สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3891 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3891 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3891 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-07-04 เปิดอ่านแล้ว : 15118 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3891 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3891 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตําแหน่ง

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง

๑. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ว ๕๓๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตําแหน่ง ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ไปให้ ก.ค.ศ. พิจารณาดําเนินการแล้วนั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าเนื่องจากมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จะครบเกษียณอายุราชการ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน ๓๙๙ ราย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดส่งบัญชีรายชื่อไปให้สํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อขอทราบผล การพิจารณาและความเห็นของคณะกรรมการฯ แล้ว ประกอบกับ เพื่อเป็นการเตรียมรองรับการทราบผล การพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกไปให้ ก.ค.ศ. พิจารณาทุกรายของสํานักงาน ก.ค.ศ. และเพื่อให้สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษดําเนินการแจ้งให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบ เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยเร็ว หากรายใด เมื่อได้รับทราบผล การพิจารณาแล้วเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน ในกรณีที่เห็นว่าการพิจารณานั้นคลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง และประสงค์ขอทบทวนผลการพิจารณาของ ก.ค.ศ. ให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา โดยส่งถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจะได้เสนอให้สํานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาดําเนินการโดยด่วนต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ


Advertisement

ขอแสดงความนับถือ 

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๔-๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๕

 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3891 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลด >> เปิดอ่านไฟล์  ว 3891

ที่มา : สพร. สพฐ.

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

Loading...
ร่างมคอ.1 ครู 4 ปีเสร็จแล้ว เน้นปฏิบัติการสอนปี1ยันปี4

ร่างมคอ.1 ครู 4 ปีเสร็จแล้ว เน้นปฏิบัติการสอนปี1ยันปี4..(1280)

ปลดล็อก!! ระเบียบสถานศึกษา

ปลดล็อก!! ระเบียบสถานศึกษา..(4324)

"หมอธี"เชื่อปัญหาเด็กผีจะหมดไป..(1012)

ข่าวดี!! Google เชิญชวนคุณครูเข้าร่วมโครงการ Google Coding Teacher Leader

ข่าวดี!! Google เชิญชวนคุณครูเข้าร่วมโครงการ Google Coding Teacher Leader..(5144)

จริงหรือ? การเลื่อน เงินเดือนครู แบบใหม่ เลื่อนร้อยละเท่ากันไม่ได้

จริงหรือ? การเลื่อน เงินเดือนครู แบบใหม่ เลื่อนร้อยละเท่ากันไม่ได้ ..(14782)

"หมอธี" สั่ง สพฐ.ล้างบางปัญหาเด็กผี ..(2750)

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประเมิน เลื่อน เงินเดือน ครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประเมิน เลื่อน เงินเดือน ครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561 ..(32902)

มาแล้ว!! กทม.เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 15 สาขาวิชา จำนวน 300 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 21 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

มาแล้ว!! กทม.เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 15 สาขาวิชา จำนวน 300 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 21 - 27 พฤศจิกาย..(13806)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผ..(9160)

ด่วน!! สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ในวันที่ 15 พ.ย.61 เวลา10:00น.

ด่วน!! สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริ..(7373)


Tags
ด่วนที่สุด
ที่
ศธ
04009/ว
3891
เรื่อง
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ทุกตำแหน่ง
MBA
IELTS
chulatutor