กกอ.ห่วงคุณภาพบัณฑิตคุมเข้มวิทยานิพนธ์

651

วันนี้ (11 พ.ค.) รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม
กกอ.นัดพิเศษ ซึ่งมี คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธาน กกอ.เป็นประธาน
เมื่อเร็วๆนี้
ที่ประชุมได้หารือเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อให้การศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสูงขึ้น
โดยเบื้องต้นที่ประชุมเห็นว่าต้องเพิ่มเงื่อนไขคุณสมบัติอาจารย์ให้เข้มข้น
ขึ้น โดยเน้นให้มีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องในรอบ 5 ปี
และในระดับบัณฑิตศึกษานั้น อาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีผลงานทางวิชาการที่จะสนับสนุนให้วิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีคุณภาพมาก
ขึ้น นอกจากนี้การสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นระบบเปิด
และต้องเพิ่มมาตรการกำกับดูแลการลอกผลงานวิทยานิพนธ์ด้วย

“ที่ประชุมเห็นว่าต้องสร้างมาตรฐานของผู้คุมวิทยานิพนธ์ให้เข้มข้นขึ้น
และมีกลไกตรวจสอบเชิงคุณภาพได้ เช่น
ประธานสอบวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
และต้องแจ้งรายชื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) รับทราบด้วย
ส่วนเรื่องการนำเสนอบทความทางวิชาการ
ต้องเป็นการนำเสนอในการประชุมขององค์กรวิชาชีพ ที่จัดอย่างสม่ำเสมอ
ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดขึ้นเอง รวมทั้งการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
ต้องไม่ใช่วารสารของมหาวิทยาลัย
แต่ควรเป็นวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ หรือ นานาชาติ
อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวต้องหารือในรายละเอียดอีกครั้งในการประชุม กกอ.
ครั้งต่อไป แต่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว” เลขาธิการ กกอ.
กล่าว.