“กรมชลประทาน” เปิดรับสมัครแรงงาน 60,000 คน เงินเดือน 8,000 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน 3-7 เดือน รวมรายได้ 24,000-56,000 บาทต่อคน ช่วย เกษตรกรสู้ภัยแล้งและเสริมรายได้ 

4347
"กรมชลประทาน" เปิดรับสมัครแรงงาน 60,000 คน เงินเดือน 8,000 บาท เป็นเวลา  3-7 เดือน รวมรายได้ 24,000-56,000 บาทต่อคน
“กรมชลประทาน” เปิดรับสมัครแรงงาน 60,000 คน เงินเดือน 8,000 บาท เป็นเวลา  3-7 เดือน รวมรายได้ 24,000-56,000 บาทต่อคน

“กรมชลประทาน” เปิดรับสมัครแรงงาน 60,000 คน เงินเดือน 8,000 บาท เป็นเวลา  3-7 เดือน รวมรายได้ 24,000-56,000 บาทต่อคน ช่วย เกษตรกร สู้ภัยแล้งและเสริมรายได้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโควิด-19 ตามที่รัฐบาลอนุมัติงบ 4,497.59 ล้านบาท สำหรับการจ้างแรงงาน 88,838 คน โดยเปิดรับสมัครทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้ “จ้างแรงงาน” แล้ว 28,623 คน คิดเป็น 32% ของแผน


ขณะนี้ “กรมชลประทาน” ยังสามารถจ้างแรงงานได้อีก 60,000 คน โดยปรับหลักเกณฑ์ให้สามารถจ้างประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จากเดิมที่ต้องเป็นเกษตรกร และสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่โครงการชลประทานที่ว่าจ้าง เป็นตำแหน่งแรงงานชลประทาน มีหน้าที่ซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน แก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เป็นต้น

โดยได้รับค่าจ้างวันละ 377.85 บาท หรือประมาณเดือนละ 8,000 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน 3-7 เดือน รวมรายได้ตลอดการจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 24,000-56,000 บาทต่อคน ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและระยะเวลา


ผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือ สายด่วน กรมชลประทาน โทร.1460

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา และอ่านต่อที่