สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

Advertisement

ด่วน!! กศน.เปิดสอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 198 อัตรา สมัครออนไลน์ 15-21 พ.ค. 61
ด่วน!! กศน.เปิดสอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 198 อัตรา สมัครออนไลน์ 15-21 พ.ค. 61

Advertisement

Advertisement

ด่วน!! กศน.เปิดสอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 198 อัตรา สมัครออนไลน์ 15-21 พ.ค. 61

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-05-01 เปิดอ่านแล้ว : 31502 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วน!! กศน.เปิดสอบ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 198 อัตรา สมัครออนไลน์ 15-21 พ.ค. 61

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดสํานักงาน กศน.


ด้วย อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดสํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และ เงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑


อ.ก.ค.ศ.สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือ มีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดสํานักงาน กศน. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่ได้รับ ๑.๑ จํานวนตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง (แนบท้ายประกาศ ๑) หน่วยที่ ๑ พื้นที่ทั่วไป
จํานวน ๑๗๔ อัตรา หน่วยที่ ๒ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จํานวน ๑๖ อัตรา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ที่เป็นสถานศึกษา) หน่วยที่ ๓ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ
จํานวน ๔ อัตรา
๑.๒ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (แนบท้ายประกาศ ๒ )

๑.๓ อัตราเงินเดือนตําแหน่งครูผู้ช่วย
สําหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๔ ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๐๕๐ บาท ๒) ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี) รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขึ้น ๑๕,400 บาท
๓) ผู้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น ๑๕,๕๐๐ บาท หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรายละเอียดประกาศ รับสมัคร ครูผู้ช่วย กศน.>>
 

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี่>>

ขอบคุณข้อมูลจาก >> สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

กศจ.กาญจนบุรี  เรียกบรรจุครูผู้ช่วย  จำนวน 163 อัตรา

กศจ.กาญจนบุรี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 163 อัตรา..(2567)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4832 แจ้งการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษ..(11332)

รวมลิงก์ ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ข รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561

รวมลิงก์ ประกาศ ผลสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก ข รอบทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561 ..(30803)

รวมไว้ที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

รวมไว้ที่นี่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการค..(53319)

ศธจ.กาฬสินธุ์ เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 จำนวน 79 อัตรา

ศธจ.กาฬสินธุ์ เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 จำนวน 79 อัตรา ..(12475)

เช็คด่วนที่นี่! มาแล้ว 13 จังหวัด เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 รวม 1,235 อัตรา

เช็คด่วนที่นี่! มาแล้ว 13 จังหวัด เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 รวม 1,235 อัตรา ..(27444)

เช็คด่วนที่นี่! มาแล้ว 12 จังหวัด เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 รวม 1,089 อัตรา

เช็คด่วนที่นี่! มาแล้ว 12 จังหวัด เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 รวม 1,089 อัตรา..(17809)

เช็คด่วนที่นี่!  มาแล้ว 9 จังหวัด  เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย  ปี 2561 รวม 856 อัตรา

เช็คด่วนที่นี่! มาแล้ว 9 จังหวัด เปิดตำแหน่งว่าง/วิชาเอก สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 รวม 856 อัตรา ..(30593)

การรายงานข้อมูลคงเหลือเพื่อการจัดสรรคงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๘,๑๕๐ อัตรา

การรายงานข้อมูลคงเหลือเพื่อการจัดสรรคงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาส..(7039)

ก.ค.ศ.ออกหลัเกณฑ์ สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ขรก. สอบย้ายได้ แต่ให้บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือน ตามประกาศรับสมัคร

ก.ค.ศ.ออกหลัเกณฑ์ สอบครูผู้ช่วย ปี 2561 ขรก. สอบย้ายได้ แต่ให้บรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับ..(11350)

มาแล้ว!! หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

มาแล้ว!! หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 ..(25648)

ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูคืนถิ่น สกอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่น ปี พ.ศ. 2561  กรณีคัดเลือกนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4-5

ประกาศแล้ว!! ผลสอบครูคืนถิ่น สกอ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูคืนถิ่น ปี พ.ศ. 25..(25346)

ด่วน!! กสถ.เตรียมเปิดสอบบรรจุ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

ด่วน!! กสถ.เตรียมเปิดสอบบรรจุ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561..(16979)


Tags
ด่วน!!
กศน.เปิดสอบ
ครูผู้ช่วย
(กรณีพิเศษ)
198
อัตรา
สมัครออนไลน์
15-21
พ.ค.
61
MBA
IELTS
chulatutor