กยศ. ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้

2618

กยศ. ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ.
และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าว กยศ. ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืม
ที่ค้างชำระหนี้   มาฝากทุกท่านที่อาจจะยังไม่ทราบ  หรืออาจแจ้งข่าวนี้กับญาติๆก็ได้ครับ

กยศ. ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้
กยศ. ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ. และช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ (ภาพจากเว็บ กยศ.)

มาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศและช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ ดังนี้

1. ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว หากเป็นผู้กู้ยืมเงิน
ที่ถูกดำเนินคดีจะต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลที่เกิดขึ้นด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 –
29 กุมภาพันธ์ 2563

– กรณีผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี สามารถติดต่อชำระหนี้เพื่อปิดบัญชีและรับส่วนลดเบี้ยปรับ ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

– กรณีผู้กู้ยืมถูกดำเนินคดี ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่ https://www.studentloan.or.th/promotion หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ชำระหนี้ปิดบัญชี
เพื่อขอส่วนลดเบี้ยปรับร้อยละ 80 
คลิก และส่ง FAX  มาที่หมายเลข 0-2016-2667 ทั้งนี้ผู้กู้ยืมต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนชำระหนี้ปิดบัญชี

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง มาตรการชั่วคราว : ลดหย่อนหนี้เบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ในอัตราร้อยละ 80 ของจำนวนเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้

 

2. ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 กรณีผู้กู้ยืมเงินก่อนฟ้องคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมด ให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)
ได้รับสิทธิอัตโนมัติ โดยติดต่อชำระหนี้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง มาตรการชั่วคราว : ลดหย่อนหนี้ในส่วนที่เป็นเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ในอัตราร้อยละ 75 ของจำนวนเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้

 

3. พักชำระหนี้ 1 ปี สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี ดังนี้

3.1 คุณสมบัติ

–  เป็นผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ และยังไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี

–  เป็นผู้กู้ยืมเงินที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3.2 เงื่อนไขการพักชำระหนี้

–  กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปี  พักชำระหนี้ในงวดปี 2563 และผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระหนี้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

–  กรณีผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือน  พักชำระหนี้ 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติ

3.3 ผู้กู้ยืมเงินที่ได้สิทธิพักชำระหนี้ ไม่ต้องชำระเงินต้น ดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้

3.4 ในระหว่างพักชำระหนี้ กองทุนจะหยุดคิดดอกเบี้ย และหยุดคิดเบี้ยปรับ หรือค่าธรรมเนียม กรณีผิดนัดชำระหนี้ทั้งงวดที่ค้างชำระก่อนหน้า และงวดที่อยู่ระหว่างการพักชำระหนี้จนกว่าระยะเวลาพักชำระหนี้จะสิ้นสุด

3.5 วิธีการยื่นขอรับสิทธิ

– ผู้กู้ยืมเงินที่ขอใช้สิทธิพักชำระหนี้ ลงทะเบียนขอรับสิทธิได้ที่ https://www.studentloan.or.th/promotion  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทางผู้กู้จะได้รับ E-mail ตอบกลับจากกองทุนว่าได้รับสิทธิ
หรือไม่

– หากผู้กู้ได้รับสิทธิ ผู้กู้ต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามที่กองทุนกำหนด และต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

– ผู้กู้ยืมเงิน และผู้ค้ำประกันทุกรายจะต้องลงนามรับทราบเงื่อนไขในแบบฟอร์มคำขอพักชำระหนี้ พร้อมลงนามในหลักฐาน ดังนี้ 1.แบบฟอร์ม 2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

– ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่กองทุน ทางไปรษณีย์หรือที่สำนักงานกองทุน  ที่อยู่ เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 เมื่อกองทุนได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้วจะทำการตรวจสอบ หากถูกต้องครบถ้วนจะแจ้งผลการอนุมัติการได้รับสิทธิทาง E-mail ต่อไป

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง มาตรการชั่วคราว :พักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยังไม่ถูกกองทุนฟ้องร้องดำเนินคดีให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน

 

ครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณข้อมูลจาก    กยศ.