กมว.มีมติเอกฉันท์ !!! ต้องสอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครู

1404
กมว.มีมติเอกฉันท์ !!! ต้องสอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครู
กมว.มีมติเอกฉันท์ !!! ต้องสอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครู

กมว.มีมติเอกฉันท์ !!! ต้องสอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครู

เพิ่มเพื่อน

รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวภายหลังการประชุม กมว. ด่วนนัดพิเศษ เรื่องการสอบวิชาเอกของผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ว่า ที่ประชุม กมว. มีมติเอกฉันท์ ให้เสนอคณะกรรมการคุรุสภาทบทวนมติที่ให้ตัดหมวดความรู้วิชาเอกออกไปจากการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ทั้งให้ผู้ที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) เลื่อนการสอบวิชาเอกครั้งที่ 2 ไปเป็นเดือนมี.ค.2565 พร้อมกับผู้เรียนหลักสูตรปริญญาตรี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 4 ปีหรือ 5 ปี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 และให้ใช้ช่วงเวลานี้ไปดำเนินการทบทวนปรับปรุงผังข้อสอบ รายวิชาเอก ที่ต้องสอบให้แยกวิชาชัดเจนไม่รวมแบบบางวิชาที่ผ่านมา โดยให้คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณบดี คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เป็นหลักในการปรับปรุงพัฒนาแก้ไขผังข้อสอบ การสอบวิชาเอกที่เป็นวิชาการศึกษาพื้นฐาน ส่วนด้านวิชาเอกด้านอาชีวศึกษา ขอให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ามาช่วยในการยกร่างปรับปรุงแก้ไข รายวิชา ผังข้อสอบวิชาเอก หากสถาบันคุณวุฒิแห่งชาติมีการทดสอบแล้วก็อาจจะนำผลการทดสอบเป็นการผ่านวิชาเอกได้ ซึ่งหลังจากนี้จะนำมติของ กมว.ในวันนี้เสนอคณะกรรมการคุรุสภาเพื่อทบทวนมติการยกเลิกสอบวิชาเอกดังกล่าวต่อไป.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลกมว.มีมติเอกฉันท์ !!! ต้องสอบวิชาเอกเพื่อขอรับตั๋วครูจาก At_HeaR