Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

กรมบัญชีกลางปรับเพิ่มอัตราเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

Advertisement

กรมบัญชีกลาง ร่อนหนังสือแจงปรับเพิ่มอัตราการเบิกค่าการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการทุกสังกัด เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ด้านครูเอกชนกว่าแสนคนได้สิทธิเบิกจากกองทุนสงเคราะห์ สช.มอบให้ทางกองทุนฯ พิจารณาปรับให้สอดคล้องกับกรมบัญชีกลาง

เพิ่มเพื่อน

วันนี้ (29 มิ.ย.)  นายอดินันท์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า ตนได้รับหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค 0422.7/ว 257 ลงวันที่ 28 มิ.ย.เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ระบุว่าเนื่องจากสถานศึกษามีรายการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเพิ่มขึ้น ทำให้ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาภาระให้แก่ผู้มีสิทธิ จึงเห็นสมควรยกเลิกประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0422.3/ว 21 วันที่ 13 ก.พ.2557 และหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 80 วันที่ 8 เม.ย. 2557 และได้กำหนดประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่ โดยไม่กำหนดรายการเป็นข้อยกเว้น รวมทั้งปรับเพิ่มอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในสถานศึกษาของทางราชการและสถานศึกษาของเอกชน โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
 
สำหรับประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาทางราชการ ได้แก่ ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ปีการศึกษาละไม่เกิน 5,800 บาทจากเดิม 5,110 บาท ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 4,000 บาท เดิม 3,520 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 4,800 บาท เดิม 4,290 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ไม่เกิน 4,800 บาท เดิม 4,290 บาท ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 13,700 บาท เดิม 12,100 บาท และระดับปริญญาตรี ไม่เกิน 25,000 บาท เดิม 22,000 บาท
 
ส่วนประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน ประเภทสามัญศึกษา แบ่งเป็น 1.สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน ได้แก่ ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 13,600 บาทจากเดิม 11,940 บาท ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 13,200 บาท เดิม 11,610 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 15,800 บาท เดิม 13,910  บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 16,200 บาท เดิม 14,240 บาท 2.สถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน ได้แก่ ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 4,800 บาทจากเดิม 4,260 บาท ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 4,200 บาท เดิม 3,740 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 3,300 บาท เดิม 2,900  บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 3,200 บาท เดิม 2,870 บาท

Advertisement

Advertisement

ประเภทอาชีวศึกษา หลักสูตร ปวช.หรือเทียบเท่า แบ่งเป็น 1.สถานศึกษาที่ไม่รับเงินอุดหนุน  ค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกิน ในประเภทวิชาหรือสายวิชา ดังนี้ คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ 16,500 บาท เดิม 14,540 บาท พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ 19,900 บาท เดิม 17,460 บาท ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม 20,000 บาท เดิม 17,560 บาท เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ 21,000 บาท เดิม 18,580 บาท ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม 24,400 บาท เดิม 21,440 บาท ประมง 21,000 บาท เดิม 18,580 บาท อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 19,900 บาท เดิม 17,460 บาท และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 24,400 บาท เดิม 21,440 บาท
 
สำหรับสถานศึกษาที่รับเงินอุดหนุน กำหนดอัตราใหม่ ได้แก่ คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ 3,400 บาท เดิม 1,260 บาท พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ  5,100 บาท เดิม 4,560 บาท ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม 3,600 บาท เดิม 3,210 บาท เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ 5,000 บาท เดิม 4,460 บาท ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรม 7,200 บาท เดิม 6,370 บาท ประมง 5,000 บาท เดิม 4,468 บาท อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5,100 บาท เดิม 4,560 บาท และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 7,200 บาท เดิม 6,370 บาท ส่วนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงของค่าเล่าเรียน ปีการศึกษาละไม่เกิน ในสาขาวิชา ดังนี้ 1.ช่างอุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ทัศนศาสตร์ 30,000 บาท 2.พาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ ศิลปหัตถกรรม หรือศิลปกรรม เกษตรกรรม หรือเกษตรศาสตร์ คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 25,000 บาท และหลักสูตรปริญญาตรี ไม่เกิน 25,000 บาท
 
“เนื่องจากกรมบัญชีกลางกำหนดให้ การปรับเพิ่มค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงการศึกษามีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป สำหรับข้าราชการทุกคน ทุกสังกัดสามารถขอเบิกจ่ายค่าเล่าเรียน หรือค่าบำรุงการศึกษาตามเพดานที่กรมบัญชีกลางกำหนด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ สช.สามารถเบิกจ่ายค่าเล่าเรียนของบุตรได้อยู่แล้วผ่านกองทุนสงเคราะห์ ซึ่งกำหนดเพดานไว้ไม่เกินปีการศึกษาละ 20,000 บาท โดยปัจจุบันมีครูเอกชนเป็นสมาชิกอยู่กว่า 1 แสนคน ซึ่งจากนี้จะต้องปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับของกรมบัญชีกลางหรือไม่ ได้มอบให้ทางกองทุนไปพิจารณา”นายอดินันท์ กล่าว…

อ่านต่อที่ : เดลินิวส์ พุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 14.26 น.

You might also like