สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
สายบริหารมาแล้ว!! หลักเกณฑ์/วิธีการ ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแนวใหม่!! ตามหลักเกณ์ ว12/2561 (7 ก.ย. 61)
สายบริหารมาแล้ว!! หลักเกณฑ์/วิธีการ ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแนวใหม่!! ตามหลักเกณ์ ว12/2561 (7 ก.ย. 61)

Advertisement

สายบริหารมาแล้ว!! หลักเกณฑ์/วิธีการ ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแนวใหม่!! ตามหลักเกณ์ ว12/2561 (7 ก.ย. 61)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-09-07 เปิดอ่านแล้ว : 14074 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สายบริหารมาแล้ว!! หลักเกณฑ์/วิธีการ ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแนวใหม่!! ตามหลักเกณ์ ว12/2561 (7 ก.ย. 61)

สวัสดีครับวันนี้ (7 ก.ย. 2561 ) สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ ว12/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ โดยหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญนั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเป็นหนังสือราชการ มีใจความดังนี้ครับ..

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ กศน. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด กรุงเทพมหานคร และผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 

อ้างถึง

๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑ ชุด 

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ชุด 

๓. แบบเสนอขอรับการประเมิน จํานวน ๑ ชุด

๔. คําชี้แจง กรอบการประเมิน และแบบประเมิน จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ทุกตําแหน่ง มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้หน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การประเมินวิทยฐานะเริ่มต้นของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ทุกสังกัด มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงมีมติ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและ เลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ เฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษาทุกสังกัด มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้แก่

๑.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ

๑.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครชํานาญการพิเศษ

๑.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

๑.๔ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ

๒. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้


Advertisement

ทั้งนี้ผู้ขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ กรณีที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้ผู้ดํารง ตําแหน่งใดต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้นั้นต้องผ่าน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด ก่อน

สําหรับผู้ขอรับการประเมินที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ดําเนินการ ดังนี้

๑) การขอมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สายงานบริหารการศึกษาทุกสังกัด ให้ส่งคําขอ ถึงส่วนราชการต้นสังกัด ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ สําหรับสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เมื่อดําเนินการประเมินแล้วให้ส่งผลการประเมินถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

๒) การขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารการศึกษาทุกสังกัด ให้ส่วนราชการ ต้นสังกัดส่งคําขอถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓. สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ซึ่งอยู่ในระหว่างดําเนินการ ให้ดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

สายบริหารมาแล้ว!! หลักเกณฑ์/วิธีการ ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแนวใหม่!! ตามหลักเกณ์ ว12/2561 (7 ก.ย. 61)

สายบริหารมาแล้ว!! หลักเกณฑ์/วิธีการ ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแนวใหม่!! ตามหลักเกณ์ ว12/2561 (7 ก.ย. 61)

คลิกตามสังกัด เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

สังกัด สพฐ.

สังกัด กศน.

สังกัด สช.

ขอบคุณที่มา : สำนักงานก.ค.ศ.

 

 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

Loading...
ร่างมคอ.1 ครู 4 ปีเสร็จแล้ว เน้นปฏิบัติการสอนปี1ยันปี4

ร่างมคอ.1 ครู 4 ปีเสร็จแล้ว เน้นปฏิบัติการสอนปี1ยันปี4..(1288)

ปลดล็อก!! ระเบียบสถานศึกษา

ปลดล็อก!! ระเบียบสถานศึกษา..(4354)

"หมอธี"เชื่อปัญหาเด็กผีจะหมดไป..(1023)

ข่าวดี!! Google เชิญชวนคุณครูเข้าร่วมโครงการ Google Coding Teacher Leader

ข่าวดี!! Google เชิญชวนคุณครูเข้าร่วมโครงการ Google Coding Teacher Leader..(5161)

จริงหรือ? การเลื่อน เงินเดือนครู แบบใหม่ เลื่อนร้อยละเท่ากันไม่ได้

จริงหรือ? การเลื่อน เงินเดือนครู แบบใหม่ เลื่อนร้อยละเท่ากันไม่ได้ ..(14787)

"หมอธี" สั่ง สพฐ.ล้างบางปัญหาเด็กผี ..(2766)

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประเมิน เลื่อน เงินเดือน ครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประเมิน เลื่อน เงินเดือน ครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561 ..(32921)

มาแล้ว!! กทม.เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 15 สาขาวิชา จำนวน 300 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 21 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

มาแล้ว!! กทม.เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 15 สาขาวิชา จำนวน 300 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 21 - 27 พฤศจิกาย..(13813)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผ..(9163)

ด่วน!! สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ในวันที่ 15 พ.ย.61 เวลา10:00น.

ด่วน!! สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริ..(7373)


Tags
สายบริหารมาแล้ว!!
หลักเกณฑ์/วิธีการ
ขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะแนวใหม่!!
ตามหลักเกณ์
ว12/2561
(7
ก.ย.
61)
MBA
IELTS
chulatutor