กสศ.ประกาศมาตราการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์covid-19

2706
กสศ.ประกาศมาตราการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์covid-19
กสศ.ประกาศมาตราการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์covid-19
กสศ.ประกาศมาตราการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์covid-19
กสศ.ประกาศมาตราการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์covid-19

ประกาศ !!
มาตราการช่วยเหลือ นักเรียนทุนเสมอภาคเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อนักเรียนทุนเสมอภาค กสศ.จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบ
มีเงื่อนไขต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2562

กสศ.ประกาศมาตราการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์covid-19
กสศ.ประกาศมาตราการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์covid-19

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันมิให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาในสถานการณ์ดังกล่าว
สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-079-5475 กด 1

กสศ.ประกาศมาตราการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์covid-19
กสศ.ประกาศมาตราการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ในสถานการณ์covid-19

อ่านต่อและดาวน์โหลดไฟล์หลักเกณฑ์การดำเนินงาน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ การคัดกรองนักเรียนยากจน