กองทุนการออมแห่งชาติ ขอเชิญน้อง ๆ เข้าร่วมประกวดหนังสั้น หัวข้อ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคตชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 350,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

1176
กองทุนการออมแห่งชาติ ขอเชิญน้อง ๆ เข้าร่วมประกวดหนังสั้น หัวข้อ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคตชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 350,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
กองทุนการออมแห่งชาติ ขอเชิญน้อง ๆ เข้าร่วมประกวดหนังสั้น หัวข้อ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคตชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 350,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

กองทุนการออมแห่งชาติ ขอเชิญน้อง ๆ เข้าร่วมประกวดหนังสั้น หัวข้อ ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคตชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 350,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

รับสมัครและส่งผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 กันยายน 2564

ประกาศผลการประกวด
วันที่ 10 ตุลาคม 2564

๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
(๑) ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
(๒) การส่งผลงานเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละ ๕ คน สมาชิกในทีมจะต้องเป็นสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่ง
เพียงทีมเดียว และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ ๑ เรื่อง/ทีม
(๓) ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยทีมละ ๑ คน
(๔) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอายุ ๑๕ ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิก กอช. ทุกคน (หากยังไม่เป็น
สมาชิก กอช. สามารถสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทันที)
(๕) สถาบันการศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ ๑ ผลงาน/สถาบันการศึกษา
(๖) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันการศึกษา

๒. หลักเกณฑ์การประกวด
(๑ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับหัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงใน
อนาคต” โดยมีความยาวไม่เกิน ๓ นาที (รวม Title และ End Credit) ระยะเวลาส่งผลงานถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
(๒) การผลิตผลงานภาพยนตร์สั้น ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ สไตล์ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต
และการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ
(๓) ความละเอียดของภาพยนตร์ไม่ต่ำกว่า ๗๒o p (๑๒๘๐ x ๗๒o pixels) ถึง ๑๙๒๐ x ๑o๘o pixels
ประเภทไฟล์ wmv, mps, mp๔, mov, flv อย่างใดอย่างหนึ่ง
(๔) ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่ง Story Board บทภาพยนตร์สั้น พร้อมคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำ
ที่มีสมาชิกในทีมครบ ๕ คน
(๕) ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ
ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

(๖) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
(๗) หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย ถ้ามีการฟ้องร้อง ผู้ที่ส่งเข้าประกวด
จะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี กองทุนการออมแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
(๘) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ร่วมของ กอช. และผู้ส่งเข้าประกวด โดย กอช. มีสิทธิ์ในการปรับ
เพิ่มหน้าแรกในตอนต้นของคลิป เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ และนำทุกคลิปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
Facebook Youtube และสื่อออนไลน์อื่นๆ ตามที่ กอช. เห็นเหมาะสม
(๙) ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ กอช. และ กอช. มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต
จากเจ้าของผลงาน
(๑๐) เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
– สมาชิก กอช. ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
– ทีมละ 5 คน
– ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก สมัครเป็นสมาชิก กอช. และส่งผลงานประกวดได้ทันที

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.nsf.or.th หรือ QR Code ด้านล่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ เบอร์โทรศัพท์ 020499000 ต่อ 311

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล จากwww.nsf.or.th