สั่งย้ายข้าราชการครู... เพราะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการโรงเรียน...ชอบด้วยกฎหมาย!!
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สั่งย้ายข้าราชการครู... เพราะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการโรงเรียน...ชอบด้วยกฎหมาย!!
Advertisement

สั่งย้ายข้าราชการครู... เพราะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการโรงเรียน...ชอบด้วยกฎหมาย!!

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-01 เปิดอ่านแล้ว : 28301 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

สั่งย้ายข้าราชการครู... เพราะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการโรงเรียน...ชอบด้วยกฎหมาย!!

Advertisement

สั่งย้ายข้าราชการครู... เพราะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการโรงเรียน

“คำว่า“ครู” คำนี้มีความหมาย อันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึง คือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึงคือผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างให้ทำดี” จากบทกวีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านอกจากครูจะเป็นผู้ให้การศึกษาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนแลว้ครูยังนับเป็นแบบอย่างที่เด็กและเยาวชนไดย้ดึถือเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวติอีกดว้ย ดังนั้นหน้าที่ของครูนอกจากเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องการเรียนการสอนแล้ว การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน

แต่การที่ครูและผู้อำนวยการโรงเรียนเกิดความไม่เข้าใจกันหรือขัดแย้งใจกันจากการปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียนเดียวกันแม้จะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีแก่เด็กและเยาวชน แต่การมีคำสั่งย้ายข้าราชการครูที่มีปัญหาดังกล่าว


Advertisement

ออกจากโรงเรียนโดยอ้างเหตุผลเพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยรวมขององค์กรโดยที่ข้าราชการครูผู้ถูกสั่งย้ายไม่ได้กระทำผิดวินัยและไม่ได้มีคำร้องขอย้ายนั้น การกระทำลักษณะเช่นนี้ถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบได้หรือไม่

คดีปกครองที่จะนา มาเล่าให้ฟังในฉบับนี้เป็นเรื่องของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(อธิบดีกรมสามัญศึกษา เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1)ได้มีคำสั่ง โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษา ย้ายข้าราชการครู(ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งทำหนังสือร้องเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งร้องเรียนต่อสื่อมวลชน เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนเบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการโดยไม่ถูกต้องและดำเนินการบริหารราชการในหน้าที่โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เห็นว่า


Advertisement

การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความวุ่นวายและความแตกแยกภายในโรงเรียน รวมท้งัเป็นการดา เนินการร้องเรียนผู้บังคับ บัญชา ข้ามขั้นตอน และให้ข่าวต่อสื่อมวลชนโดยไม่มีหน้าที่ เพื่อเป็นการระงับเหตุขัดแย้งภายในโรงเรียน ประกอบกับโรงเรียนมีอัตราเจ้าหน้าที่เกินกรอบอตัรากำลังและโรงเรียนที่สั่งย้ายให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติหน้าที่นั้นมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติานไม่ครบตามกรอบอตัรากำลังผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบทำให้ได้รับความเสียหายเนื่องจากได้กระทำไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่ได้มีเจตนาก่อให้เกิดความขัดแย้งและแตกแยก แต่ประการใด

จึงฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งย้ายและเรียกค่าเสียหายการมีคำสั่งย้ายข้าราชการครูของผู้ถูกฟ้ องคดีที่ 1เป็ นการกระทำไปโดยมีอำนาจและถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่ ? และการใช้อำนาจดังกล่าวนี้ถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ ?

คดีนี้มีข้อกฎหมายที่สำคัญ

คือ มาตรา 42วรรคหนึ่ง (3) และมาตรา 46วรรคหนึ่งแห่งพระราชบญั ญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ซึ่งกำหนดว่าการบรรจุและแต่งตั้งให้ ข้าราชการครูดำรงตำแหน่งซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับ 7และระดับ 6 นั้น ให้ อธิบดีโดยอนุมัติอ.ก.ค. กรม เป็นผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูให้ ไปดำรงตำแหน่งอื่นในกรมเดียวกัน ต้องย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับเดียวกัน

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้ องคดีที่ 1ได้พิจารณาออกคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีโดยได้ร้บความ เห็นชอบจาก อ.ก.ค. กรม ประกอบกับได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามกรอบอัตรากำลังทั้งโรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่และโรงเรียนที่จะย้ายผู้ฟ้ องคดีไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยขั้นตอนและวิธีการอันเป็ นสาระสำคัญแล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้บริหารโรงเรียนอันเนื่องมาจากการร้องเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนและได้มีการร้องต่อสื่อมวลชนจนมีการฟ้องร้องเป็นคดีความระหว่างผู้บริหารโรงเรียนกับผู้ฟ้้องคดีกรณีย่อมเห็นได้ว่าการบริหารงานของโรงเรียนย่อมมีปัญหาจากความไม่เข้าใจกัน

ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และเมื่อการออกคำสั่งย้ายได้พิจารณาอัตรากำลังข้าราชการครูแต่ละโรงเรียนประกอบกับการย้ายถือเป็นการออกคำสั่งทางการบริหารเพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเมื่อองค์กรมีปัญหา อันจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยรวมขององค์กรและเพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนสามารถดำเนินการต่อไปได้

แม้จะมีการดำเนินการทางวินัยต่อผู้ฟ้องคดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแล้ว แต่คู่กรณีก็ยังมีการฟ้องร้องเป็นคดีอาญา ความขัดแย้งภายในโรงเรียนจึงยังคงมีอยู่ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1ได้เลือกใช้มาาตรการในการออกคำสงั่ ย้ายผู้ฟ้้องคดีจึงถือเป็นการกระทำที่จำเป็นและเหมาะสมพอสมควรแก่เหตุแล้ว

อีกทั้ง การย้ายข้าราชการเป็ นอำนาจของผู้บังคับบัญชาโดยตรงซึ่งแม้จะไม่มีคำร้องขอย้ายก็มีอำนาจในการพิจารณาย้ายข้าราชการเพื่อความเหมาะสมในการบริหารองค์กรได้คำสั่งย้ายผูฟ้้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 263/2553)

คดีนี้เป็นบรรทัดฐานที่ดีสำหรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐว่า การมีคำสั่งย้ายข้าราชการเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้บังคบับัญชาซึ่งจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลในงานตามหน้าที่และหากการใช้อำนาจเป็นไปในลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นการใช้อำนาจไปโดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นอุทาหรณ์ที่ดีสำหรับข้าราชการโดยเฉพาะ “ข้าราชการครู”ว่าการเกิดข้อโต้แย้งหรือคอยจับผิดจนเกิดการร้องเรียนกล่าวหาระหว่างกัน นอกจากจะเป็ นแบบอย่างที่ไม่ดีในสายตาของเด็ก เยาวชน หรือผู้ปกครองแล้วยังอาจส่งผลไปถึงสถานะและตำแหน่งหน้าที่อีกด้วย ดังน้นั จึงควรร่วมมือร่วมใจกัน ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีกับองค์กรดีกว่าครับ !

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 21กรกฎาคม 2555

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

มาอีกแล้ว!! หลักสูตรปฐมวัย (พุทธศักราช 2560) จัดทำโดย โรงเรียนบ้านฝาผนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

มาอีกแล้ว!! หลักสูตรปฐมวัย (พุทธศักราช 2560) จัดทำโดย โรงเรียนบ้านฝาผนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป..(7053)

คุณครูอ่านที่นี่! การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามแนวหลักสูตรใหม่

คุณครูอ่านที่นี่! การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามแนวหลักสูตรใหม่ ..(2558)

มาอีกแล้ว! ดาวน์โหลดเลย! แผนพัฒนาการศึกษา ระดับปฐมวัย

มาอีกแล้ว! ดาวน์โหลดเลย! แผนพัฒนาการศึกษา ระดับปฐมวัย ..(4458)

เทคนิคฝึกสมอง สำหรับคน สมาธิสั้น

เทคนิคฝึกสมอง สำหรับคน สมาธิสั้น..(2073)

ไม่เลื่อนเงินเดือน เพราะ“กระด้างกระเดื่อง” ต่อผู้บังคับบัญชา !?

ไม่เลื่อนเงินเดือน เพราะ“กระด้างกระเดื่อง” ต่อผู้บังคับบัญชา !?..(13573)

อ่านที่นี่! เทคนิคการตอบสัมภาษณ์ ให้คะแนนพุ่งสูง

อ่านที่นี่! เทคนิคการตอบสัมภาษณ์ ให้คะแนนพุ่งสูง..(2537)

อึ้ง! พบ​เด็ก​มี ​ปัญหา ​พัฒนาการ ​ล่า​ช้า​เพิ่ม​ขึ้น

อึ้ง! พบ​เด็ก​มี ​ปัญหา ​พัฒนาการ ​ล่า​ช้า​เพิ่ม​ขึ้น ..(2710)

จะเร่งเรียน ให้ลูกไปทำไม? (ผลสุดท้ายเด็กต้องกลายเป็นเหยื่อของสังคม)

จะเร่งเรียน ให้ลูกไปทำไม? (ผลสุดท้ายเด็กต้องกลายเป็นเหยื่อของสังคม) ..(4349)


Tags
สั่งย้ายข้าราชการครู...
เพราะเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการโรงเรียน...ชอบด้วยกฎหมาย!!
MBA
IELTS
chulatutor