สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

Advertisement

สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

Advertisement

Advertisement

สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-02-21 เปิดอ่านแล้ว : 5279 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560”.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต.

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ.

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่ง ที่ สพฐ. 1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยก าหนดให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดน าหลักสูตร ดังกล่าวไปใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น ในการนี้ เพื่อให้การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้มีการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. โดยออกอากาศผ่าน ๖ ช่องทาง ดังนี้.

๑. วีดิโอคอนเฟอเรนซ์.

๒. สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ๑๔.

๓. สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel).

๔. www.obectv.tv.

๕. www.youtube.com/obectvonline.

๖. www.facebook.com/obectvonline.

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอความร่วมมือมายังท่าน. ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครูผู้สอนระดับ ปฐมวัยศึกษา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้ ตามช่องทางข้างต้น.

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ.

ขอแสดงความนับถือ.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๔.

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐.

กำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ.

เรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐”.

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.(ด้วยระบบทางไกล).

๐๙.๓๐ – ๐๙.๕๐ น. ช่วงที่ ๑ .

ความส ำคัญและความจ ำเป็นของการปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษาปฐมวัย.

- รับชมวีดิทัศน์ “การศึกษาปฐมวัยสร้างรากฐานคุณภำพชีวิต สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”.

- ความส ำคัญและความจ ำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสุกัญญา งามบรรจง).

- ผลการติดตามการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ และความเคลื่อนไหวด้ำนวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้อำนวยการส ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์).

๐๙.๕๐ – ๑๐.๓๐ น. ช่วงที่ ๒ สำระส ำคัญของหลักสูตรกำรศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560.

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน.

กรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัยศึกษา.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ช่วงที่ ๓ บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ.

โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล).

นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์.

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1.

นางหริญญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ.

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1.

ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ.

สพป.กรุงเทพมหานคร.

ที่มา : สวก. สพฐ..

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

ขึ้นบัญชีมีเฮ!! สพฐ.อาจมีตำแหน่งว่างบรรจุครูผู้ช่วย เพิ่มอีกกว่า 2,300 อัตรา

ขึ้นบัญชีมีเฮ!! สพฐ.อาจมีตำแหน่งว่างบรรจุครูผู้ช่วย เพิ่มอีกกว่า 2,300 อัตรา ..(8774)

กอปศ. ประชุมถกสมรรถนะของวิชาชีพครู ๔ ด้าน

กอปศ. ประชุมถกสมรรถนะของวิชาชีพครู ๔ ด้าน..(933)

 (Update) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5532 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

(Update) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5532 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลาก..(7912)

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้ายครู สังกัด สพฐ.

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้ายครู สังกัด สพฐ...(2936)

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.สรุประบบการพัฒนาครูผู้ช่วย/ครู

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.สรุประบบการพัฒนาครูผู้ช่วย/ครู..(1283)

เช็กที่นี่!! 10 จังหวัด ที่มี ตำแหน่งว่าง บรรจุครูผู้ช่วย มากที่สุด ปี พ.ศ. 2561

เช็กที่นี่!! 10 จังหวัด ที่มี ตำแหน่งว่าง บรรจุครูผู้ช่วย มากที่สุด ปี พ.ศ. 2561 ..(10088)

เช็กที่นี่! ข้อมูลตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุ/ย้าย ครู กว่า 15,000 อัตรา ของแต่ละสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เช็กที่นี่! ข้อมูลตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุ/ย้าย ครู กว่า 15,000 อัตรา ของแต่ละสำนักงานศึกษาธิการจังหว..(33238)

เช็กที่นี่!! ศธจ.นครศรีธรรมราช เปิดรายชื่อรร. ที่มีตำแหน่งว่าง ปี 2561 เพื่อบรรจุ/ย้ายครู รวม 563 อัตรา

เช็กที่นี่!! ศธจ.นครศรีธรรมราช เปิดรายชื่อรร. ที่มีตำแหน่งว่าง ปี 2561 เพื่อบรรจุ/ย้ายครู รวม 563 อั..(6379)

จังหวัดแรกมาแล้ว!! เตรียมเปิดสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ ปี 2561) จำนวน 141 อัตรา

จังหวัดแรกมาแล้ว!! เตรียมเปิดสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ ปี 2561) จำนวน 141 อัตรา..(21984)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญก..(4375)

รวมไว้ที่นี่!! ลิงก์ประกาศผลการย้ายครู  สพฐ. ปี 2561

รวมไว้ที่นี่!! ลิงก์ประกาศผลการย้ายครู สพฐ. ปี 2561 ..(75343)

สถิติฟ้อง!! 10 วิชาเอกที่บรรจุครูผู้ช่วยมากสุด ปี พ.ศ. 2560

สถิติฟ้อง!! 10 วิชาเอกที่บรรจุครูผู้ช่วยมากสุด ปี พ.ศ. 2560 ..(24046)

สพฐ.บรรจุครูลอตใหญ่แทนเกษียณ กว่า 20,000 คน

สพฐ.บรรจุครูลอตใหญ่แทนเกษียณ กว่า 20,000 คน..(13570)


Tags
สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช
๒๕๖๐
ในวันศุกร์ที่
มีนาคม
๒๕๖๑
เวลา
๐๙.๓๐
๑๑.๓๐
น.
MBA
IELTS
chulatutor