กศน.เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 16 อัตรา สมัคร 14-20 ก.พ.2560

525

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
10300

 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 จำนวน
  16 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 
14-20 กุมภาพันธ์
2560  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง :    นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราเงินเดือน :    18,000
บาท

ประเภท :   
บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการบัญชี
การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

 

 

ชื่อตำแหน่ง :    นักวิชาการศึกษา

อัตราเงินเดือน :    18,000
บาท

ประเภท :   
บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางการบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ คอมพิวเตอร์ สถิติ

 

 

ชื่อตำแหน่ง :    นักวิชาการศึกษา

อัตราเงินเดือน :    18,000
บาท

ประเภท :   
บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา
พันธุศาสตร์

 

 

ชื่อตำแหน่ง :    นักวิชาการศึกษา

อัตราเงินเดือน :    18,000
บาท

ประเภท :   
บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์
วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

 

 

ชื่อตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไป

อัตราเงินเดือน :    18,000
บาท

ประเภท :   
บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    3 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

 

 

ชื่อตำแหน่ง :    นักวิชาการศึกษา

อัตราเงินเดือน :    18,000
บาท

ประเภท :   
บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

 

 

ชื่อตำแหน่ง :    นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราเงินเดือน :    18,000
บาท

ประเภท :   
บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางคอมพิวเตอร์

 

 

ชื่อตำแหน่ง :    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :    18,000
บาท

ประเภท :   
บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา สถิติ

 

 

ชื่อตำแหน่ง :    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราเงินเดือน :    18,000
บาท

ประเภท :   
บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์บริหารรัฐกิจ

 

 

ชื่อตำแหน่ง :    นักทรัพยากรบุคคล

อัตราเงินเดือน :    18,000
บาท

ประเภท :   
บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :    5 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การบัญชี
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
พร้อมเอกสาร/หลักฐาน จำนวน
1 ชุด ตั้งแต่ที่ 1420
กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560 ณ ห้องประชุม 2
ชั้น
6 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. (เว้นวันหยุดราชการ)


ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร/หลักฐาน จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. (เว้นวันหยุดราชการ)

ที่มา:สำนักงาน ก.พ. 

        www.ocsc.go.th