สอบครูผู้ช่วย สอบบรรจุครู ข่าวการศึกษา
มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561
มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

Advertisement

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

(ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-10-20 เปิดอ่านแล้ว : 5246 ครั้ง)

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

เมื่อเร็วๆนี้ กรุงเทพมหานครโดยคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้ครับ

คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้

๑. การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

๑.๑ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา

๑.๒ ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา

๒.๑ มีวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ก. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้

๒.๒ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือดํารงตําแหน่ง อื่นที่ ก.ก. เทียบเท่า

๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

๓.๑ มีวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา หรือวุฒิอื่นที่ ก.ก. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้

๓.๒ ดํารงตําแหน่งครู และมีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหน่งอื่น ที่ ก.ก. เทียบเท่า


Advertisement

๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

๔.๑ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา กําหนดพื้นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ๔ โซน ส่วนตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา กําหนดพื้นที่

สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ๒ โซน ตามบัญชีกําหนด พื้นที่แนบท้ายประกาศนี้

๔.๒ ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ตามความประสงค์ที่เห็นว่าสะดวก ในการไปปฏิบัติหน้าที่มากที่สุดเพียง ๑ โซน เพื่อขึ้นบัญชีไว้ที่โซนนั้น

๔.๓ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับใบสมัครสอบที่ฝ่ายการศึกษา สํานักงานเขต หรือ Download ใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ wwwbangkokgo.th/bangkokeducation และยื่นใบสมัครสอบที่ กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พร้อมเลขประจําตัวสอบ รวมทั้งกําหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างครับ..

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศกรุงเทพมหานคร

ที่มา : กรุงเทพมหานคร

Loading...

**เปิดอ่านข่าวน่าสนใจ**

Advertisement

จริงหรือ? การเลื่อน เงินเดือนครู แบบใหม่ เลื่อนร้อยละเท่ากันไม่ได้

จริงหรือ? การเลื่อน เงินเดือนครู แบบใหม่ เลื่อนร้อยละเท่ากันไม่ได้ ..(12222)

"หมอธี" สั่ง สพฐ.ล้างบางปัญหาเด็กผี ..(2145)

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประเมิน เลื่อน เงินเดือน ครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประเมิน เลื่อน เงินเดือน ครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561 ..(28846)

มาแล้ว!! กทม.เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 15 สาขาวิชา จำนวน 300 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 21 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

มาแล้ว!! กทม.เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 15 สาขาวิชา จำนวน 300 อัตรา รับสมัครออนไลน์ 21 - 27 พฤศจิกาย..(12781)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผลเกษียณอายุราชการ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว6954 การขอยกเว้นเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูในสถานศึกษาที่ว่างจากผ..(8601)

ด่วน!! สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ในวันที่ 15 พ.ย.61 เวลา10:00น.

ด่วน!! สพฐ.แจ้งให้ทุกโรงเรียนรับชมการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริ..(7237)

คุณครูรู้ยัง!! ประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ต้องมี PLC LOGBOOK คูปองครู ID-PLAN

คุณครูรู้ยัง!! ประเมินเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ต้องมี PLC LOGBOOK คูปองครู ID-PLAN ..(32168)

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้ง ปฏิทิน นโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562..(2458)

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ

บอร์ดสกสค. เร่งสางปัญหาหนี้สิน องค์การค้าฯ..(994)

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง

USCEสรุปผลหลักสูตรครู 4 ปี หรือ 5 ปี อย่าโยนหินถามทาง..(953)


Tags
มาแล้ว!!
กรงุเทพมหานคร
เปิดสอบ
ผอ.-รองผอ.รร.
รับสมัคร
25-31
ตุลาคม
2561
MBA
IELTS
chulatutor