สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ด่วน!! กศน.เปิดสอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 198 อัตรา สมัครออนไลน์ 15-21 พ.ค. 61
ด่วน!! กศน.เปิดสอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 198 อัตรา สมัครออนไลน์ 15-21 พ.ค. 61

Advertisement

Advertisement

ด่วน!! กศน.เปิดสอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 198 อัตรา สมัครออนไลน์ 15-21 พ.ค. 61

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-05-01 เปิดอ่านแล้ว : 25258 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

ด่วน!! กศน.เปิดสอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 198 อัตรา สมัครออนไลน์ 15-21 พ.ค. 61

Advertisement

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดสํานักงาน กศน.


ด้วย อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดสํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ เงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑


อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดสํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ ๑.๑ จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง (แนบท้ายประกาศ ๑) หน่วยที่ ๑ พื้นที่ทั่วไป
จํานวน ๑๗๔ อัตรา หน่วยที่ ๒ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จํานวน ๑๖ อัตรา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ที่เป็นสถานศึกษา) หน่วยที่ ๓ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ
จํานวน ๔ อัตรา
๑.๒ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (แนบท้ายประกาศ ๒ )

Advertisement

๑.๓ อัตราเงินเดือนตําแหน่งครูผู้ช่วย
สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท ๒) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขึ้น ๑๕,400 บาท
๓) ผู้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๕๐๐ บาท หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรายละเอียดประกาศ รับสมัคร ครูผู้ช่วย กศน.>>
 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี่>>

ขอบคุณข้อมูลจาก >> สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

Advertisement

 

 

 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

Advertisement

ศธจ.กาฬสินธุ์ เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 จำนวน 79 อัตรา

ศธจ.กาฬสินธุ์ เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 จำนวน 79 อัตรา ..(10232)

เช็คด่วนที่นี่! มาแล้ว 13 จังหวัด เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 รวม 1,235 อัตรา

เช็คด่วนที่นี่! มาแล้ว 13 จังหวัด เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 รวม 1,235 อัตรา ..(23682)

เช็คด่วนที่นี่! มาแล้ว 12 จังหวัด เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 รวม 1,089 อัตรา

เช็คด่วนที่นี่! มาแล้ว 12 จังหวัด เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 รวม 1,089 อัตรา..(15136)

เช็คด่วนที่นี่!  มาแล้ว 9 จังหวัด  เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย  ปี 2561 รวม 856 อัตรา

เช็คด่วนที่นี่! มาแล้ว 9 จังหวัด เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 รวม 856 อัตรา ..(29417)

Advertisement

การรายงานข้อมูลคงเหลือเพื่อการจัดสรรคงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๘,๑๕๐ อัตรา

การรายงานข้อมูลคงเหลือเพื่อการจัดสรรคงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาส..(6243)

ก.ค.ศ.ออกหลัเกณฑ์ สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ขรก. สอบย้ายได้ แต่ให้บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือน ตามประกาศรับสมัคร

ก.ค.ศ.ออกหลัเกณฑ์ สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ขรก. สอบย้ายได้ แต่ให้บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับ..(10285)

มาแล้ว!! หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

มาแล้ว!! หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 ..(17340)

ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูคืนถิ่น สกอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่น ปี พ.ศ. 2561  กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4-5

ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูคืนถิ่น สกอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่น ปี พ.ศ. 25..(14590)

Advertisement

ด่วน!! กสถ.เตรียมเปิดสอบบรรจุ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

ด่วน!! กสถ.เตรียมเปิดสอบบรรจุ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561..(15673)

ด่วน!! กสถ.เตรียมเปิดสอบบรรจุ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

ด่วน!! กสถ.เตรียมเปิดสอบบรรจุ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 ..(12432)

ปักหมุดรอ!! รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ทั้งหมด 75 แห่ง คลิกที่นี่!!

ปักหมุดรอ!! รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ทั้งหมด 75 แห่ง คลิกที่นี่!! ..(334424)

ปักหมุดรอ!! รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ทั้งหมด 75 แห่ง คลิกที่นี่!!

ปักหมุดรอ!! รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ทั้งหมด 75 แห่ง คลิกที่นี่!! ..(21847)

เช็คด่วนที่นี่!  มาแล้ว 7 จังหวัด  เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย  ปี 2561 รวม 732 อัตรา

เช็คด่วนที่นี่! มาแล้ว 7 จังหวัด เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 รวม 732 อัตรา ..(36683)


Tags
ด่วน!!
กศน.เปิดสอบ
ครูผู้ช่วย
(กรณีพิเศษ)
198
อัตรา
สมัครออนไลน์
15-21
พ.ค.
61
MBA
IELTS
chulatutor