สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

Advertisement

กรรมการตรวจผลงานทางวิชาการ “ให้ครูปรับปรุงผลงานหลายรอบ” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย!
กรรมการตรวจผลงานทางวิชาการ “ให้ครูปรับปรุงผลงานหลายรอบ” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย!

Advertisement

Advertisement

กรรมการตรวจผลงานทางวิชาการ “ให้ครูปรับปรุงผลงานหลายรอบ” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย!

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-03 เปิดอ่านแล้ว : 6492 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

กรรมการตรวจผลงานทางวิชาการ “ให้ครูปรับปรุงผลงานหลายรอบ” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย!

คณะกรรมการประเมินมีมติให้แก้ผลงาน...หลายครั้ง ! เกินจำเป็นหรือไม่ ?

นางสาวนิตา บุณยรัตน์ พนักงานคดีปกครองชำนาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร สำนักงานศาลปกครอง การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นวิธีการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ภาครัฐที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้นำมาใช้เพื่อคัดเลือกข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งการมีมติให้ผลงานผ่านการประเมินหรือไม่

หรือสมควรให้ข้าราชการ ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงแก้ไขผลงานใหม่ให้สมบูรณ์อย่างไร ? ถือเป็นอำนาจหน้าที่และเป็น “ดุลพินิจ” ของคณะกรรมการประเมินที่หน่วยงานของรัฐ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ดังกล่าว แต่การใช้อำนาจจะต้องไม่เป็นไปตามอำเภอใจ ต้องอยู่ภายใต้ หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองที่ศาลปกครองมีอำนาจตรวจสอบได้ ดังเช่น

คดีปกครองที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในฉบับนี้ คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ได้ตรวจประเมินผลงานทางวิชาการของ ผู้ขอรับการประเมินและมีมติให้ผู้ขอรับการประเมินปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการสองครั้ง โดยแต่ละครั้ง มีข้อสังเกตให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานในประเด็นที่แตกต่างกัน แต่ในที่สุดก็มีมติไม่ผ่านผลงานทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมิน กรณีดังกล่าวมีปัญหาที่น่าสนใจ คือ

คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการมีอำนาจ กระทำได้หรือไม่ เพียงใด และศาลปกครองมีอำนาจตรวจสอบเนื้อหาสาระของผลงานทางวิชาการ แทนคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการหรือไม่ มูลเหตุของคดีนี้เกิดจาก ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อน วิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจังหวัด เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินรายงานผลการ ปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) จำนวน 9 คน

โดยมีกรรมการจำนวน 3 คน เป็น ผู้ตรวจผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจและประเมินฯ ได้ประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการ ของผู้ฟ้องคดีครั้งที่ 1 และมีมติไม่ให้ผ่านเกณฑ์ โดยผู้ตรวจผลงานทางวิชาการจำนวน 2 คน มีความเห็นให้ผ่าน และอีก 1 คน ไม่ให้ผ่าน

โดยให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการตามข้อสังเกตให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ผู้ฟ้องคดีได้ปรับปรุงแก้ไขผลงานตามข้อสังเกตและเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ตามเวลาที่กำหนด ต่อมา คณะกรรมการตรวจและประเมินฯ ได้ประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดี ครั้งที่ 2 และมีมติไม่ให้ผ่านเกณฑ์ โดยผู้ตรวจผลงานทางวิชาการจำนวน 2 คน มีความเห็นให้ผ่าน และ อีก 1 คน (คนเดิม) ไม่ให้ผ่าน โดยมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมจากข้อสังเกตที่ได้ตรวจ ประเมินครั้งที่ 1 และให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 (ศึกษาธิการจังหวัด (ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เดิม)) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงผลงาน เมื่อปรับปรุงผลงานตามข้อสังเกตแล้วจึงได้เสนอคณะกรรมการตรวจและประเมินฯ แต่ต่อมาคณะกรรมการตรวจและประเมินฯ ได้มีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมิน ผลงานและผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมินและไม่อนุมัติให้เลื่อนเป็น วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีมีคำขอหลายประการและศาลปกครองชั้นต้นไม่รับคำฟ้องของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ 1 (คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และไม่รับคำขอหลายประการ โดยศาลปกครองสูงสุดยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว ประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยในคดีนี้ คือ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ที่ไม่อนุมัติให้ ผู้ฟ้องคดีเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ? ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 มีอำนาจให้ผู้รับการตรวจและประเมิน ปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการโดยเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ประเมิน ผลงานทางวิชาการโดยทำการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการใหม่ ตามข้อสังเกต

โดยผู้ฟ้องคดีได้ปรับปรุงแก้ไขผลงานแล้วเสร็จ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 มีมติให้ปรับปรุงผลงาน ทางวิชาการใหม่ครั้งที่ 2 ตามข้อสังเกตเพิ่มเติม แม้การประเมินผลงานเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 และศาลไม่อาจก้าวล่วง ดุลพินิจโดยแท้ในทางวิชาการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ได้ แต่ในขั้นตอนของการตรวจและประเมินผลงาน ดังกล่าว หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ได้อ่านผลงานของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าต้องปรับปรุงแก้ไขผลงานในส่วนใด ควรแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบตั้งแต่การแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขในครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการ ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ได้ถูกต้อง

ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปรับปรุงแก้ไขและเสนอผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ก็ควรพิจารณาว่าผลงานที่เสนอดังกล่าวได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตหรือไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 มีมติให้ผู้ฟ้องคดีปรับปรุงผลงานทางวิชาการใหม่ในครั้งที่ 2 ในเรื่องอื่นอีกที่แตกต่างจากเรื่องเดิมทั้งที่ได้พิจารณาเรื่องนั้นเสร็จแล้ว จึงเป็นการกระทำที่มีลักษณะ เป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น

การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 น าผลการประเมินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 มาพิจารณาประกอบการวินิจฉัยมีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนเป็น วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ในส่วนที่ไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนเป็น วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีมติ โดยมีข้อสังเกตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 ดำเนินการประเมินผลงานทางวิชาการของผู้ฟ้องคดีใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด (ค ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 982/2559)

คดีนี้ถือเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีให้กับคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ว่าจะต้องไม่กระทำการในลักษณะที่เป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็นแก่ผู้เสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมิน หากคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและประเมินผลงานทางวิชาการแล้วเห็นว่ามีเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือประเด็นใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็สมควรที่จะมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ อย่างครบถ้วน ในคราวเดียว และหากผู้ขอรับการประเมินได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตนั้นแล้ว การตรวจสอบในครั้งถัดไป จะต้องตรวจสอบในประเด็นตามที่เคยได้ให้ข้อสังเกตไว้

นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักการสำคัญ ของการตรวจสอบการใช้อำนาจดุลพินิจของคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการว่าถือเป็นดุลพินิจโดยแท้ ในทางวิชาการที่ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงการใช้ดุลพินิจ โดยเข้าไปตรวจสอบเนื้อหาสาระของผลงาน ทางวิชาการของผู้ขอรับการประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควรผ่านการประเมินผลงานหรือไม่ แต่อย่างใด...แต่มีอำนาจ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และหากการใช้อำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลปกครอง จะเพิกถอนการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น !!

ที่มา : อุทาหรณ์จากคดีปกครอง ศาลปกครองสูงสุด

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

มาแล้ว!! ร่างแนวทางการคัดเลือก ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

มาแล้ว!! ร่างแนวทางการคัดเลือก ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น..(25780)

อ่านที่นี่! วิธีดาวน์โหลดรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับ นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อ่านที่นี่! วิธีดาวน์โหลดรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับ นักเรียนยา..(7407)

ครบแล้วทุกวิชา!! รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561

ครบแล้วทุกวิชา!! รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561 ..(33460)

คุณครูอ่านที่นี่!! ประเมินภายในแนวใหม่ ต้องทำอย่างไร??

คุณครูอ่านที่นี่!! ประเมินภายในแนวใหม่ ต้องทำอย่างไร?? ..(6387)

ดาวน์โหลเที่นี่! โปรแกรม LTeacher สำหรับบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงล่าสุด 3 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลเที่นี่! โปรแกรม LTeacher สำหรับบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงล่าสุด 3 สิงหาค..(62763)

ดาวน์โหลดที่นี่!! คลังข้อสอบ NT พร้อมเฉลย  ปีการศึกษา 2555 - 2560

ดาวน์โหลดที่นี่!! คลังข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555 - 2560..(46407)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ของนางสาวรุจพร  ศรีบรรพต

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้..(3509)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6..(2298)

ดาวน์โหลดที่นี่ รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง 2560

ดาวน์โหลดที่นี่ รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง 2560..(52894)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด ขยะแยกก่อนทิ้ง (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด ขยะแยกก่อนทิ้ง (ไฟล์ JPG และ PDF)..(15783)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด หลักธรรมประจำใจ (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด หลักธรรมประจำใจ (ไฟล์ JPG และ PDF)..(12044)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด วันต่อต้านยาเสพติด (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด วันต่อต้านยาเสพติด (ไฟล์ JPG และ PDF)..(9633)

คุณครูอ่านที่นี่!! 20 คำถาม ไขข้อข้องใจ หลักเกณฑ์ ว 21/2560

คุณครูอ่านที่นี่!! 20 คำถาม ไขข้อข้องใจ หลักเกณฑ์ ว 21/2560..(12368)


Tags
กรรมการตรวจผลงานทางวิชาการ
“ให้ครูปรับปรุงผลงานหลายรอบ”
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย!
MBA
IELTS
chulatutor