ตรวจรับการจ้าง ตามรายงาน ของผู้ควบคุมงาน .. ไม่ละเอียด ! ต้องรับผิด ในความเสียหาย
สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ตรวจรับการจ้าง ตามรายงาน ของผู้ควบคุมงาน .. ไม่ละเอียด ! ต้องรับผิด ในความเสียหาย
Advertisement

ตรวจรับการจ้าง ตามรายงาน ของผู้ควบคุมงาน .. ไม่ละเอียด ! ต้องรับผิด ในความเสียหาย

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-04-08 เปิดอ่านแล้ว : 1803 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

ตรวจรับการจ้าง ตามรายงาน ของผู้ควบคุมงาน .. ไม่ละเอียด ! ต้องรับผิด ในความเสียหาย

Advertisement

ตรวจรับการจ้างตามรายงานของผู้ควบคุมงาน .. ไม่ละเอียด ! ต้องรับผิดในความเสียหาย

นางสาวเบญญาภา ไชยคํามี พนักงานคดีปกครองชํานาญการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างมีอํานาจหน้าที่ทําการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนด ในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานประธาน กรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการ และหากกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการต่างๆ ไม่น่าจะ เป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานในสถานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้นๆ


Advertisement

โดยให้มีอํานาจ สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตาม แบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๔ (๑) และ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ คดีที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังในฉบับนี้แม้จะเป็นคดีพิพาทอันเกิดจากการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘ แต่ก็สามารถนําข้อเท็จจริงในคดี มาปรับใช้กับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเฉพาะในเรื่องของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความระมัดระวัง

ไม่ได้ออกไปตรวจงานจ้างในขณะที่ผู้รับจ้างกําลังปฏิบัติงานตามสัญญาเพราะ เชื่อตามรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานเนื่องจากในรายงานไม่มีประเด็นหรือข้อสงสัยที่จะเป็นเหตุให้ต้องออกไป ตรวจงานจ้างก่อนลงชื่อตรวจรับงานและทําให้ทางราชการเสียหาย ซึ่งข้ออ้างดังกล่าวจะทําให้พ้นความรับผิดได้หรือไม่ มีข้อเท็จจริงในคดีนี้คือ


Advertisement

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการบุกเบิกปรับถมดิน ที่ทําการของผู้ถูกฟ้องคดี (องค์การบริหารส่วนตําบล) ได้ตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญา โดยไม่ออกตรวจงานจ้างจริง อาศัยเพียงข้อรายงานของนาย อ. นายช่างโยธาซึ่งทําหน้าที่ผู้ควบคุมงาน และเป็นพนักงานใหม่อยู่ระหว่างทดลองงาน แต่หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้รับจ้าง จึงทราบว่าปริมาณดิน ที่นํามาถมในโครงการขาดหาย ไม่ครบถ้วนตามสัญญาที่กําหนดให้ผู้รับจ้างถมดินหนาเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร ปริมาณดิน ๑๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและสํานักงาน โยธาธิการจังหวัดพบว่าปริมาณดินที่ผู้รับจ้างขนย้ายไปปรับถมพื้นที่ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ทําให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องสูญเงิน จํานวน ๑๒๙,๑๖๔ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคําสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง ของผู้รับจ้าง และใบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา มิใช่ เพียงแต่ตรวจใบรายงานและเชื่อถือรายงานของผู้ควบคุมงานโดยมิได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง

อันเป็นการกระทํา ละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าสาเหตุที่ไม่ออกตรวจสถานที่เป็นเพราะเมื่อพิจารณารายงานการปฏิบัติงาน ของผู้ควบคุมงานแล้วเห็นว่างานจ้างแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ว่า การถมดินไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ ทั้งสภาพพื้นดินเป็นป่า มีความสูงต่ําไม่เท่ากัน ดินไม่ได้ขาดหาย และตนไม่ใช่ ผู้เชี่ยวชาญ ไม่อาจยืนยันว่าปริมาณดินที่ถมถูกต้องหรือไม่ จึงขอให้ศาลปกครองมีคําพิพากษาเพิกถอนคําสั่งให้ชดใช้เงิน ดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่รับกันว่าในขณะผู้รับจ้างกําลังปฏิบัติงาน ตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ออกไปตรวจงานจ้างเพราะได้พิจารณารายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานแล้วเห็นว่า ไม่มีประเด็นข้อสงสัยตามข้อ ๔๔ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘

แต่จากรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานไม่มีการจดบันทึกเพื่อรายงานการปฏิบัติงานว่าในวันที่ ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการตามสัญญาจ้างมีรถบรรทุกขนดินเข้ามาจํานวนกี่คัน แต่ละคันบรรทุกดินจํานวนกี่ลูกบาศก์เมตร เพราะการจดบันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียดย่อมทําให้รับทราบผลการปฏิบัติงานในแต่ละวันได้ว่า ขณะนี้ได้ถมดินไปแล้วกี่ลูกบาศก์เมตร อันจะเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงเพื่อทําการตรวจสอบจํานวนดินในเบื้องต้นได้ว่า

การดําเนินงานของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างคืบหน้าและเป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือไม่ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดี ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก็จะเห็นข้อสงสัยในการรายงาน การปฏิบัติงานและออกไปตรวจงานจ้างเพื่อดูว่าการดําเนินงานเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด ในสัญญาหรือไม่ ทั้งข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและสํานักงานโยธาธิการจังหวัดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นหลักฐานยืนยันได้ชัดเจนว่าจํานวนดินที่ถมไม่ครบตามสัญญา

ถือได้ว่าผู้รับจ้างไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญา การตรวจรับการจ้างของคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงไม่เป็นไปตามระเบียบ ดังกล่าว เนื่องจากเป็นการตรวจรับการจ้างที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญา และหากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ไม่สามารถยืนยันปริมาณดินที่ถมถูกต้องตามสัญญา โดยหน้าที่แล้วก็ควรที่จะดําเนินการแจ้งให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบ ในการตรวจรับงานจ้างร่วมได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่รัฐ แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดําเนินการแต่อย่างใด

พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทําที่ขาดความระมัดระวังและขาดการตรวจสอบที่ถูกต้อง ตามวิสัยและพฤติการณ์ของบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทําให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และเมื่อกรมบัญชีกลางเห็นว่า

การคํานวณจํานวนที่ดินที่ขาดหายไปของสํานักงานโยธาธิการจังหวัดโดยวัดขนาดของพื้นที่ และวัดความสูงต่ําของดินเดิมกับดินถมโดยใช้กล้องระดับ อาจมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากดินมีการบดอัดไม่เท่ากัน โดยคิดเป็นเงินสูงถึง ๒๑๒,๑๕๖ บาท อาจไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ จึงให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดร้อยละ 50 ของความเสียหายตามที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตรวจสอบความเสียหาย (๑๒๙,๑๖๔ บาท)

โดยให้แต่ละคนรับผิดเป็นส่วนละเท่าๆ กัน อันเป็นการกําหนดค่าสินไหมทดแทนโดยคํานึงถึงระดับความร้ายแรง แห่งการกระทําและความเป็นธรรมแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคําสั่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินคนละ ๒๕,๘๓๒.๘๐ บาท จึงชอบด้วยกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๕๔๓-๕๔๔/๒๕๕๔)

คดีนี้เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีให้กับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะผู้ที่ ทําหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งการที่กฎหมายกําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจการจ้างก็โดยมีเจตนารมณ์ที่จะ ให้การตรวจรับผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบว่าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา อันเป็นประโยชน์ต่อราชการหรือไม่ คณะกรรมการตรวจรับงานจึงมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน

และตรวจสอบงานจ้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา ดังนั้น คณะกรรมการตรวจการจ้าง จึงไม่เพียงแต่ตรวจรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเท่านั้น หากเห็นว่ารายงาน มีข้อบกพร่องหรือมีข้อสงสัยจะต้องออกไปตรวจงานจ้างเพื่อดูว่าการดําเนินงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามรายละเอียด ของสัญญาหรือข้อกําหนดในสัญญาหรือไม่ นอกจากนี้ หากเห็นว่าไม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบงานได้อย่าง ครบถ้วน ก็ควรจะดําเนินการเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เข้ามาตรวจสอบ เพราะการที่ราชการได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากการไม่ใช้ความระมัดระวังและไม่ตรวจสอบงานจ้างด้วยความละเอียดรอบคอบตามวิสัยและพฤติการณ์ การทําหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ย่อมเป็นการกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่กรรมการตรวจการจ้าง จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ที่มา : กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานศาลปกครอง

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

มาอีกแล้ว!! หลักสูตรปฐมวัย (พุทธศักราช 2560) จัดทำโดย โรงเรียนบ้านฝาผนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗

มาอีกแล้ว!! หลักสูตรปฐมวัย (พุทธศักราช 2560) จัดทำโดย โรงเรียนบ้านฝาผนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป..(7050)

คุณครูอ่านที่นี่! การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามแนวหลักสูตรใหม่

คุณครูอ่านที่นี่! การเรียนการสอนภูมิศาสตร์ตามแนวหลักสูตรใหม่ ..(2557)

มาอีกแล้ว! ดาวน์โหลดเลย! แผนพัฒนาการศึกษา ระดับปฐมวัย

มาอีกแล้ว! ดาวน์โหลดเลย! แผนพัฒนาการศึกษา ระดับปฐมวัย ..(4458)

เทคนิคฝึกสมอง สำหรับคน สมาธิสั้น

เทคนิคฝึกสมอง สำหรับคน สมาธิสั้น..(2072)

ไม่เลื่อนเงินเดือน เพราะ“กระด้างกระเดื่อง” ต่อผู้บังคับบัญชา !?

ไม่เลื่อนเงินเดือน เพราะ“กระด้างกระเดื่อง” ต่อผู้บังคับบัญชา !?..(13573)

อ่านที่นี่! เทคนิคการตอบสัมภาษณ์ ให้คะแนนพุ่งสูง

อ่านที่นี่! เทคนิคการตอบสัมภาษณ์ ให้คะแนนพุ่งสูง..(2537)

อึ้ง! พบ​เด็ก​มี ​ปัญหา ​พัฒนาการ ​ล่า​ช้า​เพิ่ม​ขึ้น

อึ้ง! พบ​เด็ก​มี ​ปัญหา ​พัฒนาการ ​ล่า​ช้า​เพิ่ม​ขึ้น ..(2710)

จะเร่งเรียน ให้ลูกไปทำไม? (ผลสุดท้ายเด็กต้องกลายเป็นเหยื่อของสังคม)

จะเร่งเรียน ให้ลูกไปทำไม? (ผลสุดท้ายเด็กต้องกลายเป็นเหยื่อของสังคม) ..(4349)


Tags
ตรวจรับการจ้าง
ตามรายงาน
ของผู้ควบคุมงาน
..
ไม่ละเอียด
!
ต้องรับผิด
ในความเสียหาย
MBA
IELTS
chulatutor