ข่าวดี กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63

5031

ข่าวดี กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63

บัญชีกลางเปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63

กรมบัญชีกลางจัดโครงการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (
e-CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 จำนวน 5 รุ่น เริ่มรับสมัครรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 11 ธ.ค. 62 จำนวน 2,000 คน

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมบัญชีกลางได้จัดโครงการฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) ผ่านระบบ e-learning ให้กับผู้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญตามหลักวิชาชีพได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยจะจัดอบรมรุ่นละ 2,000 คน จำนวน 5 รุ่น และเปิดรับสมัครในแต่ละรุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 รับสมัครวันที่ 2 – 11 ธ.ค. 62 และเริ่มอบรมในวันที่ 15 ม.ค. – 15 มี.ค. 63

รุ่นที่ 2 รับสมัครวันที่ 13 – 22 ม.ค. 63 และเริ่มอบรมในวันที่ 24 ก.พ. – 24 เม.ย. 63

รุ่นที่ 3 รับสมัครวันที่ 7 – 16 ก.พ. 63 และเริ่มอบรมในวันที่ 19 มี.ค. – 19 พ.ค. 63

รุ่นที่ 4 รับสมัครวันที่ 9 – 18 มี.ค. 63 และเริ่มอบรมในวันที่ 24 เม.ย. – 24 มิ.ย. 63

และรุ่นที่ 5 รับสมัครวันที่ 7 – 16 เม.ย. 63 และเริ่มอบรมในวันที่ 20 พ.ค. – 20 ก.ค. 63

สำหรับบุคลากรที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่เว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th เลือกหัวข้อ “ระบบรับสมัครฝึกอบรม (e-registration)” ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องเข้าเรียนผ่านระบบ e-learning จำนวน 5 วิชา ประกอบด้วย 1) ภาพรวมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 2) ภาพรวมราคากลางงานก่อสร้างและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 3) ภาพรวมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายลำดับรอง 4) ภาพรวมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 5) ภาพรวมระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยมีระยะเวลาในการเรียน 60 วัน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-127-7000 ต่อ 6832 และ 4954

“หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) ของหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อีกทั้ง ยังเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ต้องการ
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรระดับเจ้าหน้าที่ และระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ต่อไป ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปโดยความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติด้วย” โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวทิ้งท้าย

*************************

เข้าระบบรับสมัครฝึกอบรม (e-registration) คลิกที่นี่

ข่าวดี กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63
ข่าวดี กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63
ข่าวดี กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63
ข่าวดี กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63
ข่าวดี กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63
ข่าวดี กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 63

ขอบคุณที่มาจาก : กรมบัญชีกลาง