สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! เทคนิค วิธีการและสื่อ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน พร้อมแบบฝึกกว่า 225 แบบ
ดาวน์โหลดที่นี่! เทคนิค วิธีการและสื่อ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน พร้อมแบบฝึกกว่า 225 แบบ

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! เทคนิค วิธีการและสื่อ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน พร้อมแบบฝึกกว่า 225 แบบ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-04 เปิดอ่านแล้ว : 27965 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! เทคนิค วิธีการและสื่อ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน พร้อมแบบฝึกกว่า 225 แบบ

บทนํา

ความเป็นมา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 10 กําหนดว่า การจัดการศึกษา

ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้อง

จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย วรรคสองกําหนดว่า การจัดการศึกษาสําหรับ

บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมี

ร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้อง

จัดให้บุคคลดังกล่าวที่ไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส มีสิทธิและโอกาสได้รับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ และในมาตรา 22 กําหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

ด้านหลักสูตรนั้นมาตรา 28 กําหนดว่าหลักสูตรการศึกษาระดับต่างๆ รวมทั้งหลักสูตร

การศึกษาสําหรับบุคคลตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้องมีลักษณะหลากหลาย

ทั้งนี้ให้จัดตามความเหมาะสมของแต่ละระดับโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัย

และศักยภาพ โดยนัยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวได้แสดงเจตนารมณ์ให้บุคคลได้รับ

การศึกษาพื้นฐานอย่างน้อย 12 ปีสําหรับบุคคลพิการมีสิทธิได้รับ บริการทางการศึกษาได้มากกว่า

12 ปีคือ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ โดยให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความ

เจริญงอกงามของบุคคลและสังคมมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ

นอกจากนี้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสนอง

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกําหนดไว้

สําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เป็นบุคคลในมาตรา 10 วรรคสอง ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความ

บกพร่องในด้านต่างๆ นั้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของ

คนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 ไว้9 ประเภท ได้แก่ 1) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 4) บุคคลที่มี

ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์

8) บุคคลออทิสติก และ 9) บุคคลพิการซ้อน (พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 : 18)

โดยสามารถปรับใช้มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช

2551 ตามความเหมาะสม ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)


สภาพปัญหา

สําหรับความบกพร่องทางการเรียนรู้นับเป็นอุปสรรคสําคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ ดังนั้น

การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสําหรับนักเรียนทั่วไป เมื่อนํามาใช้กับนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้แล้ว อาจไม่ได้ผลตามที่ครูผู้สอนคาดหวังไว้เพราะความบกพร่องทางการ

เรียนนับเป็นอาการผิดปกติทางสมองในกระบวนการรับรู้ทั้งด้านการอ่าน การเขียน การสะกดคํา

และการคํานวณ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน สําหรับทักษะทางภาษาในด้านการอ่านนั้น

นอกจากเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนรู้เพราะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้แล้ว

ยังมีความจําเป็นในการดํารงชีวิตประจําวันอีกด้วย สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ด้านการอ่านนั้น ส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของความยากลําบากในการจํารูปพยัญชนะและสระ มีความ

ยากลําบากในการอ่านพยัญชนะและสระ มีความยากลําบากในการอ่านคําที่ประสมกับสระและ

วรรณยุกต์ตลอดจนเมื่อทํากิจกรรมการอ่านแล้วไม่สามารถเรียงลําดับเรื่องได้จับข้อเท็จจริงจากเรื่อง

ที่อ่านไม่ได้จับใจความสําคัญของเรื่องไม่ได้เป็นต้น ทั้งนี้ความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวก็จะมีความ

แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็น

ดังกล่าว โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ให้สามารถเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับนักเรียนทั่วไปหรือใกล้เคียงกับนักเรียนทั่วไป การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้เทคนิควิธีการ และสื่อการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับ

สภาพปัญหาของนักเรียน จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การเรียนรู้และเพื่อให้การพัฒนาในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการระดมแนวคิดและ

ประสบการณ์ของนักวิชาการด้านการศึกษาพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญและครูอาจารย์ผู้สอนในโรงเรียน

เรียนร่วมมาดําเนินการจัดทําเทคนิค วิธีการและสื่อการเรียนรู้สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง

การเรียนรู้ด้านการอ่าน เพื่อเป็นแนวทางสําหรับครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการนําไปพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว


แนวทางการพัฒนา

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้น มักจะพบนักเรียนที่มีความต้องการ

จําเป็นพิเศษทางการศึกษาจํานวนหนึ่งรวมอยู่กับนักเรียนปกติและในกลุ่มนักเรียนเหล่านั้นพบว่า

มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้มากกว่ากลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษทางการ

ศึกษาประเภทอื่นๆ โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียน สําหรับปัญหาหลักๆ ทางด้าน


การอ่านที่พบได้แก่ปัญหาต่อไปนี้

1. มีความยากลําบากในการจํารูปพยัญชนะและการอ่านพยัญชนะ

2. มีความยากลําบากในการจํารูปสระและการอ่านสระ

3. มีความยากลําบากในการอ่านคํา เช่น คําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา การอ่านผัน

วรรณยุกต์คําที่ประสมกับสระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป เป็นต้น

4. มีปัญหาในการอ่านคํา ข้อความหรือประโยค เช่น อ่านข้ามคํา อ่านตกหล่น อ่านเพิ่มคํา

เป็นต้น

5. ไม่สามารถเรียงลําดับจากเรื่องที่อ่านได้

6. จับข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่านไม่ได้

7. จับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านไม่ได้

ดังนั้น เป้าหมายของการพัฒนาการเรียนการสอนด้านการอ่านจึงได้ดําเนินการจัดสร้าง

เครื่องมือ เทคนิควิธีการเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อ

ช่วยเหลือผู้เรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

1. เพื่อให้นักเรียนจํารูปพยัญชนะและการอ่านพยัญชนะได้

2. เพื่อให้นักเรียนจํารูปสระและการอ่านสระได้

3. เพื่อให้นักเรียนอ่านคําได้ถูกต้อง เช่น อ่านคําที่มีวรรณยุกต์กํากับ คําที่มีตัวสะกดไม่ตรง

ตามมาตรา คําที่ประสมกับสระลดรูป และสระเปลี่ยนรูป

4. เพื่อให้นักเรียนอ่านคํา ข้อความหรือประโยคได้ถูกต้อง

5. เพื่อให้นักเรียนเรียงลําดับเนื้อเรื่องจากเรื่องที่อ่านได้

6. เพื่อให้นักเรียนจับข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่านได้

7. เพื่อให้นักเรียนจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่านได้

ซึ่งเอกสารชุดนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้อีกแนวทางหนึ่ง ที่ครูสามารถนําไปใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้


เทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอน

นวัตกรรมเทคนิค วิธีการ และสื่อที่จัดทําเพื่อนําไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน จัดทําในขอบข่ายของเนื้อหาตามปัญหาที่พบในเบื้องต้น

เป็นนวัตกรรมเพื่อประกอบการเรียนการสอนจํานวน 7 ชุด ซึ่งแต่ละชุดจะประกอบด้วย แผนการจัด

กิจกรรม เทคนิค วิธีการ สื่ออุปกรณ์และแบบฝึก เพื่อใช้พัฒนาเป็นเฉพาะปัญหาไป ซึ่งมีรายละเอียด

ของนวัตกรรมดังต่อไปนี้

1. นวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านที่เกี่ยวข้องกับ

การจํารูปพยัญชนะและการอ่านพยัญชนะ ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้9 แผน 36 แบบฝึก

2. นวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านที่เกี่ยวข้องกับ

การจํารูปสระและการอ่านสระ ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้7 แผน 48 แบบฝึก

3. นวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านที่เกี่ยวข้องกับการ

อ่านคํา ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้5 แผน 52 แบบฝึก

4. นวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านที่เกี่ยวข้องกับ

การอ่านข้อความหรือประโยค ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้7 แผน 54 แบบฝึก

5. นวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านที่เกี่ยวข้องกับ

การเรียงลําดับเนื้อเรื่องจากเรื่องที่อ่าน ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้5 แผน 28 แบบฝึก

6. นวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านที่เกี่ยวข้อง

กับการจับข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่าน ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้3 แผน 13 แบบฝึก

7. นวัตกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านที่เกี่ยวข้อง

กับการจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อ่าน ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้6 แผน 30 แบบฝึก

แนวทางการใช้นวัตกรรม

แนวทางการนํานวัตกรรมไปใช้ครูผู้สอนควรตรวจสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียน

ก่อนว่ามีความพร้อมทางการเรียนอยู่ในระดับใด โดยอาจใช้นวัตกรรมชุดเตรียมความพร้อมทางการ

เรียนเป็นเครื่องมือในการดําเนินการดังกล่าว เพื่อให้ทราบปัญหาเบื้องต้นของนักเรียนในด้านการอ่านว่า

มีปัญหาในเรื่องใด เช่น ปัญหาในการจํารูปพยัญชนะและสระ ปัญหาในการอ่านพยัญชนะและสระ และ

ปัญหาในการอ่านคํา เป็นต้น เมื่อได้ปัญหาแล้วจึงเลือกแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค วิธีการ

ตลอดจนสื่ออุปกรณ์และแบบฝึกมาใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมก็จะสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้ตรงตามจุดประสงค์ยิ่งขึ้น

แม้ว่าเอกสารชุดนี้ได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสําหรับครูผู้สอนในการนําไปใช้เพื่อ

พัฒนาการอ่านสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แต่อย่างไรก็ตามอาจมีเทคนิคและวิธี

การสอนอื่น ๆ ที่สามารถใช้ในการพัฒนาการอ่านสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครูผู้สอนสามารถพิจารณาและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาหรือ

ความบกพร่องของนักเรียน โดยเทคนิคและวิธีการสอนเหล่านี้อาจประกอบด้วย


เทคนิคและวิธีการสอนด้านการอ่านสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

1. การจับคู่อ่าน (Paired Reading)

2. การอ่านซ้ํา ๆ (Repeated Reading)

3. การฝึกอ่านโดยมีผู้ช่วย (Assisted Reading Practice)

4. การสอนอ่านวิธีของเฟอร์นาลด์(Fernald Method)

5. การสอนอ่านวิธีของจิลลิงแฮม (Gillingham Method)

6. การสอนอ่านวิธีจินตภาพ (Visual Imagery)

7. การกําหนดรายละเอียดของเรื่อง (Story Map)

8. การกําหนดรายละเอียดของเรื่องไว้ล่วงหน้า (Advanced Story Map)

9. การจัดระบบโดยใช้แผนผังรูปภาพ (Graphic Organizers)

10. การเล่าเรื่องซ้ํา (Retelling)

นอกจากนี้ยังมีเทคนิควิธีการอื่นๆอีกที่สามารถนํามาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น

การใช้เพลงและเกม การใช้กิจกรรมกลุ่ม การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม การสอนแบบบูรณาการ การสอน

โดยใช้แผนผังความคิด(mind mapping)เป็นต้น ดังนั้นในการใช้เทคนิค วิธีการ และสื่อสําหรับ

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนํามาสู่การแก้ปัญหาที่ถูกวิธี

และย่อมส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาการอ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ดาวน์โหลดที่นี่! เทคนิค วิธีการและสื่อ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
เล่มที่1 >> คลิกดาวน์โหลด

เล่มที่2 >> คลิกดาวน์โหลด

เล่มที่3 >> คลิกดาวน์โหลด

เล่มที่4 >> คลิกดาวน์โหลด

เล่มที่5 >> คลิกดาวน์โหลด

เล่มที่6 >> คลิกดาวน์โหลด


ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

มาแล้ว!! ร่างแนวทางการคัดเลือก ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

มาแล้ว!! ร่างแนวทางการคัดเลือก ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น..(26102)

อ่านที่นี่! วิธีดาวน์โหลดรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับ นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อ่านที่นี่! วิธีดาวน์โหลดรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับ นักเรียนยา..(7556)

ครบแล้วทุกวิชา!! รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561

ครบแล้วทุกวิชา!! รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561 ..(34582)

คุณครูอ่านที่นี่!! ประเมินภายในแนวใหม่ ต้องทำอย่างไร??

คุณครูอ่านที่นี่!! ประเมินภายในแนวใหม่ ต้องทำอย่างไร?? ..(6581)

ดาวน์โหลเที่นี่! โปรแกรม LTeacher สำหรับบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงล่าสุด 3 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลเที่นี่! โปรแกรม LTeacher สำหรับบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงล่าสุด 3 สิงหาค..(63563)

ดาวน์โหลดที่นี่!! คลังข้อสอบ NT พร้อมเฉลย  ปีการศึกษา 2555 - 2560

ดาวน์โหลดที่นี่!! คลังข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555 - 2560..(47769)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ของนางสาวรุจพร  ศรีบรรพต

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้..(3591)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6..(2376)

ดาวน์โหลดที่นี่ รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง 2560

ดาวน์โหลดที่นี่ รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง 2560..(54355)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด ขยะแยกก่อนทิ้ง (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด ขยะแยกก่อนทิ้ง (ไฟล์ JPG และ PDF)..(15901)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด หลักธรรมประจำใจ (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด หลักธรรมประจำใจ (ไฟล์ JPG และ PDF)..(12131)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด วันต่อต้านยาเสพติด (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด วันต่อต้านยาเสพติด (ไฟล์ JPG และ PDF)..(9718)

คุณครูอ่านที่นี่!! 20 คำถาม ไขข้อข้องใจ หลักเกณฑ์ ว 21/2560

คุณครูอ่านที่นี่!! 20 คำถาม ไขข้อข้องใจ หลักเกณฑ์ ว 21/2560..(12446)


Tags
ดาวน์โหลดที่นี่!
เทคนิค
วิธีการและสื่อ
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน
พร้อมแบบฝึกกว่า
225
แบบ
MBA
IELTS
chulatutor