สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

Advertisement

คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชา .... ควรฟ้องศาลตอนไหน
คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชา .... ควรฟ้องศาลตอนไหน

Advertisement

Advertisement

คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชา .... ควรฟ้องศาลตอนไหน

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-06 เปิดอ่านแล้ว : 3861 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชา .... ควรฟ้องศาลตอนไหน

ข้าราชการผู้ใดถูกสั่งลงโทษหรือสั่งให้ออกจากราชการหรือมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของ ผู้บังคับบัญชา หรือเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ระบบราชการไทยได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อ ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป หรือต่อผู้มีอํานาจพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ตามที่กฎหมายกําหนดและหากไม่พอใจ ผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ ก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่รู้หรือ ควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

หากยื่นฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ศาลปกครองมีอํานาจสั่งไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณา และจําหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีหลายคดีที่ศาลปกครองไม่รับคําฟ้องไว้พิจารณาเพราะเหตุดังกล่าว ซึ่งอาจเนื่องมาจากความไม่รู้ว่า วันใดถือเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกําหนด

คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังในฉบับนี้ เป็นเรื่องของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี (ปลัดกรุงเทพมหานคร) มีคําสั่งแต่งตั้งและเลื่อนข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น

แต่ไม่ได้แต่งตั้งและเลื่อนตําแหน่งผู้ฟ้องคดี ทั้งที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การออกคําสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้ยื่นหนังสือลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) แต่ก็ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงมาฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ขอให้เพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

ในการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (ซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น) ให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งตามมาตรา 130 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 13 ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ กําหนดให้ผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือร้องทุกข์และ เอกสารหลักฐาน และขยายระยะเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกินสามสิบวันในกรณีจําเป็น และขยายเวลาได้อีกไม่เกิน สามสิบวันในกรณีที่ยังไม่แล้วเสร็จ

คดีนี้ จึงมีประเด็นที่น่าสนใจเป็นเบื้องต้นคือ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและพิทักษ์ระบบ คุณธรรมซึ่งทําการแทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะต้องพิจารณาคําร้องทุกข์ให้เสร็จสิ้นภายในกี่วัน นับแต่เมื่อใด โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์และเป็นผู้ออกคําสั่งที่พิพาทสั่งการให้กองการเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสาร ที่เกี่ยวข้องและคําชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์โดยกองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 จัดส่งเอกสารหลักฐานและคําชี้แจงแล้ว

ในประเด็นนี้ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและพิทักษ์ระบบ คุณธรรมซึ่งทําการแทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ กรุงเทพมหานครฯ พ.ศ. 2554 หมายถึง ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร) มีหน้าที่ต้องพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่กองการเจ้าหน้าที่จัดส่งเอกสารหลักฐานและคําชี้แจงแล้ว

แต่เมื่อไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จ จึงได้ขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ออกไปอีกสองครั้ง ครั้งละสามสิบวัน ซึ่งครบกําหนดเวลาพิจารณาเรื่อง ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2553 กรณีจึงถือว่าวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เป็นวันพ้นกําหนดการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

สําหรับวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีคือวันใดนั้น ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 เป็นวันพ้นกําหนดการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์จึงถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี

ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 จึงเป็นการฟ้องคดี ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (คําสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 654/2554)

คดีนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีสําหรับผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทําของฝ่ายปกครอง ซึ่งนอกจากจะต้องรู้ว่าวันใดเป็นวันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน กําหนดระยะเวลาแล้ว ก่อนที่จะนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคําสั่งทางปกครองก็จะต้องดําเนินการ ตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนดอย่างครบถ้วน เช่น

การอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ต่อผู้มีอํานาจภายใน ฝ่ายปกครอง สําหรับในส่วนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมี ก.พ.ค. กรุงเทพมหานครซึ่งทําหน้าที่พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์โดยมีกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ทําหน้าที่ช่วยงาน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการรับสมัครคณะกรรมการทั้งสองชุดดังกล่าว หากผู้ใดสนใจที่จะทําหน้าที่ปกป้องพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้กับ ข้าราชการกรุงเทพมหานครก็สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ก. ที่ http://www.bangkok.go.th/esc ครับ ! นายปกครอง

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2555

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

มาแล้ว!! ร่างแนวทางการคัดเลือก ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

มาแล้ว!! ร่างแนวทางการคัดเลือก ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น..(25782)

อ่านที่นี่! วิธีดาวน์โหลดรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับ นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อ่านที่นี่! วิธีดาวน์โหลดรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ปัจจัยพื้นฐาน สำหรับ นักเรียนยา..(7408)

ครบแล้วทุกวิชา!! รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561

ครบแล้วทุกวิชา!! รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561 ..(33464)

คุณครูอ่านที่นี่!! ประเมินภายในแนวใหม่ ต้องทำอย่างไร??

คุณครูอ่านที่นี่!! ประเมินภายในแนวใหม่ ต้องทำอย่างไร?? ..(6387)

ดาวน์โหลเที่นี่! โปรแกรม LTeacher สำหรับบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงล่าสุด 3 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลเที่นี่! โปรแกรม LTeacher สำหรับบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงล่าสุด 3 สิงหาค..(62766)

ดาวน์โหลดที่นี่!! คลังข้อสอบ NT พร้อมเฉลย  ปีการศึกษา 2555 - 2560

ดาวน์โหลดที่นี่!! คลังข้อสอบ NT พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2555 - 2560..(46409)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ของนางสาวรุจพร  ศรีบรรพต

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้..(3509)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6..(2298)

ดาวน์โหลดที่นี่ รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง 2560

ดาวน์โหลดที่นี่ รวมเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ ฉบับปรับปรุง 2560..(52897)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด ขยะแยกก่อนทิ้ง (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด ขยะแยกก่อนทิ้ง (ไฟล์ JPG และ PDF)..(15783)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด หลักธรรมประจำใจ (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด หลักธรรมประจำใจ (ไฟล์ JPG และ PDF)..(12044)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด วันต่อต้านยาเสพติด (ไฟล์ JPG และ PDF)

ดาวน์โหลดที่นี่!! สื่อการเรียนรู้ ชุด วันต่อต้านยาเสพติด (ไฟล์ JPG และ PDF)..(9634)

คุณครูอ่านที่นี่!! 20 คำถาม ไขข้อข้องใจ หลักเกณฑ์ ว 21/2560

คุณครูอ่านที่นี่!! 20 คำถาม ไขข้อข้องใจ หลักเกณฑ์ ว 21/2560..(12368)


Tags
คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชา
....
ควรฟ้องศาลตอนไหน
MBA
IELTS
chulatutor