ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ ฝึกคิดพิชิต คณิตPISA
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ ฝึกคิดพิชิต คณิตPISA
Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ ฝึกคิดพิชิต คณิตPISA

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2017-05-15 เปิดอ่านแล้ว : 8450 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดที่นี่ หนังสือ ฝึกคิดพิชิต คณิตPISA

Advertisement

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) มุ่งเน้นพัฒนาการศึกษา

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยทำ หน้าที่

หลักเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยการศึกษาค้นคว้า


Advertisement

วิจัย พัฒนา ออกแบบ จัดทำ ต้นฉบับและเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศไทยได้อย่างทั่วถึง


Advertisement

และมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติภายใต้บริบทของความเป็นไทย

สสวท. ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำราและสื่อ สำ หรับหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีขึ้นเพื่อพัฒนาตำราที่สอดคล้องกับบริบทไทยและได้มาตรฐานทัดเทียมนานา

ประเทศ หนังสือ ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA” นี้เป็นหนังสือที่พัฒนาขึ้นโดยคณะทำ งานของโครงการ

ดังกล่าวมีเนื้อหาประกอบด้วยโจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาในปัจจุบันการเสนอแนวคิด

ในการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งผู้อ่านครูผู้สอน ผู้ปกครอง และแม้แต่นักเรียนเองสามารถนำ โจทย์ปัญหา

เหล่านั้นมาใช้ในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล และการนำความรู้

คณิตศาสตร์ที่เรียนมาไปใช้แก้ปัญหาอันเป็นสมรรถนะสำคัญที่พึงบังเกิดกับผู้เรียน ในอันที่จะเป็น

พลเมืองที่มีความสามารถในการดำรงชีวิตที่ดีต่อไป

สสวท. ขอขอบคุณ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญประธานมูลนิธิวิทยาศาสตร์ ดร.ปรีชา-ประไพ

อมาตยกุล ในการเป็นที่ปรึกษาของโครงการและขอขอบคุณคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย

โรงเรียน และสถาบันอื่น ๆที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาหนังสือเล่มนี้ สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้นำ ไปใช้

หรือปรับให้เหมาะสมกับศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน

หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะทำให้หนังสือเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้ง สสวท. ทราบด้วย

จักขอบคุณยิ่ง

 (นางพรพรรณ ไวทยางกูร)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สารบัญของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

บทนำ

 สถานการณ์

รูปแบบขั้นบันได

สวนฝรั่ง

ทางเลือก

ชั้นวางหนังสือ

สเก็ตบอร์ด

บันได

ลูกเต๋า

สามเหลี่ยม

ช่างไม้

โรงงาน

ลูกอมสีต่าง ๆ

แบบทดสอบวิทยาศาสตร์

การส่งออก

ขยะ

แผ่นดินไหว

การสนับสนุนประธานาธิบดี

คดีปล้น

รถยนต์ที่ดีที่สุด

อัตราแลกเปลี่ยน

คุยผ่านอินเทอร์เน็ต

พื้นที่ทวีป

สูงขึ้น

รอยเท้า

ความเร็วของรถแข่ง

ทางเลื่อน

 บรรณานุกรม

 คณะผู้จัดทำ

 

บทนำ

โครงการ PISA(Programme for International Student Assessment) เป็นโครงการประเมินผล

นักเรียนระดับนานาชาติซึ่งจะสะท้อนถึงคุณภาพของการศึกษาของประเทศไทยเมื่อเทียบกับนานาชาติ

การประเมินตามโครงการ PISAเน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนในการใช้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ

ชีวิตจริงเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ นอกจากนั้นยังรวมถึงการศึกษา

ต่อในระดับสูง การประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิต โดยเริ่มทำการประเมินในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) และ

จะประเมินทุก ๆ 3 ปี

โครงการ PISAจะประเมินสมรรถนะของนักเรียนอายุ 15 ปี โดยไม่ระบุชั้นเรียนและประเมินใน 3

ด้านหลัก ๆ ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน(ReadingLiteracy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematics Literacy)

และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (ScientificLiteracy) ต่อมาภายหลัง มีการประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหา

(Problem Solving) และการร่วมมือกันในการแก้ปัญหา (Collaborative Problem Solving) ด้วย

การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในโครงการ PISAจะประเมินสมรรถนะของนักเรียนในการเลือกและประยุกต์ใช้

คณิตศาสตร์ในการจัดการกับปัญหาและแก้ปัญหาในบริบทหรือสถานการณ์ที่หลากหลายซึ่งต้องใช้การให้เหตุผล

แนวคิด กระบวนการ ข้อเท็จจริงและเครื่องมือต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และสามารถเลือกคำตอบที่เหมาะสม

และสมเหตุสมผลกับบริบทของปัญหาซึ่งสมรรถนะการรู้เรื่องคณิตศาสตร์นี้ จะช่วยให้เข้าใจถึงบทบาทของ

คณิตศาสตร์ที่มีต่อโลกและสร้างพื้นฐานที่ดีให้แก่พลเมืองของโลกในการคิดและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์และ

รับผิดชอบต่อสังคม

บริบทหรือสถานการณ์ของปัญหาที่ใช้ในการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์จะเป็นบริบทหรือสถานการณ์

เกี่ยวกับบุคคล สังคม/ชุมชน อาชีพและวิทยาการ/วิทยาศาสตร์ เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประเมิน

หลัก ๆ ได้แก่ ปริมาณ (Quantity)ความไม่แน่นอนและข้อมูล (Uncertainty & Data) การเปลี่ยนแปลงและ

ความสัมพันธ์ (Change& Relationships) และปริภูมิและรูปร่าง (Space &Shape) ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้แนวคิด

(Concepts) ความรู้ (Knowledge) และทักษะทางคณิตศาสตร์รวมทั้งใช้สมรรถนะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ซึ่งได้แก่การสื่อสารและการสื่อความหมายการแปลงสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงเป็นปัญหาคณิตศาสตร์

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การให้เหตุผลและสร้างข้อสรุป กลวิธีการใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา การใช้สัญลักษณ์

และภาษาทางคณิตศาสตร์ การดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์

หนังสือ ฝึก คิด พิชิตคณิต PISA” ได้นำโจทย์ปัญหาที่ใช้ในการประเมินด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ที่

เผยแพร่แล้วมาเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์และเสนอแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหารวมทั้งเสนอแนะโจทย์ปัญหา

เพิ่มเติมเพื่อให้ครูและนักเรียนได้เห็นแนวทางในการฝึกฝนการคิดแก้โจทย์ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อฝึก

ให้นักเรียนคิด วิเคราะห์และสามารถแก้โจทย์ปัญหาในสถานการณ์ที่หลากหลายได้ ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วย

ให้นักเรียนแก้โจทย์ปัญหาตามแนวทางของการประเมินการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ในโครงการPISA


<<ตัวอย่างหนังสือ>>

 

ดาวน์โฟลดไฟล์ที่นี่!

ขอบคุณที่มาจาก : google drive

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

สิทธิ์และประเภทในการลาของข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียน

สิทธิ์และประเภทในการลาของข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียน ..(3612)

มาอีกแล้ว!! หลักสูตรปฐมวัย (พุทธศักราช 2560) จัดทำโดย โรงเรียนบ้านฝาผนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

มาอีกแล้ว!! หลักสูตรปฐมวัย (พุทธศักราช 2560) จัดทำโดย โรงเรียนบ้านฝาผนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป..(7592)

คุณครูอ่านที่นี่! การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามแนวหลักสูตรใหม่

คุณครูอ่านที่นี่! การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามแนวหลักสูตรใหม่ ..(2707)

มาอีกแล้ว! ดาวน์โหลดเลย! แผนพัฒนาการศึกษา ระดับปฐมวัย

มาอีกแล้ว! ดาวน์โหลดเลย! แผนพัฒนาการศึกษา ระดับปฐมวัย ..(4616)

เทคนิคฝึกสมอง สำหรับคน สมาธิสั้น

เทคนิคฝึกสมอง สำหรับคน สมาธิสั้น..(2172)

ไม่เลื่อนเงินเดือน เพราะ“กระด้างกระเดื่อง” ต่อผู้บังคับบัญชา !?

ไม่เลื่อนเงินเดือน เพราะ“กระด้างกระเดื่อง” ต่อผู้บังคับบัญชา !?..(13710)

อ่านที่นี่! เทคนิคการตอบสัมภาษณ์ ให้คะแนนพุ่งสูง

อ่านที่นี่! เทคนิคการตอบสัมภาษณ์ ให้คะแนนพุ่งสูง..(2610)

อึ้ง! พบ​เด็ก​มี ​ปัญหา ​พัฒนาการ ​ล่า​ช้า​เพิ่ม​ขึ้น

อึ้ง! พบ​เด็ก​มี ​ปัญหา ​พัฒนาการ ​ล่า​ช้า​เพิ่ม​ขึ้น ..(2744)


Tags
ดาวน์โหลดที่นี่
หนังสือ
ฝึกคิดพิชิต
คณิตPISA
MBA
IELTS
chulatutor