กศจ.ศรีสะเกษ เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย ครั้งใหญ่ (รอบ ๖) กว่า ๑๓๔ อัตรา รายงานตัว ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒

3659

กศจ.ศรีสะเกษ เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย ครั้งใหญ่ (รอบ ๖) กว่า ๑๓๔ อัตรา
รายงานตัว ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวการเรียกบรรจุ  ครูผู้ช่วย    ครั้งที่๖  จาก กศจ.ศรีสะเกษ   จำนวน ๑๓๔  อัตรา
รายงานตัว   วันพุธที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งถือว่าเรียกบรรจุครั้งใหญ่พอสมควรครับ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
เรื่อง การเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.ศรีสะเกษ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖)

 

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น 

 

บัดนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ดําเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ ตําแหน่งครูผู้ช่วย ในบัญชีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย (ครั้งที่ ๖) จึงขอให้ผู้ได้รับ การขึ้นบัญชีตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ประกาศ ณ วันที่๕ กันยายน ๒๕๖๑ ไปรายงานตัวเพื่อรับฟังคําชี้แจง และเลือกโรงเรียน
ในวันพุธที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
หากไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่ที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 

กศจ.ศรีสะเกษ  เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย ครั้งใหญ่ (รอบ ๖) กว่า  ๑๓๔  อัตรา  รายงานตัว ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒
กศจ.ศรีสะเกษ เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย ครั้งใหญ่ (รอบ ๖) กว่า ๑๓๔ อัตรา รายงานตัว ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒

 

 

 

 

ครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณที่มา   ศธจ.ศรีสะเกษ