Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

กลุ่มครูทั่วปท. ยื่นผู้ตรวจฯตั้งกองทุนช่วยเหลือ แก้ปัญหาหนี้สินครู

Advertisement

กลุ่มครูทั่วปท. ยื่นผู้ตรวจแผ่นดิน
ประสานตั้งกองทุนช่วยเหลือบุคลากรทางการศึกษา แก้ปัญหาหนี้สินครู
อ้างแนวทางรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 21 เมษายน
ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้สินวิกฤตจากทั่วประเทศ
ประมาณ 100 คน นำโดยนายสุวัช ศรีสด
เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านนายสงัด ปัถวี
รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพื่อขอให้ช่วยประสานงานและเร่งรัดจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
โดยใช้เงินจากกองทุนสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการ
เงินกู้ชพค.ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรทางการศึกษาที่ปัจจุบันเข้าขั้นวิกฤต
ทั้งนี้ นายสุวัช กล่าวว่า แนวทางแก้ไขปัญหา ของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)
ที่เสนอให้ธนาคารออมสินเป็นผู้ออกโครงการนั้น เป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด
เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งหวังผลกำไร
ไม่ยอมเสียเปรียบลูกค้า ทำให้มีข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการไม่ถึงร้อยละ 1
แต่ถ้ามีการตั้งกองทุนช่วยเหลือและพัฒนาเป็นสถาบันการเงินของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในอนาคต
โดยให้บุคลากรทางการศึกษานำหนี้สินทั้งหมดไปรวมไว้ที่กองทุนช่วยเหลือครูจุด
เดียว และจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ส่งคืนกองทุนระยะยาว
รวมทั้งหามาตรการไม่ให้บุคลากรทางการศึกษาต้องกลับไปมีหนี้สินเพิ่มขึ้นอีก
ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนและครอบคลุมบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศ
ได้อย่างแท้จริง

Advertisement

Advertisement

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

You might also like