แชร์เลย! กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 15-23 พฤษภาคม 2560
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

แชร์เลย! กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 15-23 พฤษภาคม 2560

แชร์เลย! กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 15-23 พฤษภาคม 2560

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-07 เปิดอ่านแล้ว : 2548 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

แชร์เลย! กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 15-23 พฤษภาคม 2560

ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้

 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

................................................

 ด้วย กรมป่าไม้มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน

ราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉะน้นั อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ

บริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง

การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงาน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่อง ลักษณะงาน

และคุณสมบัติเฉพาะของตําแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการรอบที่ 4

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน

ราชการทั่วไปสังกัดกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 22 ตําแหน่ง รวม 197 อัตรา

โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง

 กลุ่มงานบริการ

(1) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา

 (2) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 5 อัตรา

 (3) เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) จํานวน 4 อัตรา

 (4) เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล จํานวน 4 อัตรา

 (5) เจ้าหน้าทีการเกษตร จํานวน 8 อัตรา

 (6) เจ้าหน้าทีธุรการ (ม.3) จํานวน 9 อัตรา

 (7) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเกษตร  จํานวน 100 อัตรา

 (8) ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน 17 อัตรา

 (9) เจ้าหน้าทีตรวจป่า  จํานวน 11 อัตรา

 กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

 (10) เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 3 อัตรา

 (11) นายช่างสํารวจ จํานวน 1 อัตรา

 (12) เจ้าพนักงานการเกษตร จํานวน 2 อัตรา

(13) ช่างเขียนแผนที่ จํานวน 1 อัตรา

 (14) ช่างสํารวจ จํานวน 3 อัตรา

 (15) พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จํานวน 1 อัตรา

 (16) พนักงานพิทักษ์ป่า จํานวน 10 อัตรา

 กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 (17) นักวิชาการป่าไม้ จํานวน 2 อัตรา

 (18) นักวิชาการเผยแพร่  จํานวน 1 อัตรา

 (19) นิติกร จํานวน 6 อัตรา

 (20) บุคลากร จํานวน 3 อัตรา

 (21) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา

(22) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 1)

1.1 สิทธิประโยชน์

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศ

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556

1.2 ระยะเวลาการจ้าง

 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข

ในสัญญาจ้าง

1.3 สถานที่ปฏิบัติงาน

 ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนามในสัญญาจ้างแล้ว

จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตําแหน่งและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้สมัครไว้ รายละเอียดเกี่ยวกับ

หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบ 2)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

 2.1 มีสัญชาติไทย

 2.2 มีอายุจนถึงวันสมัครไม่ตำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

 2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

 1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ

 2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ รังเกียจแก่สังคม

 3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ


3. การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15-23

พฤษภาคม 2560 โดยเปิดเว็บไซด์ https://forest.job.thai.com หรือ www.forest.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่เว้นวันหยุดราชการ


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด คลิกที่นี่ >>

สมัครสอบออนไลน์ คลิกที่นี่ >> หรือ คลิกที่นี่ >>


แหล่งที่มา :

Tags
แชร์เลย!
กรมป่าไม้
รับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน
22
ตำแหน่ง
197
อัตรา
รับสมัครออนไลน์
15-23
พฤษภาคม
2560
loading...

Share With Google+
Share With Line

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

**เปิดอ่านข่าวทั้งหมดในหมวดนี้**

การไฟฟ้านครหลวง เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 กว่า 100 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560 กว่า 100 อัตรา ..(3776)

แชร์เลย! กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 15-23 พฤษภาคม 2560

แชร์เลย! กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 22 ตำแหน่ง 197 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 15-23 พฤษภาคม 25..(2549)

แชร์เลย! อบจ.อุดรฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ จำนวน 21 ตำแหน่ง 49 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-22 พฤษภาคม 2560

แชร์เลย! อบจ.อุดรฯ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ จำนวน 21 ตำแหน่ง 49 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-22 ..(2072)

แชร์ด่วน!! ท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบ 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา คาดหลักเกณฑ์เรียบร้อย พฤษภาคม 2560

แชร์ด่วน!! ท้องถิ่นเตรียมเปิดสอบ 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา คาดหลักเกณฑ์เรียบร้อย พฤษภาคม 2560 ..(24938)

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับอาจารย์ 4 อัตรา 6-28 กุมภาพันธ์ 2560

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับอาจารย์ 4 อัตรา 6-28 กุมภาพันธ์ 2560..(2790)

แชร์ด่วน! รับ ครูช่าง จำนวน 2 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 25,000 บาท

แชร์ด่วน! รับ ครูช่าง จำนวน 2 อัตรา เงินเดือนเริ่ม 25,000 บาท..(1457)

 แชร์ด่วน! กฟผ.เตรียมเปิดรับสมัครงาน ปี ๒๕๖๐ เปิดอ่านคุณสมบัติที่นี่!

แชร์ด่วน! กฟผ.เตรียมเปิดรับสมัครงาน ปี ๒๕๖๐ เปิดอ่านคุณสมบัติที่นี่! ..(4828)

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำนวน 723 อัตรา สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2559

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน จำ..(1751)


Tags
สอบครูผู้ช่วย
สอบบรรจุ
สอบบรรจุครู
สอบครู
ปฏิรูปการศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครูคศ.1
ครูคศ.2
ครูคศ.3
ครูคศ.4
ครูคศ.5
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ครูอัตราจ้าง
พนักงานราชการ
ข่าวการศึกษา
สอบข้าราชการ
สพฐ
สอศ
สกอ
สมศ
สทศ
กศน
สื่อการสอน
สื่อการเรียนรู้
คู่มือครู
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพฯ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา
ประวัติศสาตร์
ปฐมวัย
อนุบาล
ศิลปะ
สุขศึกษาพลศึกษา
แผนการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดประสบการณ์
เทคโนโลยีทางการสอน
นวัตกรรม
การเรียนการสอน
MBA
IELTS
chulatutor