กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 52 อัตรา สมัคร 22-28 เม.ย. 2562

548

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพี่เลี้ยง ส 1-2 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งและกลุ่มวิชาที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

จำนวนอัตราที่รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 52 อัตรา

1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท

2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท

3 ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท

การรับสมัคร

ให้ผู้สมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักการศึกษา เลขที่ 869 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม. 10600 ตั้งแต่วันที่ 22-28 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักการศึกษาตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

1 เป็นลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานครหรือเงินอุดหนุนรัฐบาลในตำแหน่งพี่เลี้ยง ส 1-2 ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน หรือผู้ช่วยสอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ในการนับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เริ่มนับระยะเวลาได้ ไม่ก่อนวันที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและไม่ก่อนวันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี

2 มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาตามที่เปิดรับสมัครดังระบุในประกาศนี้

3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย คือ วันที่ 28 เมษายน 2562 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซต์ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th/bangkokeducation และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร https://th-th.facebook.com/teacherbkk

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครคลิกที่นี่!!