กสทช.เห็นชอบให้ ศธ.ทดลองส่งสัญญาณ ทีวีดิจิตอล ความคมชัด SD รวม 17ช่อง เป็นเวลา 6 เดือน

1331
กสทช.เห็นชอบให้ ศธ.ทดลองส่งสัญญาณ ทีวีดิจิตอล ความคมชัด SD รวม 17ช่อง เป็นเวลา 6 เดือน
กสทช.เห็นชอบให้ ศธ.ทดลองส่งสัญญาณ ทีวีดิจิตอล ความคมชัด SD รวม 17ช่อง เป็นเวลา 6 เดือน

(30 เมษายน 2563) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษ ได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัว อันเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่อง โดยให้ออกอากาศแบบความคมชัดปกติ (SD) แบ่งเป็น

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 15 ช่อง
  • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 1 ช่อง
  • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 1 ช่อง

ให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการโทรทัศน์เพื่อเป็นการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว ผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับชาติ ของกรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยให้ใช้ความถี่วิทยุที่ได้รับอนุญาตสำหรับการทดสอบ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป หรือถ้าสามารถกลับมาดำเนินการสอนได้ตามปกติ ก็ให้หยุดทดลองออกอากาศ
ในส่วนของการยกเว้นค่าพิจารณาคำขออนุญาต ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และเงินประกันความเสียหายที่อาจเกิดกับบุคคลอื่น ให้ดูแลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และ ศธ.ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อการทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว รวมทั้งประกาศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

สำหรับการเรียงช่อง ที่ประชุม กสทช. มีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ไปดำเนินการศึกษา โดยมอบหลักการว่า การเรียงช่องทั้ง 17 ช่อง เรียงลำดับกันไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับชมช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา ของนักเรียน เยาวชน และนักศึกษา

นายฐากรฯ กล่าวด้วยว่า กสทช. เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาหาความรู้ของเด็กและเยาวชน และรู้ว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนตามปกติ รัฐบาลจำเป็นต้องให้เด็กนักเรียน นักศึกษา หยุดอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส และเป็นการป้องกันไม่ให้เด็ก เยาวชนได้รับความเสี่ยงจากการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากเพื่อให้ ศธ.สามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 ได้ กสทช. จึงได้อนุมัติให้ ศธ.ทดลองจัดการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านทางช่องทีวีดิจิตอลจำนวน 17 ช่องได้

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มา จาก ศธ360 องศา