กระจกส่องครู

587

กระจกส่องครู

เลาะเลียบคลองผดุงฯ
ตุลย์ ณ ราชดำเนิน [email protected]

พรุ่งนี้วันเสาร์ที่ 16 มกราคม เป็นวันครู ครั้งที่ 60 ซึ่ง พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสนี้ว่า “อนาคตก้าวไกล
ด้วยครูดี มีคุณภาพ” ในฐานะครู
เป็นผู้ที่สังคมไทยยกย่องว่าเป็นปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญคู่สังคมไทยตลอด
มา

แต่บทบาทของ “ครู” ที่ต้องผจญกับภาวะสังคมไทยที่กำลังผ่าน
ทำให้ความเชื่อมั่นต่อครูไทยในแต่ละปีเปลี่ยนแปลงไป ด้วย
เมื่อจับไปที่ผลสำรวจความเห็นจากปชช.ทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ 8
พันกว่าคนของสวนดุสิตโพล ม.สวนดุสิต ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 58-5 ม.ค. 59
พบทุกประเด็นชี้วัดควรนำมาใคร่ครวญยิ่งนัก

จาก 30 ตัวชี้วัดดัชนีครูไทย แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยจะอยู่ในระดับ 7.30
จากเต็ม 10 หากพิจารณาให้ลึกลงไปแล้ว
จะพบว่าค่าคะแนนความเชื่อมั่นต่อครูไทย ปี 2558 ต่ำสุด เมื่อเทียบกับช่วง 5
ปี ที่ผ่านมา

ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพ การแต่งกายเหมาะกับอาชีพ
ความรู้ความสามารถในการสอน การดูแลสุขภาพ ความทันสมัย / ทันเหตุการณ์ /
รู้ข้อมูลข่าวสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับชุมชนและชาวบ้านได้
รวมไปถึงความขยันขันแข็ง อดทน

การเรียนรู้และพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ความเป็นผู้นำ
การไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความซื่อสัตย์สุจริต
จิตสำนึกความรักในวิชาชีพครู ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติตนต่อสังคม
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และบุคคลรอบข้าง

ตามด้วยความประพฤติดี ประพฤติชอบ อยู่ในศีลธรรม
ความรับผิดชอบต่อเยาวชนและสังคม การมีส่วนร่วม การช่วยเหลือชุมชน
การเอาใจใส่ให้ความรักต่อนักเรียน ความเสียสละต่อหน้าที่
มีบทบาทในการพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน
เข้าใจนักเรียน ก็ยังลดต่ำต่อเนื่อง

แม้กระทั่งความมีเมตตาโอบอ้อมอารี การใช้วาจากับนักเรียน
การรู้จักให้อภัย การรู้จักประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ การแสดงออก
การควบคุมทางอารมณ์ และการไม่เป็นหนี้เป็นสิน ล้วนมีดัชนีลดต่ำสุดในรอบ 5
ปี

จะมีเพียง 3 ดัชนีชี้วัดเท่านั้นที่มีคะแนนเหนือกว่าทุกการสำรวจในช่วง 5
ปี คือ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของความเป็นครู,
การถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มที่ และการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ

ผลสำรวจของ ม.สวนดุสิต เปรียบเสมือนกระจกที่ครูทั้งหลาย พึงเพ่งพินิจในความจริง ใช่หรือไม่
 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์ วันที่ 15 มกราคม  2559