Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

กมว.เร่งจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบแยกประเภท ครูสามัญ-ครูอาชีวศึกษา

Advertisement

กมว.เร่งจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบแยกประเภท

เพิ่มเพื่อน


นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยว่า กมว.กำลังดำเนินการจัดทำใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแบบแยกประเภท ระหว่างใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสามัญ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอาชีวศึกษา เนื่องจากที่ผ่านมา เป็นเรื่องของการให้ยกเว้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่ครูในสถานประกอบการมีความต้องการที่จะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นจำนวนมาก

Advertisement

Advertisement

ซึ่งในส่วนของครูพิเศษในสถานประกอบการ ได้มีการหารือกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ถึงการกำหนดมาตรฐานของครูอาชีวศึกษาและให้สิทธิ์ กอศ.เป็นผู้กำหนดเองเนื่องจากเป็นผู้ใช้ครูจึงมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวดีที่สุด แต่มาตรฐานของครูอาชีวะจะต้องสอดคล้องไปพร้อมกับมาตรฐานวิชาชีพครู ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556 ประกอบด้วย ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ความรู้และศาสตร์การสอน การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู และความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน


ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 14:48 น.

You might also like