สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

Advertisement

สั่งให้ข้าราชการสตรีเข้าเวรกลางคืน ... เลือกปฏิบัติหรือไม่ ?”
สั่งให้ข้าราชการสตรีเข้าเวรกลางคืน ... เลือกปฏิบัติหรือไม่ ?”

Advertisement

Advertisement

สั่งให้ข้าราชการสตรีเข้าเวรกลางคืน ... เลือกปฏิบัติหรือไม่ ?”

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-06 เปิดอ่านแล้ว : 39874 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สั่งให้ข้าราชการสตรีเข้าเวรกลางคืน ... เลือกปฏิบัติหรือไม่ ?”

คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังฉบับนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐได้จัดให้เจ้าหน้าที่หญิง อยู่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์อาคารสถานที่ราชการและทรัพย์สินของทางราชการในเวลากลางคืน ทําให้เกิด ความเดือดร้อนแก่เจ้าหน้าที่หญิง

ข้อเท็จจริง คือ กรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะเพื่อรับเรื่อง ร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์ และรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับการใช้บริการรถสาธารณะทุกประเภท รับแจ้งอุบัติเหตุ ให้บริการข้อมูล การบริการขนส่งโดยรถโดยสารสาธารณะ และข้อมูลการเดินทาง ตลอดจนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน และได้แจ้งให้ขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะประจําจังหวัดขึ้น และให้จัดเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจําศูนย์ฯ (สายด่วน 1584) นอกเวลาราชการในวันทํางานปกติวันละ 2 คน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึง 8.30 น. ของวันรุ่งขึ้น และในวันหยุดราชการให้จัดเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานวันละสองผลัด ผลัดละ 2 คน ผลัดแรกตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ผลัดหลังตั้งแต่เวลา 16.30 น. ถึง 8.30 น. ของวันรุ่งขึ้น

ผู้ถูกฟ้องคดี (ขนส่งจังหวัด) จึงได้ออกคําสั่งให้ข้าราชการอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการสํานักงาน ขนส่งจังหวัดและปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ แบ่งเป็นผลัดละ 2 คน โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการสตรีอยู่เวร ในวันที่ 6 และวันที่ 15 ธันวาคม 2549 เวลา 16.30 น. ถึง 8.30 น. ของวันรุ่งขึ้น

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า สํานักงานขนส่งจังหวัดตั้งอยู่นอกเมืองและเปลี่ยวห่างไกลชุมชน มีป่ารกครื้มรอบด้าน ไม่ปลอดภัย เป็นการบั่นทอนสุขภาพจิตและอาจเกิดอันตรายได้ อีกทั้ง การจัดให้ข้าราชการชายอยู่เวรกลางวันและ ข้าราชการหญิงอยู่เวรกลางคืนเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ทําให้ผู้หญิงเสียสิทธิที่ควรจะได้รับ จึงขอให้ศาล มีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการจัดเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสุภาพสตรี ปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืน

คําสั่งที่จัดให้ผู้ฟ้องคดีอยู่เวรรักษาการณ์ประจําสํานักงานขนส่งจังหวัด และปฏิบัติหน้าที่ประจํา ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะดังกล่าว ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การจัดให้ผู้ฟ้องคดีและข้าราชการสตรีอยู่เวรเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจําศูนย์ฯ เป็นนโยบายของกรมการขนส่งทางบกที่ต้องการให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ประจําจังหวัดขึ้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะข้าราชการพลเรือนสามัญมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่ง ในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง ตามมาตรา 88 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

เมื่อสํานักงานขนส่งจังหวัดมีข้าราชการชายจํานวน 11 คน เป็นผู้ตรวจเวร 3 คน มีข้าราชการสตรี จํานวน 15 คน โดยเป็นผู้ตรวจเวร 1 คน จึงถือเป็นข้อจํากัดที่ต้องจัดให้มีข้าราชการสตรีปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรกลางคืน และเมื่อได้ดําเนินการเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับข้าราชการสตรีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในเวลาดังกล่าว โดยจัดให้มี ยามรักษาการณ์เฝ้าสํานักงาน และตํารวจสายตรวจ จัดให้มีเหล็กดัดติดบานหน้าต่าง มีโทรศัพท์ในห้องเวรที่มี ความมั่นคงแน่นหนา และได้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนระหว่างอาคารสํานักงาน และได้จัดห้องให้อยู่เป็น สัดส่วน

การออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่สตรีต้องอยู่เวรในเวลากลางคืนจึงเป็นการดําเนินการเพื่อให้เกิดผลดี ต่อการดําเนินการตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ผู้ใช้บริการและ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่องานและทรัพย์สินของทางราชการ

และเป็นการใช้ดุลพินิจกําหนดหน้าที่ ของข้าราชการ โดยเสมอภาค มิได้กําหนดมอบหมายในทางที่จะเกิดภาระแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ และเป็นไป เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยแท้ จึงไม่ได้มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นการสร้างภาระ แก่ผู้ฟ้องคดีและข้าราชการหรือลูกจ้างสตรีเกินสมควร

ทั้งการมอบหมายหน้าที่ให้เข้าเวรรักษาการณ์เวลาใด ไม่ใช่เรื่องสิทธิ ของข้าราชการ และภัยอันตรายที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเป็นเพียงความคาดหมายล่วงหน้า ดังนั้น คําสั่งให้ข้าราชการอยู่เวรดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 421/2557)

คดีนี้เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีสําหรับข้าราชการที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของ ผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรมิใช่เป็นเรื่องสิทธิของข้าราชการ แต่เป็นเรื่องหน้าที่ในราชการที่ข้าราชการต้องปฏิบัติอย่างเสมอภาค ทั้งข้าราชการชายหรือข้าราชการหญิง ดังนั้น หากผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งราชการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและ ความจําเป็น ย่อมไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม..ครับ !

ขอบคุณที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

มาแล้ว!! ร่างแนวทางการคัดเลือก ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

มาแล้ว!! ร่างแนวทางการคัดเลือก ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น..(25779)

อ่านที่นี่! วิธีดาวน์โหลดรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับ นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อ่านที่นี่! วิธีดาวน์โหลดรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับ นักเรียนยา..(7407)

ครบแล้วทุกวิชา!! รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561

ครบแล้วทุกวิชา!! รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561 ..(33460)

คุณครูอ่านที่นี่!! ประเมินภายในแนวใหม่ ต้องทำอย่างไร??

คุณครูอ่านที่นี่!! ประเมินภายในแนวใหม่ ต้องทำอย่างไร?? ..(6387)

ดาวน์โหลเที่นี่! โปรแกรม LTeacher สำหรับบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงล่าสุด 3 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลเที่นี่! โปรแกรม LTeacher สำหรับบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงล่าสุด 3 สิงหาค..(62763)

ดาวน์โหลดที่นี่!! คลังข้อสอบ NT พร้อมเฉลย  ปีการศึกษา 2555 - 2560

ดาวน์โหลดที่นี่!! คลังข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555 - 2560..(46407)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ของนางสาวรุจพร  ศรีบรรพต

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้..(3509)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6..(2298)

ดาวน์โหลดที่นี่ รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง 2560

ดาวน์โหลดที่นี่ รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง 2560..(52894)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด ขยะแยกก่อนทิ้ง (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด ขยะแยกก่อนทิ้ง (ไฟล์ JPG และ PDF)..(15783)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด หลักธรรมประจำใจ (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด หลักธรรมประจำใจ (ไฟล์ JPG และ PDF)..(12044)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด วันต่อต้านยาเสพติด (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด วันต่อต้านยาเสพติด (ไฟล์ JPG และ PDF)..(9633)

คุณครูอ่านที่นี่!! 20 คำถาม ไขข้อข้องใจ หลักเกณฑ์ ว 21/2560

คุณครูอ่านที่นี่!! 20 คำถาม ไขข้อข้องใจ หลักเกณฑ์ ว 21/2560..(12368)


Tags
สั่งให้ข้าราชการสตรีเข้าเวรกลางคืน
...
เลือกปฏิบัติหรือไม่
?”
MBA
IELTS
chulatutor