กศจ.สุพรรณบุรี​ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ​ ​15 รายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2563

2291
กศจ.สุพรรณบุรี​ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ​ ​15 รายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2563
กศจ.สุพรรณบุรี​ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ​ ​15 รายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2563

กศจ.สุพรรณบุรี​ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ​ ​15 รายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ขอให้ผู้ที่ถึงลำดับที่จะเข้ารายงานตัว เตรียมเอกสารหลักฐานประกอบตามรายละเอียดให้พร้อม ทั้งนี้ ศธจ.สุพรรณบุรี ได้จัดส่งหนังสือเรียกตัวทางไปรษณีย์ตอบรับในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สำเนาพร้อมต้นฉบับจริงนำมาเพื่อตรวจสอบข้อมูล

๑ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ

๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อม จำนวน ๒ ฉบับ

๓. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิหรือหลักฐานที่ใช้แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว จำนวน ๒ ฉบับ

๔.สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน ๒ ฉบับกรณีที่ยังไม่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน ๒ ฉบับ

๕. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน ๒ ฉบับ

๖. ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน โดยระบุว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ จำนวน ๒ ฉบับ (ฉบับจริง ๑ ฉบับ มอบให้ ศธจ.และ สำเนา ๑ ฉบับมอบให้ สพป./สพม.)

๗. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฯลฯ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๘. สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ(แบบ สค.๔๓) (ถ้ามี) หรือหลักฐานอื่นที่ระบุว่าพ้นจากราชการทหารแล้ว จำนวน ๒ ฉบับ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ฉบับ)

๙. การแต่งกายเครื่องแบบข้าราชการกากีแขนยาวคอพับ

กศจ.สุพรรณบุรี​ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ​ ​15 รายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2563
กศจ.สุพรรณบุรี​ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ​ ​15 รายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2563
กศจ.สุพรรณบุรี​ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ​ ​15 รายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2563
กศจ.สุพรรณบุรี​ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ​ ​15 รายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

กศจ.สุพรรณบุรี​ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ​ ​15 รายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2563
กศจ.สุพรรณบุรี​ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย รอบ​ ​15 รายงานตัววันที่ 1 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือเรียกตัว
2. รายละเอียดประกอบการรายงานตัว
3. บัญชีตำแหน่งว่าง
4. ประกาศผลสอบแข่งขัน
5. หนังสือสละสิทธิ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก กศจ.สุพรรณบุรี