สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1315 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1315 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

Advertisement

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1315 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-09 เปิดอ่านแล้ว : 25338 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1315 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1315 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

สรุปสาระสำคัญ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในส่วนกลาง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) สำหรับ สำนัก / เทียบเท่า ในส่วนกลาง

1. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ สพฐ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2552 และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ สพฐ. พ.ศ. 2553 ประกอบกับ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ.2552 (หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ว 28 /ว 20 /ว 27 /ว 7 ฯลฯ) และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 347 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559

Advertisement

2. ให้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาในวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 12 มีนาคม 2561 และนำผลการปฏิบัติงาน ที่จะเกิดขึ้น จากวันที่ 13 – 31 มีนาคม 2561 มาประกอบการพิจารณาด้วย ตามแบบประเมินที่กำหนดแนบท้ายประกาศฯ

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานมีสัดส่วนคะแนนร้อยละ 80 ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะมีสัดส่วนร้อยละ 20 ผู้อยู่ระหว่างทดลองราชการสัดส่วนแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 50

Advertisement

3. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนดข้อตกลงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ที่บ่งชี้ความสำเร็จของงาน) น้ำหนักตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ 10 และน้ำหนักทุกตัวของตัวชี้วัดรวมกันต้องเท่ากับ 100% การประเมินสมรรถนะในแต่ละประเภทตำแหน่งต้องประเมินสมรรถนะหลัก 5 ตัวก่อน สำหรับสมรรถนะตัวอื่น ๆ ได้กำหนดไว้แล้ว (ดูตารางแนบท้ายแบบประเมิน)

4. ระดับผลการประเมินตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ดังนี้

ระดับดีเด่น คะแนน 90% ขึ้นไป

ระดับดีมาก คะแนน 80 - 89%

ระดับดี คะแนน 70 - 79%

ระดับพอใช้ คะแนน 60 - 69%

ระดับต้องปรับปรุง คะแนนต่ำกว่า 60% (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)

5. ผู้ประเมินแจ้งผลการประเมินแก่ผู้รับการประเมินเป็นรายบุคคล เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ โดยให้ผู้รับการประเมิน ลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมิน กรณีไม่ยินยอมลงลายมือชื่อให้ข้าราชการที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันหนึ่งคนลงลายมือชื่อเป็นพยานว่าได้มีการแจ้งผลแล้ว

6. เสนอผลการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับสำนัก เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

7. ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินฯ อยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” ให้ทราบทั่วกัน และให้จัดเก็บสำเนาแบบประเมินและหลักฐานความสำเร็จของงานไว้ที่สำนักฯ อย่างน้อยสองรอบการประเมิน ส่วนต้นฉบับเก็บไว้ที่แฟ้มประวัติ

8. เสนอขอเลื่อนเงินเดือนภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร คำนวณได้จากฐานอัตราเงินเดือนรวมที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561 รวมผู้มาช่วยปฏิบัติราชการ ถ้ามี (ยกเว้น ผอ.สำนัก)

9. นำผลการประเมินมาพิจารณากับวงเงินที่ได้รับจัดสรรเพื่อกำหนดร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน (ซึ่งต้องไม่เกินวงเงิน ที่ได้รับจัดสรร) ในรูปของคณะกรรมการระดับสำนัก ซึ่งอาจเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันกับคณะกรรมการกลั่นกรอง ผลการประเมินฯ ก็ได้

10. เกณฑ์ที่ถือว่า “ลาบ่อยครั้ง” และการมาทำงานสายเนืองๆ ซึ่งไม่อาจเลื่อนเงินเดือนได้ คือ ลาเกิน 8 ครั้ง หรือ มาทำงานสายเกิน 9 ครั้ง การนับระยะเวลาการลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ประเมินฯ และให้ตรวจสอบอีกครั้งจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ให้แจ้งกลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน สพร. ทราบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เพื่องดการเลื่อนเงินเดือน ต่อไป

11. ผู้ที่ได้รับเงินเดือนใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดของประเภทตำแหน่ง สายงานหรือระดับตำแหน่ง และได้รับการพิจารณา ให้เลื่อนเงินเดือนเกินกว่าเงินเดือนที่เหลืออยู่ ให้เลื่อนเงินเดือนจนถึงขั้นสูงสุดนั้นก่อน ส่วนจำนวนเงินที่เหลือให้ได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดอยู่แล้ว ให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนดังกล่าวต้องรวมอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรรให้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน

12. ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผลการประเมิน (ไม่ประกาศรายชื่อ)

13. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนทราบเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล

สรุปสาระสำคัญ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) สำหรับ สำนัก / เทียบเท่า ในส่วนกลาง

1. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สพฐ. พ.ศ. 2551 ประกอบกับ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

2. ให้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาในวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 12 มีนาคม 2561 และนำผลการปฏิบัติงาน ที่จะเกิดขึ้นจริง จากวันที่ 13 – 31 มีนาคม 2561 มาประกอบการพิจารณาด้วย

3. ให้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินฯ อยู่ในระดับ “ดีเด่น” ให้ทราบทั่วกัน โดย

- ผลการประเมินดีเด่น ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 90 - 100 % อยู่ในข่ายอาจได้รับการพิจารณาเลื่อน 1 ขั้น

- ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับได้ ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60 - 89 % อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อน 0.5 ขั้น

- ผลการประเมินต้องปรับปรุง ระดับคะแนนต่ำกว่า 60 % ไม่ควรเลื่อนขั้นเงินเดือน

4. เกณฑ์ที่ถือว่า “ลาบ่อยครั้ง” และ “การมาทำงานสายเนือง ๆ” ซึ่งไม่อาจเลื่อนขั้นฯ ได้

4.1 ลาเกิน 8 ครั้ง (ถ้าลาเกินจำนวนครั้งที่กำหนด แต่วันลาไม่เกิน 15 วันทำการและมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น อาจเสนอเลขาธิการ กพฐ. พิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้ โดยบันทึกชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งให้ สพร. ทราบ พร้อมผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ระดับ สพฐ. พิจารณาต่อไป)

4.2 มาทำงานสายเกิน 9 ครั้ง การนับระยะเวลาการลา เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ประเมินฯ และให้ตรวจสอบอีกครั้งจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ให้แจ้ง กลุ่มงานเลื่อนเงินเดือน สพร. ทราบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 เพื่องดการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างต่อไป หากไม่แจ้งตามเวลาที่กำหนด สพร. ถือว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ

5. การแจ้งผลการพิจารณาเสนอขอเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ให้แบ่งออกเป็น

5.1 กลุ่มข้าราชการครู อันดับ คศ. 3 ลงมา หรือ คศ. 4-5 (ถ้ามี) ใช้โควตาและวงเงินคนละกลุ่มอันดับ

5.2 กลุ่มลูกจ้างประจำ

6. โควตาสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู/ลูกจ้างประจำ ให้เลื่อน 0.5 ขั้น (ในแต่ละกลุ่ม) เสนอขอเลื่อน 1 ขั้น ไม่เกินโควตาร้อยละ 15 ของจำนวนข้าราชการครู/ลูกจ้างที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 โดยรวมผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 (1 ขั้น) ในโควตานี้ด้วย

7. ผู้ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็มขั้นสูงของตำแหน่งอยู่แล้ว หากได้รับการพิจารณาให้เลื่อน 1 ขั้น หรือ 0.5 ขั้น จะมีสิทธิได้รับ “ค่าตอบแทนพิเศษ” ในอัตรา 4 % หรือ 2 % ตามลำดับ

กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างฯ ที่มีขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง หากได้รับการพิจารณา ให้เลื่อนเงินเดือนเกินกว่าขั้นที่เหลืออยู่ ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนฯ โดยนำผลการเลื่อนขั้นส่วนที่เหลือจากการเลื่อนขั้นปกติมารับเป็นเงินตอบแทนพิเศษตามผลการพิจารณา

หมายเหตุ : สำหรับพนักงานราชการให้สำนัก / เทียบเท่า ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดไว้ด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่!!

ที่มา : สพร.สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

Advertisement

รร.เฮ! ศธ. เล็งใช้งบเหลือจ่าย 3 พันล. ช่วยร.ร.จ่ายค่าสาธารณูปโภค ซ่อมระบบ ‘น้ำ-ไฟ-บ้านครู-อาคารเรียน’

รร.เฮ! ศธ. เล็งใช้งบเหลือจ่าย 3 พันล. ช่วยร.ร.จ่ายค่าสาธารณูปโภค ซ่อมระบบ ‘น้ำ-ไฟ-บ้านครู-อาคารเรียน..(1212)

สพฐ.ส่ง170ล้านให้ สพท.ซื้อโต๊ะเก้าอี้แจกโรงเรียน

สพฐ.ส่ง170ล้านให้ สพท.ซื้อโต๊ะเก้าอี้แจกโรงเรียน ..(893)

คุณครูอ่านด่วน!! มติก.ค.ศ.เห็นชอบให้แก้ไขข้อความในหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูฯ หลักเกณฑ์ว22/2560 โดยต้องมีจำนวนชั่วโมงการพัฒนา 100 ชั่วโมงและพัฒนาต่อเนื่องทุกปี

คุณครูอ่านด่วน!! มติก.ค.ศ.เห็นชอบให้แก้ไขข้อความในหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูฯ หลักเกณฑ์ว22/2560 โดย..(7900)

มาแน่!! หมอธีเผยเตรียมใช้ข้อสอบ ก.พ. สอบ ภาค ก ครูผู้ช่วย!! พร้อมกำหนดปฏิทินสอบครู ปีละ 2 ครั้ง  เริ่มปี 2563

มาแน่!! หมอธีเผยเตรียมใช้ข้อสอบ ก.พ. สอบ ภาค ก ครูผู้ช่วย!! พร้อมกำหนดปฏิทินสอบครู ปีละ 2 ครั้ง เริ..(3326)

Advertisement

ข่าวดี! ธอส.เคาะ 6 หมื่นล้าน ปล่อยกู้บ้านล้านหลังผ่อนชิลๆ 3,800 บาท/เดือน ยาว 40 ปี

ข่าวดี! ธอส.เคาะ 6 หมื่นล้าน ปล่อยกู้บ้านล้านหลังผ่อนชิลๆ 3,800 บาท/เดือน ยาว 40 ปี ..(9615)

เล็งโอนยูนิเน็ตให้กระทรวงดีอีดูแล

เล็งโอนยูนิเน็ตให้กระทรวงดีอีดูแล..(490)

‘บิ๊กรร.’เตรียมยื่นหนังสือขอ ‘หมอธี’ อนุโลมเกณฑ์ย้าย ว24

‘บิ๊กรร.’เตรียมยื่นหนังสือขอ ‘หมอธี’ อนุโลมเกณฑ์ย้าย ว24..(1338)

ศธ.แก้กฎกระทรวงคุมประพฤตินร.-นศ. ห้ามแสดงพฤติกรรมชู้สาวทุกที่ ทุกเวลา

ศธ.แก้กฎกระทรวงคุมประพฤตินร.-นศ. ห้ามแสดงพฤติกรรมชู้สาวทุกที่ ทุกเวลา..(2295)

Advertisement

ปักหมุดรอ!! รวมลิงก์ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ข รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561

ปักหมุดรอ!! รวมลิงก์ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ข รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561 ..(2742)

ข่าวดี!! “หมอธี”เตรียมใช้งบเหลือจ่ายสพฐ.ปี 61เคลียร์ภาระงานครู

ข่าวดี!! “หมอธี”เตรียมใช้งบเหลือจ่ายสพฐ.ปี 61เคลียร์ภาระงานครู ..(7807)

มาแล้ว!! กำหนดการแข่งขันระดับภาค งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

มาแล้ว!! กำหนดการแข่งขันระดับภาค งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ..(15353)

ผู้ปกครองพาลูกชายป.1แจ้งความ ครูใช้ไม้บรรทัดเหล็กตี รอยฟกช้ำหลายแห่ง

ผู้ปกครองพาลูกชายป.1แจ้งความ ครูใช้ไม้บรรทัดเหล็กตี รอยฟกช้ำหลายแห่ง ..(2879)

ครูเฮ!! สพฐ.รับนโยบาย

ครูเฮ!! สพฐ.รับนโยบาย "หมอธี" ลดภาระงานครู เพิ่มเวลาสอนเด็กเต็มที่ขึ้น..(24228)


Tags
ด่วนที่สุด
ที่
ศธ
04009/ว
1315
เรื่อง
ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ครั้งที่
1
(1
เมษายน
2561)
MBA
IELTS
chulatutor