กรมบัญชีกลางแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ จ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบ Digital Pension

2233

ด่วนที่สุด กรมบัญชีกลางแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ จ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบ Digital Pension

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) (ประกาศใช้วันที่ 27/01/2565) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของข้าราชการทุกท่านที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น ซึ่งในหนังสือมีรายละเอียดกว่า 50 หน้า ซึ่งสามารถอ่านและดาวน์โหลดเนื้อหาได้จากข้อมูลดังนี้

กรมบัญชีกลางแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญผ่านระบบ-Digital-Pension
กรมบัญชีกลางแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญผ่านระบบ-Digital-Pension

>>ดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือกรมบัญชีกลางแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ จ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบ Digital Pension<<

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) 

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อํานวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. บัญชีหนังสือกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง ที่ยกเลิก จํานวน 7 ฉบับ
2. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension)
3. บัญชีแบบฟอร์มต่าง ๆ

ด้วยกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบงานบําเหน็จบํานาญโดยบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ ปรับปรุงระบบการสั่งจ่ายและการจ่ายตรงเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน จากระบบบําเหน็จบํานาญ (e-pension) เป็นระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกกระบวนงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสามารถติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การขอรับ การขอเบิก จนถึงการจ่ายเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง

กระทรวงการคลัง จึงยกเลิกหนังสือสั่งการกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลาง จํานวน 7 ฉบับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับ และการจ่ายเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบําเหน็จบํานาญ และสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รวมทั้งกําหนดแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : กรมบัญชีกลางจะเริ่มใช้ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital Pension) 1 กุมภาพันธ์ 2565

กรมบัญชีกลางแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ จ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบ Digital Pension
กรมบัญชีกลางแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ จ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบ Digital Pension

>>ดาวน์โหลดไฟล์กรมบัญชีกลางแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการ จ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบ Digital Pension<<

ขอบคุณที่มาจาก : กรมบัญชีกลาง

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/