sesli chat rent a car antalya antalya oto kiralama ehliyet sınav soruları
ดาวน์โหลดที่นี่! แนวทางคัดลายมือตามแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแบบฝึกคัดลายมือ
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่! แนวทางคัดลายมือตามแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแบบฝึกคัดลายมือ

ดาวน์โหลดที่นี่! แนวทางคัดลายมือตามแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแบบฝึกคัดลายมือ

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-05 เปิดอ่านแล้ว : 64812 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดที่นี่! แนวทางคัดลายมือตามแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแบบฝึกคัดลายมือ

เขียนได้ลายมือสวย

แนวทางคัดลายมือตามแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ

จุดม่งหมายของการคัดลายมือ

๑. เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ ตา ให้คล่องแคล่วในการเขียน

๒. เพื่อเขียนตัวอักษรไทยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ อยางประณีต สะอาดเป็นระเบียบ ชัดเจน 

รวดเร็ว และอ่านเข้าใจง่าย

๓. เพื่อให้เกิดความชํานาญจากการคัดไปสู่การเขียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๕. เพื่อให้เกิดสมาธิการทํางาน มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ

ลักษณะการนั่งที่ถูกวิธี

ก่อนฝึกคัดลายมือต้องฝึ กให้นักเรียนนังอย่างถูกวิธีก่อนฝึกคัดลายมือ ดังนี้

๑. นักเรียนต้องหันหน้าเข้าหาโต๊ะ การนังเอียงอาจทําให้หลังคัด

๒. แขนทั้ง ๒ ข้างวางอยู่บนโต๊ะ ประมาณ ๓ ใน ๔ ของความยาวระหวางศอกกับข้อมือพาดไว้กับขอบโต๊ะ หากไม่ทําเช่นนี้ อาจทําให้กระดูกสันหลังคด

๓. กระดาษต้องวางไว้หน้าผู้เขียน การวางกระดาษไม่ตรง ทําให้ผู้เขียนต้องเอียงคอ สายตาทํางาน

มาก อาจทําให้กระดูกสันหลังคด

๔. ส่วนล่างของกระดาษทํามุมกับขอบโต๊ะ ๓๐ องศา

๕. แขนของมือที่เขียนต้องทํามุมที่เหมาะสมกับตัวอักษร ข้อศอกต้องไม่กางออกหรือแนบตัวมากเกินไป

๖.การวางมือ ฝ่ามือควํ่าลง มืองอ ทํามุม ๔๕ องศากับข้อมือ นิ้วกลาง รองรับดินสอหรือปากกา

นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจะประคองดินสอ หรือปากการ่วมกบนิ้วกกลาง มือจะพักอยู่บนนิ้วนางและนิ้วก้อย

๘. จับดินสอหรือปากกาพอเหมาะ ไม่แน่นเกินไป นิ้วที่จับโค้งเล็กน้อย

๙. ในขณะที่คัดลายมือ แขน มือ และนิ้วจะต้องเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กัน

๑๐. การเคลื่อนไหวของดินสอหรือปากกาในขณะที่คัดแบ่งออกไปเป็นหน่วยๆ แต่ละหน่วยมีระยะ

หยุดเป็นระยะ ไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันโดยตลอด


ขั้นตอนการฝึกคัดและเขียน

๑. ก่อนฝึกเขียนให้นักเรียนฝึกเขียนเส้นพื้

นฐาน ๑๐ แบบ จนชํานาญ

๒. ครูสาธิตการเขียนอักษรไทยตัวเต็มบรรทัดทีละตัวลงบนกระดานดํา

๓. นักเรียนทุกคนคัดและเขียนตัวอักษรแต่ละตัวตามครู ตัวละ ๑ หน้ากระดาษ ลงในแบบฝึ กเขียน

(แบบ ข ๑) บรรทัดที่เป็ นเส้นประใช้สําหรับเขียนหางตัวอักษร และเชิงตัวอักษร

๔. นักเรียนฝึ กคัดและเขียนอักษรไทยทุกตัวในแบบฝึ กเขียน (แบบ ข ๑) จนชํานาญแล้ว ครูผู้สอน

ฝึ กให้นักเรียนเขียนตัวอักษรไทยแต่ละตัว ๆ ละ ๑ หน้ากระดาษ ลงในแบบฝึ กเขียน (แบบ ข ๒) ครูผู้สอน

สังเกตพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนว่าอักษรแต่ละตัว นั้น นักเรียนเว้นช่องไฟถูกต้องหรือไม่ และคัด

ตัวละกี่ครั้งจึงจะสวยงามถูกต้อง

๕. เมื่อนักเรี ยนฝึ กคัดและเขียนในแบบฝึ กเขียน (แบบ ข ๒) จนชํานาญแล้ว ครูผู้สอน ฝึ กให้

นักเรียนเขียนตัวอักษรเรียงตามลําดับทุกตัวลงในแบบฝึ กเขียน (แบบ ข ๓) โดยครูสังเกตการณ์เว้นช่องไฟ

ความเป็ นระเบียบ สะอาด สวยงาม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียน และประเมินผลสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ของ

นักเรียนทุกคนเป็ นเวลา ๑ เดือน

๖. เมื่อนักเรียนฝึ กคัดและเขียนผสมอักษรเป็ นข้อความในแบบฝึ กเขียน (แบบ ข ๒) จนชํานาญแล้ว

ให้ฝึ กเขียนผสมอักษรเป็ นข้อความในแบบฝึ กเขียน (แบบ ข ๒)

๗. เมื่อนักเรียนฝึ กคัดและเขียนผสมอักษรเป็ นข้อความในแบบฝึ กเขียน (แบบ ข ๒) จนชํานาญแล้ว

ให้ฝึ กเขียนผสมอักษรเป็ นข้อความในแบบฝึ กเขียน (แบบ ข ๓) ๓/๑

๘. เมื่อนักเรียนฝึ กคัดและเขียนผสมอักษรเป็ นข้อความในแบบฝึ กเขียน (แบบ ข ๓) จนชํานาญแล้ว

ให้ฝึ กเขียนผสมอักษรเป็ นข้อความในแบฝึ กเขียน (แบบ ข ๔)

๙. เมื่อนักเรียนฝึ กคัดและเขียนผสมอักษรเป็ นข้อความในแบบฝึ กเขียน (แบบ ข ๔) จนชํานาญแล้ว

ให้ฝึ กเขียนผสมอักษรเป็ นข้อความในสมุดคัดไทยบรรทัดปกติ

๑๐. ให้การบ้านนักเรียนคัดลายมือทุกวันๆ ละ ๑๐ บรรทัด

๑๑. ประกวดคัดลายมือในชั้นเรียน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๑๒. ให้ครูผู้สอนจัดเก็บแบบฝึ กการคัดและเขียนไว้ตั้

งแต่เริ่มต้นการฝึ กจนประสบความสําเร็จ เพื่อ

เป็นหลักฐานในการเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะด้านการคัดและเขียน และเป็นหลักฐานในการนิเทศ

ติดตามของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตัวอย่างเอกสาร>>


ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

แหล่งที่มา :

Tags
ดาวน์โหลดที่นี่!
แนวทางคัดลายมือตามแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมแบบฝึกคัดลายมือ
loading...

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

6 วิธีหยุดลูกไม่ให้เอาแต่ใจก่อนจะเสียคน

6 วิธีหยุดลูกไม่ให้เอาแต่ใจก่อนจะเสียคน..(11)

เคล็ดลับ การสอนลูกให้เก่งอ่าน เก่งคิด และมีวินัย

เคล็ดลับ การสอนลูกให้เก่งอ่าน เก่งคิด และมีวินัย..(3305)

การศึกษาไทย ต้องเริ่มต้นที่‘เด็กปฐมวัย’

การศึกษาไทย ต้องเริ่มต้นที่‘เด็กปฐมวัย’..(1517)

เช็คด่วน! 25 สัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อมที่ไม่ควรละเลย

เช็คด่วน! 25 สัญญาณเตือนภาวะสมองเสื่อมที่ไม่ควรละเลย ..(2673)

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะการอ่าน 9 มาตรา

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะการอ่าน 9 มาตรา..(2472)

“ข้าราชการ”เกษียณแล้วได้อะไรจากราชการ

“ข้าราชการ”เกษียณแล้วได้อะไรจากราชการ..(24141)

การจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองอนุบาล

การจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองอนุบาล..(2884)

วิจัยชี้ 7 ลักษณะที่เข้าข่ายว่าลูกคุณ “ฉลาดกว่า” คนอื่นได้

วิจัยชี้ 7 ลักษณะที่เข้าข่ายว่าลูกคุณ “ฉลาดกว่า” คนอื่นได้..(7597)

Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor