตรา ..(3240)

แชร์ด่วน! กทม. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย 329 อัตรา ภายใน ธ.ค.นี้

แชร์ด่วน! กทม. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย 329 อัตรา ภายใน ธ.ค.นี้ ..(2953)

ด่วนที่สุด (แจ้ง ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ.) เรื่อง คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ด่วนที่สุด (แจ้ง ศธจ.ทุกจังหวัด และ สศศ.) เรื่อง คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้..(1774)

ตรวจสอบด่วน! คุณสมบัติสำหรับสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่2/2560

ตรวจสอบด่วน! คุณสมบัติสำหรับสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่2/2560..(9905)

ด่วน! เปิดระบบสมัครแล้ว ทุน สควค. 541 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้

ด่วน! เปิดระบบสมัครแล้ว ทุน สควค. 541 ทุน จบแล้วบรรจุเป็นครูทันที ไม่มีวุฒิครูก็สมัครได้ ..(31124)


Tags
แชร์ด่วน!
เตรียมตัวสมัคร
ครูคืนถิ่น
ปี2560
จำนวน
4,939
อัตรา
(ผ่านระบบAdmissions)
อ่านรายละเอียดที่นี่!
MBA
IELTS
chulatutor