วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษากรอบอัตรากำลังข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา (ชั่วคราว) ในสพม. ที่กำหนดใหม่

กรอบอัตรากำลังข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา (ชั่วคราว) ในสพม. ที่กำหนดใหม่

Advertisement

กรอบอัตรากำลังข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา (ชั่วคราว) ในสพม. ที่กำหนดใหม่

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งบุคลากรในสังกัด
ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีความประสงค์ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่เปลี่ยนแปลงและกำหนดใหม่ กรอกข้อมูลและจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา
ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ก.ค.ศ. ได้มีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ชั่วคราว) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่กำหนดใหม่
จำนวน ๖๒ เขต รวม ๑,๐๘๑ อัตรา เป็นตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน ๘๗๑ อัตรา โดยให้ใช้กรอบอัตรากำลังนี้
เป็นระยะเวลา ๑ ปี และให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำรายละเอียดการกำหนดตำแหน่ง
และอัตราเงินเดือนตามกรอบอัตรากำลัง เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาเกลี่ยผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ตามความประสงค์
ไปดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ กำหนดใหม่แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
นี้ เพื่อให้การกำหนดตำแหน่งศึกษานิทศในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม้ธยมศึกษาที่

และกำหนดใหม่เป็นไปตามมติ ก.ค.ศ. จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตจัดทำบัญชีรายละเอียด
การขอกำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ประกอบด้วย ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ในปัจจุบัน ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และตำแหน่งว่างมีอัตราเงินเดือน
ส่วนที่ไม่เกินกรอบอัตรากำลังที่ก.ค.ศ. กำหนด กรมีตำแหน่งว่างในส่วนที่เกินกรอบอัตรากำลั
ตำแหน่งดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ เพื่อเกลี่ยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่กำหนดใหม่
โดยจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบ PDF และ Microsoft Excel
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ เมื่อ ก.ค.ศ. มีมติอนุมัติบัญชีรายละเอียดการกำหนดตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและกำหนดใหม่แล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อมีคำสั่งกำหนด
ตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม

20หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ว2802ลว21มิย64 แจ้ง สพท. ทำบัญชีกำหนดตำแหน่ง

Advertisement

21ว2802ส่งมาด้วย1หนังสือ สนง.ก.ค.ศ. 526ลว13พค64 กำหนดกรอบมัธยมชั่วคราว

22ว2802ส่งมาด้วย2บัญชีรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง ศน. ที่ได้รับเกลี่ย

23ว2802ส่งมาด้วย3 แบบบัญชีรายละเอียดขอกำหนดตำแหน่ง

24ว2802ส่งมาด้วย4 แบบรายงานตำแหน่ง ศน ว่างเกินกรอบ

25แบบฟอร์มกรอกข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3-4

กรอบอัตรากำลังข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา (ชั่วคราว) ในสพม. ที่กำหนดใหม่
กรอบอัตรากำลังข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา (ชั่วคราว) ในสพม. ที่กำหนดใหม่

 

Advertisement

กรอบอัตรากำลังข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา (ชั่วคราว) ในสพม. ที่กำหนดใหม่
กรอบอัตรากำลังข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา (ชั่วคราว) ในสพม. ที่กำหนดใหม่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล กรอบอัตรากำลังข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา (ชั่วคราว) ในสพม. ที่กำหนดใหม่ จากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments