สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา

Advertisement

สายบริหารมาแล้ว!! หลักเกณฑ์/วิธีการ ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแนวใหม่!! ตามหลักเกณ์ ว12/2561 (7 ก.ย. 61)
สายบริหารมาแล้ว!! หลักเกณฑ์/วิธีการ ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแนวใหม่!! ตามหลักเกณ์ ว12/2561 (7 ก.ย. 61)

Advertisement

Advertisement

สายบริหารมาแล้ว!! หลักเกณฑ์/วิธีการ ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแนวใหม่!! ตามหลักเกณ์ ว12/2561 (7 ก.ย. 61)

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-09-07 เปิดอ่านแล้ว : 13280 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สายบริหารมาแล้ว!! หลักเกณฑ์/วิธีการ ขอมีและเลื่อน วิทยฐานะแนวใหม่!! ตามหลักเกณ์ ว12/2561 (7 ก.ย. 61)

สวัสดีครับวันนี้ (7 ก.ย. 2561 ) สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ ว12/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ โดยหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญนั้นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งเป็นหนังสือราชการ มีใจความดังนี้ครับ..

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ กศน. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด กรุงเทพมหานคร และผู้อํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 

อ้างถึง

๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒

๒. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน ๑ ชุด 

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน ๑ ชุด 

๓. แบบเสนอขอรับการประเมิน จํานวน ๑ ชุด

๔. คําชี้แจง กรอบการประเมิน และแบบประเมิน จํานวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ทุกตําแหน่ง มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ให้หน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การประเมินวิทยฐานะเริ่มต้นของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ทุกสังกัด มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงมีมติ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและ เลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ เฉพาะหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษาทุกสังกัด มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้แก่

๑.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ

๑.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะรองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครชํานาญการพิเศษ

๑.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

๑.๔ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ

๒. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

ทั้งนี้ผู้ขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ กรณีที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้ผู้ดํารง ตําแหน่งใดต้องผ่านการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้นั้นต้องผ่าน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด ก่อน

สําหรับผู้ขอรับการประเมินที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ดําเนินการ ดังนี้

๑) การขอมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ สายงานบริหารการศึกษาทุกสังกัด ให้ส่งคําขอ ถึงส่วนราชการต้นสังกัด ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ สําหรับสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เมื่อดําเนินการประเมินแล้วให้ส่งผลการประเมินถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

๒) การขอมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารการศึกษาทุกสังกัด ให้ส่วนราชการ ต้นสังกัดส่งคําขอถึงสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

๓. สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ที่ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ซึ่งอยู่ในระหว่างดําเนินการ ให้ดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์)

เลขาธิการ ก.ค.ศ.

 

 

คลิกตามสังกัด เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

สังกัด สพฐ.

สังกัด กศน.

สังกัด สช.

ขอบคุณที่มา : สำนักงานก.ค.ศ.

 

 

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

ขึ้นบัญชีมีเฮ!! สพฐ.อาจมีตำแหน่งว่างบรรจุครูผู้ช่วย เพิ่มอีกกว่า 2,300 อัตรา

ขึ้นบัญชีมีเฮ!! สพฐ.อาจมีตำแหน่งว่างบรรจุครูผู้ช่วย เพิ่มอีกกว่า 2,300 อัตรา ..(8582)

กอปศ. ประชุมถกสมรรถนะของวิชาชีพครู ๔ ด้าน

กอปศ. ประชุมถกสมรรถนะของวิชาชีพครู ๔ ด้าน..(918)

 (Update) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5532 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

(Update) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5532 ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลาก..(7881)

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้ายครู สังกัด สพฐ.

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การย้ายครู สังกัด สพฐ...(2930)

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.สรุประบบการพัฒนาครูผู้ช่วย/ครู

อ่านที่นี่!! ก.ค.ศ.สรุประบบการพัฒนาครูผู้ช่วย/ครู..(1269)

เช็กที่นี่!! 10 จังหวัด ที่มี ตำแหน่งว่าง บรรจุครูผู้ช่วย มากที่สุด ปี พ.ศ. 2561

เช็กที่นี่!! 10 จังหวัด ที่มี ตำแหน่งว่าง บรรจุครูผู้ช่วย มากที่สุด ปี พ.ศ. 2561 ..(10084)

เช็กที่นี่! ข้อมูลตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุ/ย้าย ครู กว่า 15,000 อัตรา ของแต่ละสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เช็กที่นี่! ข้อมูลตำแหน่งว่าง สำหรับบรรจุ/ย้าย ครู กว่า 15,000 อัตรา ของแต่ละสำนักงานศึกษาธิการจังหว..(33232)

เช็กที่นี่!! ศธจ.นครศรีธรรมราช เปิดรายชื่อรร. ที่มีตำแหน่งว่าง ปี 2561 เพื่อบรรจุ/ย้ายครู รวม 563 อัตรา

เช็กที่นี่!! ศธจ.นครศรีธรรมราช เปิดรายชื่อรร. ที่มีตำแหน่งว่าง ปี 2561 เพื่อบรรจุ/ย้ายครู รวม 563 อั..(6379)

จังหวัดแรกมาแล้ว!! เตรียมเปิดสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ ปี 2561) จำนวน 141 อัตรา

จังหวัดแรกมาแล้ว!! เตรียมเปิดสอบ ครูผู้ช่วย(กรณีพิเศษ ปี 2561) จำนวน 141 อัตรา..(21979)

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญก..(4375)

รวมไว้ที่นี่!! ลิงก์ประกาศผลการย้ายครู  สพฐ. ปี 2561

รวมไว้ที่นี่!! ลิงก์ประกาศผลการย้ายครู สพฐ. ปี 2561 ..(75332)

สถิติฟ้อง!! 10 วิชาเอกที่บรรจุครูผู้ช่วยมากสุด ปี พ.ศ. 2560

สถิติฟ้อง!! 10 วิชาเอกที่บรรจุครูผู้ช่วยมากสุด ปี พ.ศ. 2560 ..(24044)

สพฐ.บรรจุครูลอตใหญ่แทนเกษียณ กว่า 20,000 คน

สพฐ.บรรจุครูลอตใหญ่แทนเกษียณ กว่า 20,000 คน..(13568)


Tags
สายบริหารมาแล้ว!!
หลักเกณฑ์/วิธีการ
ขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะแนวใหม่!!
ตามหลักเกณ์
ว12/2561
(7
ก.ย.
61)
MBA
IELTS
chulatutor