กรมบัญชีกลางให้ข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณปีงบ2564 ยื่นขอรับบำนาญล่วงหน้า

2659

กรมบัญชีกลางให้ข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณปีงบ2564 ยื่นขอรับบำนาญล่วงหน้า

กรมบัญชีกลาง มีหนังสือ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า ถึงปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ และผู้ว่าราชการจังหวัด

เพิ่มเพื่อน

ตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง กำหนดให้กรณีข้าราชการที่จะพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุ สามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้เป็นเวลา 6 เดือน ก่อนวันครบเกษียณอายุรายละเอียดปรากฎตามระเบียนที่อ้างถึง ๑ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบ
บำเหน็จบำนาญและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ โดยให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing)แทนการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางเอกสาร ซึ่งผู้ยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญสามารถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางได้ตลอดเวลา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ – ๔ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือให้ส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ สามารถยื่นคำร้องขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้ก่อนวันครบเกษียณอายุ โดยยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing) ทั้งนี้ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญส่วงหน้าดังกล่าว จะทำให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ ได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำหรับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์(Pensions Electronic Filing) ผู้มีสิทธิสามารถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางได้ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถใช้บริการตรวจสอบและดูข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายเงินบำนาญรายเดือน รายปี และสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของตนเองผ่านระบบบำเหน็จบำนาญดังกล่าวได้อีกด้วย

โดยสามารถเรียนรู้การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions
Electronic Filing) ได้ที่ www.cgd.go.th โดยคลิกที่ YouTube หรือ Facebook
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราซการและลูกจ้างประจำในสังกัด
ที่จะพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุได้ทราบและสามารถดำเนินการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญได้ด้วยตนเอง