สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

Advertisement

สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-02-21 เปิดอ่านแล้ว : 5435 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

เรื่อง การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560”.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต.

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ.

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่ง ที่ สพฐ. 1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยก าหนดให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดน าหลักสูตร ดังกล่าวไปใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป นั้น ในการนี้ เพื่อให้การน าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฏิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้มีการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. โดยออกอากาศผ่าน ๖ ช่องทาง ดังนี้.

๑. วีดิโอคอนเฟอเรนซ์.

๒. สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ๑๔.

๓. สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel).

๔. www.obectv.tv.

๕. www.youtube.com/obectvonline.

๖. www.facebook.com/obectvonline.

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอความร่วมมือมายังท่าน. ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครูผู้สอนระดับ ปฐมวัยศึกษา ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้ ตามช่องทางข้างต้น.

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ.

ขอแสดงความนับถือ.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๗๔.

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๐.

กำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ.

เรื่อง “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐”.


Advertisement

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.(ด้วยระบบทางไกล).

๐๙.๓๐ – ๐๙.๕๐ น. ช่วงที่ ๑ .

ความส ำคัญและความจ ำเป็นของการปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษาปฐมวัย.

- รับชมวีดิทัศน์ “การศึกษาปฐมวัยสร้างรากฐานคุณภำพชีวิต สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์”.

- ความส ำคัญและความจ ำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นางสุกัญญา งามบรรจง).

- ผลการติดตามการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ และความเคลื่อนไหวด้ำนวิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย ผู้อำนวยการส ำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์).

๐๙.๕๐ – ๑๐.๓๐ น. ช่วงที่ ๒ สำระส ำคัญของหลักสูตรกำรศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560.

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ผลโยธิน.

กรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับปฐมวัยศึกษา.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ช่วงที่ ๓ บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติ.

โดย ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา (แผนกอนุบาล).

นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์.

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1.

นางหริญญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ.

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1.

ดร.นฤมล เนียมหอม ครูโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ.

สพป.กรุงเทพมหานคร.

สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

ที่มา : สวก. สพฐ..

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

ด่วน!! สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ในวันที่ 15 พ.ย.61 เวลา10:00น.

ด่วน!! สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริ..(827)

คุณครูรู้ยัง!! ประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ต้องมี PLC LOGBOOK คูปองครู ID-PLAN

คุณครูรู้ยัง!! ประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ต้องมี PLC LOGBOOK คูปองครู ID-PLAN ..(14109)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562..(1810)

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ..(775)

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง..(726)

"หมอธี" ลั่น 3 ปี คะแนนพิซาเด็กไทยขยับสูงขึ้นแน่..(1336)

มาแล้ว!! ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2561

มาแล้ว!! ปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่2/2561..(7417)

สพฐ.จับมือ กสศ. ปฏิรูประบบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน เด็กยากจนพิเศษรับเพิ่มภาคเรียนละ 800 บาท

สพฐ.จับมือ กสศ. ปฏิรูประบบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน เด็กยากจนพิเศษรับเพิ่มภาคเรียนละ 800 บาท..(2424)

กมว.เล็งปรับปรุงกฎจรรยาบรรณครู  กั๊กวิชาเพื่อสอนพิเศษ เล่นไลน์เล่นเฟสจีบเด็กนร. เข้าข่ายผิดทันที

กมว.เล็งปรับปรุงกฎจรรยาบรรณครู กั๊กวิชาเพื่อสอนพิเศษ เล่นไลน์เล่นเฟสจีบเด็กนร. เข้าข่ายผิดทันที..(918)

ลุ้น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติประกาศใช้

ลุ้น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติประกาศใช้..(1189)


Tags
สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช
๒๕๖๐
ในวันศุกร์ที่
มีนาคม
๒๕๖๑
เวลา
๐๙.๓๐
๑๑.๓๐
น.
MBA
IELTS
chulatutor