วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTกรมบัญชีกลาง แนวทางการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวติด โควิด-19 (เพิ่มเติม)

กรมบัญชีกลาง แนวทางการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวติด โควิด-19 (เพิ่มเติม)

Advertisement

กรมบัญชีกลาง แนวทางการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวติด โควิด-19 (เพิ่มเติม)

กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ให้ทราบและถือปฏิบัติในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ นั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ด้วยปัจจุบันอัตราค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Real Time RT – PCR) ปรับลดลงและมีการจำแนกประเภท
ของการตรวจเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการตรวจด้วยเทคนิคอื่น ๆ เพื่อทดสอบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
หรือโรคโควิด ๑๙ เช่น Antigen test

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ยังมิได้กำหนดอัตราไว้ชัดเจน ทำให้สถานพยาบาล
ของทางราชการประสบปัญหาในทางปฏิบัติในการส่งเบิกค่ารักษาพยาบาล และโดยที่สถานการณ์ในภาพรวม
มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยอาการเล็กน้อย
กรมบัญชีกลางจึงได้หารือร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานประกันสังคม
เกี่ยวกับการปรับหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการ และเงื่อนไข การเบิกค่ารักษาพยาบาลให้สอดคล้องกับการบริการ
และต้นทุนที่เกิดขึ้น เช่น

การปรับอัตราค่าชุดป้องกันส่วนบุคคลกรณีการดูแลผู้ป่วยอาการเล็กน้อย และการส่ง
ข้อมูลการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ สำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด
ด้วยโรคอื่น 1 ซึ่งสามารถขอใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. ได้ ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาลสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมบัญชีกลาง

โดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรกำหนดแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
(เพิ่มเติม โดยให้สถานพยาบาลของทางราชการ ถือปฏิบัติ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>

 

กรมบัญชีกลาง แนวทางการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวติด โควิด-19 (เพิ่มเติม)

Advertisement

 

กรมบัญชีกลาง แนวทางการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวติด โควิด-19 (เพิ่มเติม)

 

กรมบัญชีกลาง แนวทางการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวติด โควิด-19 (เพิ่มเติม)

 

Advertisement

กรมบัญชีกลาง แนวทางการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวติด โควิด-19 (เพิ่มเติม)

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา กรมบัญชีกลาง แนวทางการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้มีสิทธิ หรือบุคคลในครอบครัวติด โควิด-19 (เพิ่มเติม) จาก กรมบัญชีกลาง

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X