กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 38 อัตรา

1068

กรมการแพทย์ ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักกายภาพอุปกรณ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ
ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ
และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน