กศน. เรียนบรรจุ ครูผู้ช่วย 28 ตำแหน่ง รายงานตัว 1 เมษายน 2564 นี้

2414
สนง. กศน.บรรจุครูผู้ช่วย
สนง. กศน.บรรจุครูผู้ช่วย

กศน. เรียนบรรจุ ครูผู้ช่วย 28 ตำแหน่ง รายงานตัว 1 เมษายน 2564 นี้

ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๕๔๓๘
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลุากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ครั้งที่ ๒
เรียน หัวหน้าหน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา (ขึ้นตรง)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

เพิ่มเพื่อน

๑. บัญชีรายละเอียดการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กคน. ครั้งที่ ๒
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ท่านดำเนินการดังนี้
๑. รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้ง รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และส่งตัวไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
๒. ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งรายใดเดินทางมารายงานตัว
หรือไม่มารายงานตัวในตำแหน่งครูผู้ช่วย ห้รายงานสำนักงาน กศน. ทราบ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
๓. ผู้ได้รับกาารบรรจุรายใดไม่ไปรายงานตัวในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ให้ถือว่าสละสิทธิ
ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
๔. จัดให้มีการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
ดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลาสองปี
นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ หากดำเนินการปฐมนิเทศ
ครูผู้ช่วยเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งสำนักงาน กศน. เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ
(นายวรัท พฤกษาทวีกุล)
เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทน่
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน กศน.
กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๑๕๘
โทรสาร ๑ ๒๖๒๘ ๗๗๙๘

กศน. เรียนบรรจุ ครูผู้ช่วย 28 ตำแหน่ง รายงานตัว 1 เมษายน 2564 นี้
กศน. เรียนบรรจุ ครูผู้ช่วย 28 ตำแหน่ง รายงานตัว 1 เมษายน 2564 นี้

 

กศน. เรียนบรรจุ ครูผู้ช่วย 28 ตำแหน่ง รายงานตัว 1 เมษายน 2564 นี้
กศน. เรียนบรรจุ ครูผู้ช่วย 28 ตำแหน่ง รายงานตัว 1 เมษายน 2564 นี้

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน กศน.