กพฐ.เห็นชอบร่าง ระดับสมรรถนะดิจิทัล !วัดทักษะดิจิทัลครู

1149
วัดทักษะดิจิทัลครู
วัดทักษะดิจิทัลครู

กพฐ.เห็นชอบร่างระดับสมรรถนะดิจิทัล  วัดทักษะดิจิทัลครู

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กพฐ. เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งร่างสมรรถนะดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสมรรถนะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน สมรรถนะดิจิทัลขั้นกลาง และสมรรถนะดิจิทัลขั้นสูง

โดยการที่ครูจะมีสมรรถนะดิจิทัลจะต้องมีความรู้ และเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยี หลักการสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ นอกจากนี้จะต้องมีทักษะความเข้าใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแพลตฟอร์ม เพื่อการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงครูจะต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนานวัตกรรมด้วย

“ทั้งนี้ร่างระดับสมรรถนะดิจิทัลในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะนำไปกำหนดวัดทักษะความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าจะต้องมีทักษะดิจิทัลแบบไหนอย่างไรบ้างใน 7 ขั้นทักษะ ซึ่งหากกำหนดทักษะดิจิทัลของครูได้จะส่งผลให้ในอนาคตสถาบันผลิตครูอย่างคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์สามารถเตรียมนักศึกษาครูเข้าไปสู่ทักษะดิจิทัลที่กำหนดไว้ 7 ขั้นได้ทันที

โดยจะนำไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาครูของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) อีกทั้งหากนักศึกษาครูคนใดที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาหากประสงค์จะเข้าทดสอบทักษะดิจิทัลนี้ก็สามารถเข้ารับการทดสอบได้ เพราะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสอบวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของคุรุสภา เนื่องจากเมื่อทดสอบผ่านก็ไม่จำเป็นต้องมาสอบของคุรุสภาอีก ซึ่งช่วยให้ลดความซ้ำซ้อนได้อีกทางหนึ่ง” ประธาน กพฐ.กล่าว

#At_HeaR #ข่าวจริงเข้าหู #คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน #ร่างระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก At_HeaR