สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

Advertisement

ข้าราชการควรอ่าน!! คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด!! ผู้บังคับบัญชาไม่แจ้งผลการประเมินให้ทราบถือว่าไม่เป็นธรรมในการประเมินเลือนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการควรอ่าน!! คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด!! ผู้บังคับบัญชาไม่แจ้งผลการประเมินให้ทราบถือว่าไม่เป็นธรรมในการประเมินเลือนขั้นเงินเดือน

Advertisement

Advertisement

ข้าราชการควรอ่าน!! คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด!! ผู้บังคับบัญชาไม่แจ้งผลการประเมินให้ทราบถือว่าไม่เป็นธรรมในการประเมินเลือนขั้นเงินเดือน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-13 เปิดอ่านแล้ว : 25877 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ข้าราชการควรอ่าน!! คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด!! ผู้บังคับบัญชาไม่แจ้งผลการประเมินให้ทราบถือว่าไม่เป็นธรรมในการประเมินเลือนขั้นเงินเดือน

ความไม่เป็นธรรม ในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 481/2555

หลักกฎหมาย/บรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องการพิจารณา

ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชานั้นผู้บังคับบัญชาจำต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนโดยต้องนำผลการปฏิบัติงานเฉพาะที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบการประเมินมาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งนั้นนั้นโดยต้องคำนึงถึงคุณภาพปริมาณงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติซึ่งการใช้ดุลพินิจดัง กล่าวจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านด้วยความเป็นธรรมไม่ใช้อำนาจโดยปราศจากเหตุผลเพราะนอกจากจะไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมหรือหลักคุณธรรมแล้วยังอาจส่งผลกระทบกระเทือนถึงความชอบด้วยกฎหมายของการใช้ดุลพินิจเสื้อออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนมันเป็นคำสั่งทางปกครองนั้นด้วย

สาระสำคัญ

กรณีที่นายกเทศมนตรีมีคำสั่งไม่เลื่อนเงินเดือนให้รองปลัดเทศบาลโดยมิได้นำระบบเปิดมาใช้ประกอบการพิจารณาไม่แจ้งผลการประเมินให้ทราบเป็นรายบุคคลไม่เปิดโอกาสให้เข้าพบ ไม่ได้จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงาน และนำผลการปฏิบัติงานที่ผ่านพ้นไปในรอบก่อนมาประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบที่พิพาท การที่รองปลัดเทศบาลไม่ได้ไปรายงานตัวต่อนายกเทศมนตรีเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานที่เทศบาลและไม่เคยเข้าร่วมการประชุมเพราะเหตุไม่ได้รับหนังสือแจ้ง และ ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชานั้นก็รับฟังไม่ได้ว่ากระด้างกระเดื่องต่อนายกเทศมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชากรณีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แต่อย่างใดดังนั้นคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนของนายกเทศมนตรีจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ความไม่เป็นธรรมในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบแรกของปีงบประมาณ ใกล้จะเข้ามาถึงอีกไม่กี่วัน คอลัมน์กฎหมายใกล้ตัวฉบับนี้ได้นำคดีปกครองเกี่ยวกับการพิจารณาและการใช้อำนาจประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการมาเล่าสู่กันฟังถึงแม้ว่าคดีนี้จะเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลไว้โดยเฉพาะคือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ. ศ. 2542 แต่ในหลักการของการใช้อำนาจพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเช่นการนำระบบเปิดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมาความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานความมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัยและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจงหรือขอคำปรึกษาเป็นต้น

ดังนั้นคดีนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการในสังกัดอย่างถูกต้องและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่มุ่งหมายให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

คดีนี้เกิดขึ้นจาก การที่ผู้ถูกฟ้อง คดีที่ 1 นายกเทศมนตรีมีคำสั่งที่ 189/2547 ไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีพศ 2547 ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงมีนาคม 2547 ให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเนื่องจากมีผลการประเมินการปฏิบัติงานต่ำกว่าร้อยละ 60 ในระดับที่ต้องปรับปรุงโดยผู้ฟ้องคดีประพฤติตนกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาไม่เป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพกฎและระเบียบแบบแผนของทางราชการไม่ได้เข้าร่วมประชุมและหลังจากกลับมาปฏิบัติราชการก็ไม่ได้รายงานตัวต่อนายกเทศมนตรี มีแต่ไปรายงานตัวต่อปลัดเทศบาลผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลและผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีมติยกคำร้องทุกข์จึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ 189/2547 ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีนี้ว่าคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยมีเหตุผลดังนี้

(1 )ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 1 มิได้นำระบบเปิดมาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยไม่ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ได้แจ้งผลการประเมินให้ผู้ฟ้องคดีทราบเป็นรายบุคคลไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเข้าพบในทันทีที่ทราบผลการพิจารณาก่อนที่จะมีคำสั่งไม่เลื่อนขั้นเงินเดือนและการที่ผู้ถูกฟ้องที่ 1 ในฐานะผู้บังคับบัญชาไม่ได้จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ที่อ้างว่าได้พิจารณาสินงานและคุณภาพของงานรวมถึงผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ฟ้องคดีแล้วจึงถือว่าไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งจะยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง

(2) การนำผลการปฏิบัติงานที่ผ่านพ้นไปในรอบก่อนมาประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบนี้ด้วยเป็นการประเมินที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ใช้คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละรอบมาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งนั้นๆ

(3) การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปรายงานตัวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 แต่ไปรายงานตัวต่อปลัดเทศบาลพฤติการณ์ยังรับฟังไม่ได้ว่ากระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาโดยประพฤติตนผิดระเบียบแบบแผนทางราชการเนื่องจากพระราชบัญญัติเทศบาลพ. ศ. 2496 มาตรา 48 สัตตรสและมาตรา 48 เอกูนวีสติ กำหนดให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและให้มีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรีและไม่มีกฎหมายและระเบียบใดที่กำหนดไว้ว่าจะต้องไปรายงานตัวต่อนายกเทศมนตรีด้วยประกอบกับไม่มีคำสั่งลายลักษณ์อักษรจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ว่าหากมีเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานที่เทศบาลจะต้องไปรายงานตัวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เท่านั้น

จึงถือได้ว่าการรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาเป็นไปเพียงเพื่อที่จะให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่เพื่อที่จะได้มีการมอบหมายงานให้ปฏิบัติต่อไปเท่านั้นดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีไปรายงานตัวต่อปลัดเทศ สะพานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้ฟ้องคดีก็เข้าใจว่าได้ไปรายงานตัวตามขั้นตอนของกฎหมายและแบบธรรมเนียมโดยปกติแล้วจึงฟังไม่ได้ว่ากระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา

(4) ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีที่ไม่เคยเข้าร่วมประชุมก็ยังรับฟังไม่ได้ว่ากระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาโดยประพฤติตนผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการเนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าประชุมและไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ก็ไม่ได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีกรณีที่เห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาเพียงแต่ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสได้แก้ไขและปรับปรุงตัวเองเท่านั้นกรณีจึงถือว่าไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนแต่อย่างใด

จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่ 189 ทับ 2547 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันออกคำสั่งโดยให้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและมีคำสั่งใหม่โดยไม่ให้นำเหตุผลในการประเมินครั้งที่ 1 ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษานี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 48 1/2555

จากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดข้างต้นเป็นบรรทัดฐาน การปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าในการพิจารณาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละครั้งและในแต่ละปีของประมาณนอกจากจะต้องยึดถือและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอน

และนำผลการปฏิบัติงานเฉพาะที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบมาใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งนั้นๆโดยคำนึงถึงคุณภาพและปริมาณงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติแล้วการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาผลการปฏิบัติ งานหรือการพิจารณาในด้านพฤติกรรมหรือความประพฤติก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาด้วยความเป็นธรรมยึดมั่นในความถูกต้องดีงามและส่งเสริมให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเองและมีความซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยต่อตำแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยหลักนิติธรรมหรือหลักคุณธรรมหรือหลักความโปร่งใสนอกจากจะกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินแล้วยังอาจทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ว่าเป็นการถูกลงโทษที่ไม่ได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม

ที่มา : บทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ สำนักงานศาลปกครอง

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

มาแล้ว!! ร่างแนวทางการคัดเลือก ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

มาแล้ว!! ร่างแนวทางการคัดเลือก ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น..(26098)

อ่านที่นี่! วิธีดาวน์โหลดรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับ นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อ่านที่นี่! วิธีดาวน์โหลดรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับ นักเรียนยา..(7551)

ครบแล้วทุกวิชา!! รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561

ครบแล้วทุกวิชา!! รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561 ..(34576)

คุณครูอ่านที่นี่!! ประเมินภายในแนวใหม่ ต้องทำอย่างไร??

คุณครูอ่านที่นี่!! ประเมินภายในแนวใหม่ ต้องทำอย่างไร?? ..(6577)

ดาวน์โหลเที่นี่! โปรแกรม LTeacher สำหรับบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงล่าสุด 3 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลเที่นี่! โปรแกรม LTeacher สำหรับบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงล่าสุด 3 สิงหาค..(63548)

ดาวน์โหลดที่นี่!! คลังข้อสอบ NT พร้อมเฉลย  ปีการศึกษา 2555 - 2560

ดาวน์โหลดที่นี่!! คลังข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555 - 2560..(47752)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ของนางสาวรุจพร  ศรีบรรพต

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้..(3584)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6..(2372)

ดาวน์โหลดที่นี่ รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง 2560

ดาวน์โหลดที่นี่ รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง 2560..(54337)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด ขยะแยกก่อนทิ้ง (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด ขยะแยกก่อนทิ้ง (ไฟล์ JPG และ PDF)..(15901)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด หลักธรรมประจำใจ (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด หลักธรรมประจำใจ (ไฟล์ JPG และ PDF)..(12128)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด วันต่อต้านยาเสพติด (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด วันต่อต้านยาเสพติด (ไฟล์ JPG และ PDF)..(9713)

คุณครูอ่านที่นี่!! 20 คำถาม ไขข้อข้องใจ หลักเกณฑ์ ว 21/2560

คุณครูอ่านที่นี่!! 20 คำถาม ไขข้อข้องใจ หลักเกณฑ์ ว 21/2560..(12442)


Tags
ข้าราชการควรอ่าน!!
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด!!
ผู้บังคับบัญชาไม่แจ้งผลการประเมินให้ทราบถือว่าไม่เป็นธรรมในการประเมินเลือนขั้นเงินเดือน
MBA
IELTS
chulatutor